Wyniki ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A.

mask
578
tys. t
Produkcja miedzi
1 332
t
Produkcja srebra
2,26
USD/ funt
Koszty C1
24 618
mln PLN
Przychody
5 474
mln PLN
Skorygowana EBITDA

Wyniki produkcyjne

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy w roku 2021 były:

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Przyjęte zadania wymagały realizacji następujących przedsięwzięć:

 • rozszerzenia zakresu eksploatacji w obrębie Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,
 • doskonalenia technologii wybierania złoża, poprawy efektywności wydobycia oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez:
  • dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologicznogórniczych,
  • poprawę skuteczności technologicznych i aktywnych metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz innych skojarzonych zagrożeń naturalnych,
  • właściwą gospodarkę skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych (eksploatacja selektywna, lokowanie kamienia, mechaniczne urabianie złoża),
 • wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z rozpoznaniem zagrożenia gazowego oraz stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków profilaktycznych w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych w asortymencie niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych,
 • zrealizowania zakresu rzeczowego robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym na poziomie 59,1 tys. mb.
 • utrzymania zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów Zakładów Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku,
 • utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych części ogniowych hut,
 • doskonalenia technologii wzbogacania flotacyjnego,
 • zakończono zabudowę baterii hydrocyklonów w Rejonie ZWR Lubin realizowaną w ramach zadania strategicznego „Modernizacja układów klasyfikacji”,
 • utrzymano ciągłość wysyłki koncentratów w Rejonie ZWR Rudna pomimo równolegle realizowanych zadań inwestycyjnych i awarii techniczno-budowlanych (ograniczona ilość zagęszczaczy, modernizacja pras filtracyjnych, suszarek, modernizacja załadunku i odstawy koncentratu),
 • zwiększenie udziału koncentratów importowanych w celu realizacji wysokich poziomów produkcji miedzi elektrolitycznej przy spadku produkcji koncentratów własnych,
 • planowa realizacja 2-tygodniowego remontu kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów II w kwietniu,
 • minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania i hermetyzacji procesów oraz optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej,
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury pozwoliło w pełni zrealizować zadania produkcyjne w zakresie podstawowych produktów,
 • wzrost udziału recyklingu w produkcji miedzi wskutek zwiększenia przerobu złomu w piecach w HM Głogów oraz maksymalizacji przerobu złomów na wszystkich fazach ogniowych w HM Legnica,
 • konsekwentnego stosowania wypracowanych rozwiązań i sukcesywnego wdrażania narzędzi skutecznej mitygacji zagrożenia pandemią, w tym kampanii szczepień pracowników Spółki,
 • wdrożenia uzgodnionych elementów Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych,
 • stałego monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacji zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego i wypadkowości,
 • uruchomienia dodatkowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy, w szczególności w odniesieniu do kopalń Spółki.

Produkcja górnicza

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2021 roku ukształtowało się na poziomie 30,0 mln t i było wyższe o 0,3 mln t niż w 2020 roku. Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,48% i była niższa od zrealizowanej w 2020 roku. W przypadku srebra w urobku, zawartość kształtowała się na znacznie wyższym poziome i wyniosła 50,72 g/t.

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była wyższa od wykonanej w 2020 roku o 0,6 tys. ton Cu i wyniosła 442,6 tys. t. Wolumen srebra w urobku zwiększył się o 99 ton i wyniósł 1 522 tony.

W 2021 roku przerobiono 29,9 mln t urobku w wadze suchej (o 251 tys. t więcej w stosunku do roku 2020). Większe wydobycie urobku o niższej zawartości Cu w Oddziałach Górniczych wpłynęło bezpośrednio na uzyskaną mniejszą ilość miedzi w koncentracie i wyniosło 391,3 tys. t.

Produkcja koncentratu w wadze suchej nieznacznie się zwiększyła w stosunku do wykonanej w 2021 roku.

Ilość srebra w koncentracie była wyższa od 2020 roku o 7%.

