9.8 Aktywa przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) i związane z nimi zobowiązania

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) Grupa klasyfikuje jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w drodze transakcji sprzedaży niż poprzez kontynuowanie użytkowania, pod warunkiem, iż są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, z zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaży tych aktywów (lub grup do zbycia) oraz ich sprzedaż jest wysoce uprawdopodobniona. Sprzedaż uznaje się za wysoce uprawdopodobnioną, gdy Grupa jest zdecydowana wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów lub grupy do zbycia, podjęte zostały działania mające na celu aktywne poszukiwanie nabywcy, składnik aktywów oferowany jest na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej, Grupa ma zamiar sprzedać składnik aktywów w ciągu roku od dnia kwalifikacji. Wydłużenie okresu wymaganego do zakończenia sprzedaży powyżej 1 roku możliwe jest tylko wtedy, kiedy opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenia i okoliczności znajdujące się poza kontrolą Grupy, a sama Grupa może udowodnić, że jest zdecydowana wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów.

Na moment przekwalifikowania aktywa te wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Różnica z wyceny do wartości godziwej ujmowana jest w pozostałych kosztach operacyjnych. W momencie późniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie wartości godziwej ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.

S.C.M. Franke i Carlota Copper Company

W związku z trwającym procesem sprzedaży zagranicznych aktywów górniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM International LTD. – spółek S.C.M. Franke oraz Carlota Copper Company i spełnieniu kryteriów określonych przez MSSF 5 (tj. są dostępne do natychmiastowej sprzedaży w obecnym stanie, sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, w tym oczekuje się, że nastąpi w ciągu 1 roku od dnia klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży), Zarząd Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonał przekwalifikowania aktywów i zobowiązań tych spółek do Grupy do sprzedaży.

Zgodnie z MSSF 5.15 bezpośrednio przed przekwalifikowaniem ustalono wartość godziwą aktywów i zobowiązań S.C.M. Franke oraz Carlota Copper Company i w tych wartościach ujęto w aktywach przeznaczonych do sprzedaży, ponieważ były one niższe niż ich wartość bilansowa. W związku z tym dokonano odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 18 mln PLN, który ujęto w pozycjach: „Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów” w kwocie 14 mln PLN i „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 4 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w związku z przesłankami wskazującymi na zmianę wartości godziwej aktywów, dokonano ponownej ich wyceny i rozpoznano dodatkowy odpis w kwocie 28 mln PLN, który ujęto w pozycjach: „Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów” w kwocie 27 mln PLN i „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 1 mln PLN.

W odniesieniu do aktywów spółek S.C.M. Franke oraz Carlota Copper Company, w związku z różnicą między wartością bilansową aktywów, a ich wartością podatkową, występują ujemne różnice przejściowe. Z tytułu tych różnic Grupa nie ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ nie zostały spełnione kryteria określone przez MSR 12.44b.

W związku z planowanym zbyciem aktywów Franke i Carlota nie zidentyfikowano istotnych kosztów, na które należałoby utworzyć rezerwy.

Działalność spółek S.C.M. Franke oraz Carlota Copper Company została zaprezentowana w ramach segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD.

Dane finansowe spółek zakwalifikowanych do sprzedaży zaprezentowane zostały łącznie z działalnością kontynuowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku, skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz notach objaśniających do tych sprawozdań ze względu na to, że nie stanowią one odrębnej, istotnej części działalności ani elementu większego planu zbycia istotnej części działalności (MSSF 5.32 a i b).

Główne grupy aktywów i zobowiązań zakwalifikowanych do Grupy sprzedaży

Stan na
31.12.2021

AKTYWA

Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze

119

Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

3
Aktywa trwałe 122
Zapasy 149
Należności od odbiorców, w tym: 13

należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

13
Należności z tytułu podatków 3
Pozostałe aktywa niefinansowe 3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5
Aktywa obrotowe 173
RAZEM AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY (GRUPA ZBYCIA) 295
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

 1

Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych

289
Zobowiązania długoterminowe 290

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

3

Zobowiązania wobec dostawców

33

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

8

Zobowiązania z tytułu podatków

1

Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia

1

Pozostałe zobowiązania

25
Zobowiązania krótkoterminowe 71
RAZEM ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z GRUPĄ ZBYCIA 361

 

Sprawozdanie z wyniku dla działalności przeznaczonej do sprzedaży

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody 706 440
Koszty ( 554) ( 548)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 152 ( 108)
Koszty finansowe ( 8) ( 6)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 144 ( 114)
Podatek dochodowy
ZYSK/(STRATA) NETTO 144 ( 114)

 

Przepływy pieniężne dla działalności przeznaczonej do sprzedaży

 

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: 4 (32)

zmiana stanu rezerwy na likwidację kopalń

(11) 136
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15) (36)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4) (14)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (15) (82)

Interferie S.A. i Interferie Medical SPA Sp. z o.o.

