Polityka Energetyczna KGHM Polska Miedź S.A.

GRI:[ ]
mask

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią, również w aspekcie bezpośrednio związanych z nią działań proklimatycznych, jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego Spółki. Realizowano i realizuje się ją w oparciu o najlepsze standardy europejskiej i światowe, a w ich ramach przede wszystkim o standard ISO 50001. Proces wdrażania międzynarodowego standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczęto wraz z przyjęciem przez Prezesa Zarządu Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 28 listopada 2016 roku. Obecnie obowiązuje drugie wydanie Polityki, która została zatwierdzona 28 lutego 2019 roku.

Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. jest stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. KGHM posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. jest w posiadaniu dwóch Bloków Gazowo-Parowych, zabudowanych w Polkowicach oraz w Głogowie, o mocy 42 MWe każdy oraz Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej zlokalizowanej przy szybie R-XI w Grodowcu, w której zainstalowano silniki gazowe o łącznej mocy 8,8 MWe. Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji zwiększających produkcję energii elektrycznej, gdzie jako medium energetyczne wykorzystywany będzie gaz ziemny zaazotowany. W 2022 roku zostaną uruchomione do eksploatacji kolejne dwa silniki gazowe o łącznej mocy 8,8 MWe, w Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie GG-1 w Kwielicach, a do roku 2030 powstaną kolejne dwie takie Stacje (o łącznej mocy 17,6 MWe).

Dobra praktyka

KGHM wybuduje pierwsze w Polsce małe reaktory jądrowe (SMR – Small Modular Reactor).

KGHM, we współpracy z dostawcą technologii – firmą NuScale Power, planuje zbudowanie pierwszej elektrowni do 2029 roku. W 2021 roku powołano w KGHM Polska Miedź S.A. Departament Energii Jądrowej, natomiast w lutym 2022 roku podpisano z firmą NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem technologii w Polsce.

W ramach zawartej umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce.Pierwsza elektrownia zostanie uruchomiona do 2029 roku. To pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO₂ rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia.

Budowa małych reaktorów jądrowych do 2029 roku jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź oraz nowym kierunkiem strategicznym Spółki – energią.

Podpisana umowa handlowa stanowi ważny kamień milowy w kierunku komercjalizacji i rozwoju czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii.

Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym, dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym.

To przełomowe rozwiązanie, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowej USA. KGHM, lider w produkcji miedzi i srebra jako pierwszy wdroży SMR w Polsce.

Spółka rozwija również odnawialne źródła energii. Obecnie prowadzone są projekty elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do KGHM, tj. przy Hucie Miedzi Głogów, przy Hucie Miedzi Cedynia i w obszarze Piaskowni Obora. Przygotowywane są również inne projekty na terenach własnych KGHM. Ponadto, Spółka jest aktywna na rynku fuzji i przejęć w zakresie odnawialnych źródeł energii i prowadzi szereg procesów due diligence i wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży. KGHM prowadzi również działania zmierzające do wybudowania morskich farm wiatrowych.

Polityka Energetyczna zawiera najważniejsze zasady zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A.

Przestrzegając tych zasad najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się w niej do:

 • zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów energetycznych,
 • prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z wykorzystaniem energii,
 • kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki i współpracowników, realizujących zadania na
  rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
 • zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,
 • współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru.

Zasady opisane w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. przestrzegane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby. Efektem stosowania przyjętej Polityki Energetycznej jest realizacja działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, zarządzanie energią wykorzystywaną w KGHM, w tym.:

 • ustalenie zasad postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
 • wykonywanie przeglądów energetycznych w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką,
 • podejmowanie działań w celu osiągnięcia zatwierdzonych celów energetycznych,
 • wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.
 • 302-1

Zużycie energii w roku 2021 w KGHM Polska Miedź S.A. [GJ]

Rok 2021
KGHM Polska Miedź S.A.
Zużyte paliwo nieodnawialne 7 811 422
Zużyte paliwo odnawialne 0
Energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie i pary kupowana na konsumpcję 10 403 786
Energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie, ogrzewanie, chłodzenie i para, które nie są skonsumowane 3 883 984
Sprzedaż energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i pary 2 952 244
Całkowite zużycie energii w organizacji 19 146 948

Zużycie energii przez Organizację

Rok 2021
Grupa Kapitałowa KGHM S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Zużycie energii elektrycznej [kWH] 3 584 717 074 3 014 585 000
Zużycie energii cieplnej, chłodniczej i pary [GJ] 4 175 066 3 435 264

Wyniki wyszukiwania