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Wydobycie urobku (waga wilgotna) mln t 31,6 31,2 +1,3 7,6 8,2 7,9 7,9
Wydobycie urobku (waga sucha) mln t 30,0 29,7 +1,0 7,2 7,8 7,5 7,5
Zawartość miedzi w urobku % 1,48 1,49 (0,7) 1,48 1,47 1,47 1,48
Ilość miedzi w urobku tys. t 442,6 442,0 +0,1 106,7 114,9 110,6 110,4
Zawartość srebra w urobku g/t 50,7 48,0 +5,6 52,2 50,7 50,8 49,3
Ilość srebra w urobku t 1 522 1 423 +7,0 378 395 381 368
Produkcja koncentratu (waga sucha) tys. t 1 741 1 740 +0,1 425 451 437 429
Ilość miedzi w koncentracie tys. t 391,3 392,7 (0,4) 95,2 100,9 98,2 96,9
Ilość srebra w koncentracie t 1 303 1 218 +7,0 326 337 327 313

Produkcja hutnicza

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do 2020 roku zwiększyła się o 17,2 tys. t, tj. 3,1%. Większa produkcja miedzi elektrolitycznej wynika ze wzrostu podaży wsadów obcych. Uzupełnienie wsadu własnego obcym w postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu, pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących zdolności technologicznych.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i zależy od rodzaju stosowanych surowców a przede wszystkim od zapotrzebowania na rynku.

W stosunku do 2020 roku produkcja złota metalicznego spadła o 481 kg, tj. 16,0%, srebra metalicznego produkowano więcej o 9,3 tony, zamykając roczny wynik na poziomie 1 332 t.

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Miedź elektrolityczna, w tym: tys. t 577,6 560,4 +3,1 137,4 146,9 146,8 146,4
 produkcja ze wsadów własnych tys. t 381,4 413,3 (7,7) 95,3 93,9 92,6 99,6
 produkcja ze wsadów obcych tys. t 196,2 147,0 +33,5 42,1 53,1 54,2 46,8
Walcówka, drut OFE i CuAg tys. t 281,9 259,5 +8,6 61,2 77,2 71,9 71,6
Srebro metaliczne t 1 332 1 323 +0,7 350 323 361 299
Złoto metaliczne tys. troz 81,3 96,8 (16,0) 19,9 23,3 21,5 16,6
Ołów rafinowany tys. t 30,1 30,2 (0,3) 8,0 6,4 7,9 7,8

Produkcja miedzi elektrolitycznej (tys. t) oraz srebra metalicznego (t)

Główne zamierzenia w zakresie produkcji

Głównymi celami wyznaczonymi przez Zarząd w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na rok 2022 jest kontynuacja działań z 2021 roku, tj.:

 • optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki,
 • optymalizacja zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Kluczowymi zadaniami w 2022 roku są:

 