W dniu 17 listopada 2021 r. została zawarta pomiędzy Funduszem Hotele 01 Spółka z o.o. i Funduszem Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A, a Polskim Holdingiem Hotelowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością warunkowa umowa inwestycyjna dotycząca sprzedaży akcji Interferie S.A. oraz udziałów Interferie Medical SPA Spółka z o.o.

Realizacja transakcji sprzedaży uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych pomiędzy stronami powyższych umów, tj. pozyskanie zgód korporacyjnych, pozyskanie przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. finansowania oraz pozyskanie zgód Polskiego Funduszu Rozwoju i Pekao S.A. na zmianę struktury własnościowej Interferie S.A.

W świetle powyższego faktu w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej spełnione zostały kryteria określone przez MSSF 5, i na dzień 31.12.2021 r. dokonano przekwalifikowania aktywów i zobowiązań spółek Interferie S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. do Grupy do sprzedaży. Zgodnie z MSSF 5.15 bezpośrednio przed przekwalifikowaniem ustalono wartość bilansową aktywów i zobowiązań tych spółek i w tych wartościach ujęto w aktywach przeznaczonych do sprzedaży i odnośnych zobowiązaniach, ponieważ były one niższe niż ich wartość godziwa pomniejszona o koszty zbycia.

W odniesieniu do aktywów spółek Interferie S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o., w związku z różnicą między wartością bilansową aktywów, a ich wartością podatkową, występują dodatnie (w przypadku Interferie S.A.) oraz ujemne (w przypadku Interferie Medical SPA Spółka z o.o.) różnice przejściowe. Z tytułu tych różnic Grupa nie ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze względu na ich nieistotność.

W związku z planowanym zbyciem nie zidentyfikowano istotnych kosztów, na które należałoby utworzyć rezerwy.

Działalność spółek Interferie S.A. i Interferie Medical SPA Spółka z o.o. została zaprezentowana w ramach segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD.

Pozostałe segmenty.

Dane finansowe powyższych spółek zakwalifikowanych do sprzedaży zaprezentowane zostały łącznie z działalnością kontynuowaną w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku, skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz notach objaśniających do tych sprawozdań ze względu na to, że nie stanowią one istotnej części działalności ani elementu większego planu zbycia istotnej części działalności (MSSF 5.32 a i b).

W dniu 21 oraz 28 lutego 2021 r. miały miejsce transakcje sprzedaży tych spółek. Szczegółowe informacje dot. tych transakcji przedstawione zostały w Nocie 12.13. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy.

Główne grupy aktywów i zobowiązań zakwalifikowanych do Grupy sprzedaży

Stan na 31.12.2021
AKTYWA
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 244
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 244
Aktywa trwałe 244
Zapasy 1
Należności od odbiorców 2
Należności z tytułu podatków 1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15
Aktywa obrotowe 19
RAZEM AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY (GRUPA ZBYCIA) 263
ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

65

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1

Pozostałe zobowiązania

3
Zobowiązania długoterminowe 69

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych

16

Zobowiązania wobec dostawców

 

7

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

 

4

Zobowiązania z tytułu podatków

 

1

Pozostałe zobowiązania

 

4

Zobowiązania krótkoterminowe 32
RAZEM ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z GRUPĄ ZBYCIA 101

 

Sprawozdanie z wyniku dla działalności przeznaczonej do sprzedaży

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody 71 44
Koszty (68) (53)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 3 (9)
Koszty finansowe (2) (4)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1 (13)
Podatek dochodowy 2
ZYSK/(STRATA) NETTO 1 (11)

 

Przepływy pieniężne dla działalności przeznaczonej do sprzedaży

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11) (45)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 21
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 10 (23)

 

Projekt SG Oxide w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

W IV kwartale 2021 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a drugim wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. – Sumitomo (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation) zostało zawarte porozumienie dotyczące sprzedaży projektu SG Oxide do Sierra Gorda S.C.M. W dniu 15 grudnia 2021r. została podpisana umowa sprzedaży, gdzie data sprzedaży ustalona została na dzień 1 stycznia 2022 r. Płatność nastąpiła na początku marca 2022 r.

W związku z powyższym Zarząd Jednostki Dominującej ocenił, że zgodnie z MSSF 5 zostały spełnione warunki przekwalifikowania projektu SG Oxide z wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych) do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywo zostało ujęte w wartości bilansowej, tj.176 mln PLN, która była niższa od jego wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży.

Wyniki wyszukiwania