11.2 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Ogółem zobowiązania Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno – rentowe Ekwiwalent
węglowy
Inne
świadczenia
Nota 11.1 Stan na dzień 01.01.2020 2 770 531 445 1 679 115
Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym 227 115 37 66 9
Koszty odsetek 56 11 9 34 2
Koszty bieżącego zatrudnienia 119 52 28 32 7
Nota 8.2.2 Straty aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym 52 52
Straty aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach 327 45 270 12
Wypłacone świadczenia ( 155) ( 61) ( 42) ( 49) ( 3)
Nota 11.1 Stan na dzień 31.12.2020 3 169 585 485 1 966 133
Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym 140 25 39 66 10
Koszty odsetek 41 7 6 26 2
Koszty bieżącego zatrudnienia 128 47 33 40 8
Nota 8.2.2 Zyski aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym ( 29) ( 29)
Zyski aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach ( 694) ( 45) ( 628) ( 21)
Wypłacone świadczenia ( 147) ( 58) ( 37) ( 50) ( 2)
Stan na dzień 31.12.2021, z tego: 2 468 552 442 1 354 120
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 1 1
wykazane jako „zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” 2 467 552 441 1 354 120

Stan na dzień 31 grudnia 2021 2020 2019 2018 2017
Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 2 468 3 169 2 770 2 618 2 204

Główne założenia aktuarialne (Jednostki Dominującej) przyjęte dla celów wyceny na 31 grudnia 2021 r.:

2022 2023 2024 2025 2026
i następne
  • stopa dyskonta
3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
  • stopa wzrostu cen węgla
10,00% 3,60% 2,50% 2,50% 2,50%
  • stopa wzrostu najniższego  wynagrodzenia
7,50% 5,10% 4,00% 4,00% 4,00%
  • przewidywana inflacja
7,60% 3,60% 2,50% 2,50% 2,50%
  • przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń
8,00% 6,50% 4,00% 4,00% 4,00%

Główne założenia aktuarialne (Jednostki Dominującej) przyjęte dla celów wyceny na 31 grudnia 2020 r.:

2021 2022 2023 2024 2025
i następne
  • stopa dyskonta
1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%
  • stopa wzrostu cen węgla
1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
  • stopa wzrostu najniższego  wynagrodzenia
  7,69% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
  • przewidywana inflacja
2,60% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50%
  • przewidywany przyszły wzrost  wynagrodzeń
4,00% 3,20% 4,00% 4,00% 4,00%

Zmiana wartości zysków/strat aktuarialnych spowodowana jest zmianą założeń w zakresie wzrostu stopy dyskonta oraz wzrost cen węgla i przewidywanych przyszłych wzrostów wynagrodzeń. 

Do aktualizacji zobowiązań na koniec bieżącego okresu przyjęto parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, analizy wskaźników cen węgla i najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. 

Podział zysków/strat aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do założeń przyjętych na 31 grudnia 2020
Zmiana założeń finansowych ( 713)
Zmiana założeń demograficznych ( 111)
Pozostałe zmiany 101
Razem (zyski)/straty aktuarialne  ( 723) 

Podział zysków/strat aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku do założeń przyjętych na 31 grudnia 2019 r.
Zmiana założeń finansowych 290
Zmiana założeń demograficznych 3
Pozostałe zmiany 86
Razem (zyski)/straty aktuarialne  379 

Profil zapadalności zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
Rok zapadalności: Ogółem zobowiązania Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno – rentowe Ekwiwalent
węglowy
Inne
świadczenia
2022 161  57 39 55 10
2023 191  52 69 66 4
2024 129  41 20 64 4
2025 126  41 20 60 5
2026 125  39 24 57 5
Pozostałe lata 1 736  324 270 1 052 90
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021  2 468  554  442  1 354  118 

Profil zapadalności zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych
Rok zapadalności: Ogółem zobowiązania Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno – rentowe Ekwiwalent
węglowy
Inne
świadczenia
2021 153  51 41 55 6
2022 177  45 65 63 4
2023 123  38 18 62 5
2024 121  37 19 61 4
2025 119  37 18 60 4
Pozostałe lata 2 476  377 324 1 665 110
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020  3 169  585  485  1 966  133 

Wyniki wyszukiwania