 • prowadzenie robót udostępniających i przygotowawczych rozcinających złoże w obszarach górniczych „Głogów Głęboki-Przemysłowy” i „Gaworzyce”,
 • kontynuacja prac związanych z profilaktyką zagrożenia gazowego (siarkowodorowego i metanowego), stosowania nowych rozwiązań technicznych i środków w zakresie zwalczania tego zagrożenia,
 • kontynuacja zakresu robót związanych z wykorzystaniem zdolności szybów wdechowych i wydechowych w połączonej sieci wentylacyjnej zakładów górniczych,
 • utrzymywanie sprawności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) w asortymencie ilości niezbędnej do realizacji zadań produkcyjnych,
 • zrealizowanie planowanego zakresu robót przygotowawczych i udostępniających systemem zleconym w roku 2022,
 • optymalizacja sterowania parametrami wizyjnymi procesu technologicznego,
 • utrzymanie dyspozycyjności parku maszynowego i zdolności produkcyjnych poszczególnych Rejonów O/ZWR do ilości dostarczanego urobku,
 • utrzymanie produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut,
 • poszukiwanie możliwości zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w O/ ZWR,
 • monitoring i badanie wpływu wód technologicznych na parametry technologiczne oraz stan infrastruktury technicznej,
 • przeprowadzenie planowanego postoju remontowego kompleksu pieca zawiesinowego w HM Głogów II z pełną realizacją zakresu remontu,
 • wzrost udziału recyklingu w produkcji miedzi wskutek zwiększenia przerobu złomu w piecach w HM Głogów oraz maksymalizacji przerobu złomów na wszystkich fazach ogniowych w HM Legnica
 • utrzymanie wysokiego poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej w HM Legnica i HM Głogów,
 • dalsza minimalizacja oddziaływania na środowisko poprzez działania w kierunku poprawy skuteczności odpylania i hermetyzacji procesów oraz optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej,
 • optymalna gospodarka półproduktami między oddziałami hutniczymi,
 • realizacja pakietu działań dla dalszej skutecznej mitygacji zagrożenia zewnętrznego wynikającego z pandemii COVID-19,
 • doskonalenie przez Spółkę, wdrożonego w roku 2020, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie normą BHP ISO 45001:2018,
 • wprowadzanie kolejnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmniejszających ryzyko podczas pracy w zakładach Spółki,
 • stałe doskonalenie w zakresie monitoringu zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz realizacja zamierzeń organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na dalsze ograniczenie ryzyka zawodowego oraz wypadkowości,
 • informatyzacja obszaru bezpieczeństwa pracy, w tym szczególności analityki dotyczącej danych i informacji o środowisku pracy.

Sprzedaż

W 2021 roku wielkość sprzedaży wyrobów z miedzi w Spółce nie różniła się znacząco od osiągniętej w 2020 roku i finalnie wyniosła 561,5 tys. t, wobec 561,0 tys. t z roku ubiegłego. W 2021 roku sprzedaż katod miedzianych osiągnęła poziom 279,3 tys. t, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku 2020. Sprzedaż walcówki miedzianej oraz drutu OFE wzrosła natomiast o 8%, osiągając w 2021 roku poziom 278 tys. t. Zmiana struktury sprzedaży wyrobów z miedzi wynika z utrzymującego się przez cały rok wysokiego popytu na bardziej marżowe w stosunku do katod Cu produkty przetworzone.

Wielkość sprzedaży srebra metalicznego w 2021 roku wyniosła 1 249 t, co oznacza spadek o 9% wobec wolumenu z 2020 roku, przy nieznacznym wzroście produkcji. Zapasy srebra na koniec 2021 roku, przeznaczone były na realizację harmonogramu sprzedaży w 2022 roku. Wielkość sprzedaży złota w 2021 roku wyniosła 78 tys. troz, co także oznacza spadek w stosunku do danych z poprzedniego roku (-22%).

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A.

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Katody i części katod tys. t 279,3 300,7 (7,1) 77,5 62,0 74,5 65,3
Walcówka miedziana oraz drut OFE* tys. t 278,0 256,4 +8,4 66,0 69,4 72,6 70,0
Pozostałe wyroby z miedzi* tys. t 4,2 3,9 +7,7 0,9 0,7 1,3 1,3
Ogółem miedź i wyroby z miedzi tys. t 561,5 561,0 +0,1 144,4 132,1 148,4 136,6
Srebro metaliczne t 1 249 1 369 (8,8) 298 331 340 279
Złoto metaliczne tys. troz 78,0 100,1 (22,1) 19,5 20,5 19,4 18,6
Ołów rafinowany tys. t 30,7 29,0 +5,9 7,8 6,3 8,2 8,3
*wolumen sprzedaży granulatów ETP/OFE przeniesiony został z pozycji „Walcówka miedziana oraz drut OFE” do pozycji „Pozostałe produkty z miedzi” (zmiana w ilości 2,2 tys. t dotyczy roku 2020)

 

Wielkość całkowitych przychodów ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku wyniosła 24 618 mln PLN, co stanowi wzrost o 27% wobec 2020 roku, w którym przychody wyniosły 19 326 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży wyrobów z miedzi w 2021 roku wzrosły o 34% i wyniosły 19 079 mln PLN (przy wysokości przychodów w roku 2020 na poziomie 14 258 mln PLN).

Przychody ze sprzedaży srebra metalicznego w 2021 roku również osiągnęły wzrost (+16%) do poziomu 3 990 mln PLN w porównaniu do 3 453 mln PLN za 2020 rok. Przychody ze sprzedaży złota metalicznego w 2021 roku spadły do poziomu 548 mln PLN, wobec 690 mln PLN w 2020 roku (-21%).

Na wzrost przychodów z umów z klientami w relacji do roku poprzedniego o 5 292 mln PLN wpłynęły przede wszystkim wyższe notowania miedzi, srebra i złota (+7 807 mln PLN), przy zmniejszeniu przychodów w związku z:

 • zmianą korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających (-1 974 mln PLN),
 • niższym wolumenem sprzedaży srebra i złota odpowiednio o 9% i 22% przy zwiększeniu sprzedaży miedzi o 0,1% (-443 mln PLN),
 • mniej korzystnym kursem walutowym USD/PLN (-173 mln PLN).

Przychody z umów z klientami KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Katody i części katod 9 462 7 593 +24,6 2 848 2 016 2 562 2 038
Walcówka miedziana oraz drut OFE* 9 461 6 567 +44,1 2 383 2 360 2 499 2 219
Pozostałe wyroby z miedzi* 156 98 +59,2 38 27 48 44
Ogółem miedź i wyroby z miedzi 19 079 14 258 +33,8 5 269 4 403 5 108 4 300
Srebro metaliczne 3 990 3 453 +15,6 942 1 052 1 096 900
Złoto metaliczne 548 690 (20,6) 145 142 133 129
Ołów rafinowany 271 220 +23,2 76 59 68 68
Pozostałe wyroby i usługi 452 336 +34,5 127 106 112 107
Towary i materiały 278 369 (24,7) 89 65 59 65
Ogółem przychody ze sprzedaży 24 618 19 326 +27,4 6 648 5 826 6 575 5 569
*wolumen sprzedaży granulatów ETP/OFE przeniesiony został z pozycji „Walcówka miedziana oraz drut OFE” do pozycji „Pozostałe produkty z miedzi” (zmiana w kwocie 56 mln PLN dotyczy roku 2020)

Struktura geograficzna rynków zbytu

W 2021 roku najwięcej przychodów KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała ze sprzedaży krajowej, która osiągnęła 24% całkowitej wartości przychodów. Pozostali najwięksi odbiorcy KGHM pochodzili kolejno z Niemiec (15%), Chin (12%), Włoch (8%), Czech (7 %), oraz Wielkiej Brytanii (5%).

Poniższy wykres prezentuje strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży w 2021 roku. Ich wartość ujmuje również wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających.

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2021 roku wyniosły 20 514 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 27% wyższym do analogicznego okresu roku 2020. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Spółki miało wykorzystanie zapasów, co przełożyło się na wyższy wolumen sprzedaży.

Koszty ogółem według rodzaju za 2021 rok w relacji do 2020 roku były wyższe o 42% głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych o 3 158 mln PLN (wzrost ilości o 45 tys. t i wyższa cena o 40%) i wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin (+1 923 mln PLN).

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Amortyzacja śr. trwałych i wartości niemat. 1 435 1 364 +5,2 356 363 360 356
Koszty świadczeń pracowniczych 4 249 3 835 +10,8 1 097 1 083 1 114 955
Zużycie materiałów i energii, w tym: 10 242 6 326 +61,9 2 681 2 541 2 673 2 347
wsady obce 7 132 3 974 +79,5 1 769 1 707 1 989 1 667
energia i czynniki energetyczne 1 230 988 +24,5 284 351 299 296
Usługi obce 1 884 1 716 +9,8 545 457             457 425
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 3 548 1 625 +118,3 1 009 904 917 718
Pozostałe podatki i opłaty 398 397 +0,3 (74) 189 143 140
Pozostałe koszty 145 123 +17,9 54 18 60 13
Razem koszty rodzajowe 21 901 15 386 +42,3 5 668 5 555 5 724 4 954

Koszty według rodzaju bez wsadów obcych i podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 11 221 mln PLN i były wyższe od analogicznych kosztów roku ubiegłego o 1 434 mln PLN na co złożył się głównie wzrost kosztów:

 • zużycia materiałów i energii (+758 mln PLN) – głównie z uwagi na wyższe ceny gazu, energii elektrycznej, koksów, oraz materiałów technologicznych,
 • pracy (+414 mln PLN) – z uwagi na wzrost wynagrodzeń oraz wyższy odpis na nagrodę roczną,
 • usług obcych (+168 mln PLN) – głównie z uwagi na wzrost usług transportowych, remontów i konserwacji oraz górniczych robót przygotowawczych,
 • amortyzacji (+71 mln PLN) – wzrost wynika ze zrealizowanych inwestycji w poprzednich okresach.

Strukturę kosztów według rodzaju w 2021 r. przedstawia wykres poniżej. W odniesieniu do roku poprzedniego kształtuje się ona na bardzo zbliżonym poziomie.

Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości produktów ubocznych), których udział wynosi około 96%.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie – C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2020 r. 1,62 USD/funt i w 2021 r. 2,26 USD/funt. Na wzrost wartości kosztu o 40% wpływ miał głównie wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin. Koszt C1 bez podatku wzrósł o 2,6% i wynikał ze wzmocnienia się złotego względem dolara amerykańskiego oraz niższej produkcji miedzi z koncentratów własnych.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2020 r. o 6 988 PLN/t (27%), przy niższej produkcji ze wsadów własnych o 32 tys. t Cu (7,7%). Na wzrost kosztu jednostkowego wpłynęły głównie wyższe koszty podatku od wydobycia niektórych kopalin (+4 662 PLN/t), wzrost cen energii, paliw oraz materiałów technologicznych oraz wyższe koszty pracy.

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych jest wyższy w relacji do roku 2020 o 4 383 zł/t (25%) przy wyższej wycenie szlamów anodowych z uwagi na wzrost notowań srebra.

Wyniki finansowe

W 2021 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 5 169 mln PLN, tj. o 3 390 mln PLN (2,9-krotnie) wyższy niż w roku poprzednim.

 

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami 24 618 19 326 +27,4 6 648 5 826 6 575 5 569
korekta przychodów z tyt. transakcji zabezpieczających (1 651) 323 × (491) (418) (476) (266)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (20 514) (16 161) +26,9 (5 794) (5 070) (5 440) (4 210)
Wynik netto ze sprzedaży 4 104 3 165 +29,7 854 756 1 135 1 359
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 3 088 (398) × (109) 404 2 425 368
różnice kursowe z tyt. aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie 511 (269) × 135 229 (211) 358
wycena i realizacja instrumentów pochodnych (445) (240) +85,4 (167) (145) 47 (180)
odsetki od udzielonych pożyczek i poz. należności finansowych 304 269 +13,0 79 94 64 67
zyski ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 1 070 149 ×7,2 (243) 175 1 025 113
straty ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (63) (169) (62,7) 21 (5) (36) (43)
odwrócenie strat z tyt. utraty wartości udziałów w jedn. zależnych 1 010 × 1 010
straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (182) (141) +29,1 (182) 3 (3)
odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 807 21 ×38,4 273 26 494 14
straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (4) (82) (95,1) 7 (3) (7) (1)
pozostałe 80 64 +25,0 (32) 33 36 43
Przychody i (koszty) finansowe (476) × (99) (168) 93 (302)
różnice kursowe z tytułu zobowiązań od zadłużenia (338) 190 × (54) (146) 135 (273)
odsetki od zadłużenia (92) (148) (37,8) (30) (14) (30) (18)
pozostałe (46) (42) +9,5 (15) (8) (12) (11)
Zysk przed opodatkowaniem 6 716 2 767 ×2,4 646 992 3 653 1 425
Podatek dochodowy (1 547) (988) +56,6 (329) (366) (402) (450)
ZYSK NETTO 5 169 1 779 ×2,9 317 626 3 251 975
Amortyzacja ujęta w zysku netto (1 363) (1 293) +5,4 (348) (359) (347) (309)
Skorygowana EBITDA* 5 474 4 458 +22,8 1 202 1 115 1 482 1 675
*Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku
(mln PLN)
Charakterystyka
Zwiększenie przychodów z umów z klientami (+5 292 mln PLN) +7 807 Zwiększenie przychodów z tytułu wyższych notowań miedzi (+3 136 USD/t, +51%), srebra (+4,60 USD/troz, +22%) oraz złota (+36 USD/troz, +2%)
(1 974) Zmiana korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających z +323 mln PLN do -1 651 mln PLN
(443) Zmniejszenie przychodów z tytułu niższego wolumenu sprzedaży srebra (-120 t, -9%) i złota (-22,1 tys. troz, -22%), przy zwiększeniu wolumenu sprzedaży miedzi (+0,5 tys. t, +0,1%)
(173) Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży podstawowych produktów (Cu, Ag, Au) z tytułu mniej korzystnego średniorocznego kursu walutowego USD/PLN (zmiana z 3,90 do 3,86 USD/PLN)
+75 Zwiększenie pozostałych przychodów ze sprzedaży, w tym przychodów ze sprzedaży ołowiu rafinowanego (+51 mln PLN), kwasu siarkowego (+48 mln PLN) oraz renu (+19 mln PLN) przy zmniejszeniu sprzedaży towarów, odpadów i materiałów produkcyjnych (-90 mln PLN)
Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej*
(-4 353 mln PLN)
(3 158) Wyższy o 45 tys. ton Cu (+29%) wolumen zużycia wsadów obcych przy wyższej o 40% cenie zakupu
+2 138 Zwiększenie zapasów (zmiana w 2021 r. -1 562 mln PLN, w 2020 r. +576 mln PLN)
(3 333) Głównie zwiększenie pozostałych kosztów rodzajowych o 3 357 mln PLN, przede wszystkim w związku ze wzrostem kosztów: podatku od wydobycia niektórych kopalin (wzrost o 1 923 mln PLN), pozostałych materiałów (wzrost o  516 mln PLN), świadczeń pracowniczych (wzrost o 414 mln PLN), energii i czynników energetycznych (wzrost o 242 mln PLN) oraz usług obcych (wzrost o 168 mln PLN).
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych +1 010 Kwota w całości dotyczy 2021 r. i udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o. posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM INTERNATIONAL LTD.
Straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (41) Zwiększenie straty z -141 mln PLN do -182 mln PLN. W 2020 r. straty dotyczyły: -85 mln PLN – spółki holdingowej Future 1 Sp. z o.o., -44 mln PLN – KGHM VII FIZAN  oraz -12 mln PLN – KGHM VI FIZAN. W 2021 r. natomiast w całości z utraty wartości udziałów w „Energetyka”  sp. z o.o.
Zyski ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy +921 Wzrost zysków ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z 149 mln PLN do 1 070 mln PLN. Wzrost ten w większości (+938 mln PLN) dotyczy pożyczek (wzrost z 118 mln PLN do 1 056 mln PLN).
Straty ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy +106 Zmniejszenie strat ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z -169 mln PLN do ‑63 mln PLN. Zmniejszenie strat dotyczy przede wszystkim (+119 mln PLN) pożyczek (zmniejszenie z -128 mln PLN do -9 mln PLN).
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie +786 Wzrost odwróceń strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie z 21 mln PLN do 807 mln PLN. Wzrost ten w większości (+734 mln PLN) dotyczy pożyczek dla Future 1 sp. z o.o. oraz Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. (wzrost z 18 mln PLN do 752 mln PLN).
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie +78 Zmniejszenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie z -82 mln PLN do -4 mln PLN.
Skutki różnic kursowych +252 Wzrost o 780 mln PLN wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie – w pozostałej działalności operacyjnej
Zmniejszenie o 528 mln PLN wyniku z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia (prezentowane w kosztach finansowych)
Wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających (208) Zmniejszenie o 205 mln PLN wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w pozostałej działalności operacyjnej
Zmniejszenie o 3 mln PLN wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych w działalności finansowej
Zmiana salda przychodów i kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek +91 Zwiększenie o 35 mln PLN przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
Niższe o 56 mln PLN koszty odsetek od zadłużenia
(Utworzenie)/rozwiązanie rezerw (50) Zwiększenie o 51 mln PLN poziomu tworzonych rezerw
Zwiększenie o 1 mln PLN wartości rozwiązanych rezerw
Zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe (48) Niższy zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe (53 mln PLN w 2020 r. wobec  5 mln PLN w 2021 r.)
Zwiększenie podatku dochodowego (559) Na zwiększenie podatku dochodowego wpłynęło zwiększenie bieżącego podatku dochodowego o 667 mln PLN przy zmniejszeniu podatku odroczonego o 91 mln PLN oraz zwiększeniu ujemnej korekty bieżącego podatku za poprzednie okresy o 17 mln PLN
*Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu

Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Zysk przed opodatkowaniem 6 716 2 767 ×2,4 828 992 3 653 1 425
Razem wyłączenia przychodów i kosztów (1 216) 1 709 × (161) 80 (1 988) 671
Podatek dochodowy zapłacony (707) (730) ×1,0 (167) (172) (180) (188)
Zmiana stanu kapitału obrotowego (2 830) 1 070 × 62 (1 179) (692) (1 021)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 963 4 816 ×0,4 562 (279) 793 887
Wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (2 407) (2 422) ×1,0 (662) (538) (544) (663)
Wpływy/wydatki z tytułu udzielonych pożyczek 1 655 (270) × 1 228 427
Pozostałe 145 (72) × (14) 130 (2) 31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (607) (2 764) ×0,2 552 19 (546) (632)
Wpływy/wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 684) (426) ×4,0 (73) (68) (458) (1 085)
Wydatki z tyt. wypłaconych dywidend akcjonariuszom Spółki (300) × (300)
Pozostałe (107) (81) ×1,3 (98) 18 75 (102)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 091) (507) ×4,1 (171) (50) (683) (1 187)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (735) 1 545 × 943 (310) (436) (932)
Różnice kursowe dot. środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (68) 74 × (4) (8) (8) (48)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiw. na początek okresu 2 135 516 ×4,1 393 711 1 155 2 135
Stan środków pieniężnych i ich ekwiw. na koniec okresu 1 332 2 135 ×0,6 1 332 393 711 1 155

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniosły +1 963 mln PLN i obejmowały głównie zysk brutto w wysokości 6 716 mln PLN skorygowany o wyłączenia przychodów i kosztów w wysokości -1 216 mln PLN (w tym amortyzacja ujęta w wyniku finansowym +1 363 mln PLN, odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 1 762 mln PLN oraz zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy -1 029 mln PLN), pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy w wysokości 707 mln PLN oraz zmniejszenie stanu kapitału obrotowego o 2 830 mln PLN. Na zmianę stanu kapitału obrotowego wpłynęły przede wszystkim: zmniejszenie stanu zapasów (-1 824 mln PLN) oraz zmniejszenie zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu o 1 154 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 2021 roku wyniosły -607 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe w kwocie 2 407 mln PLN oraz saldo wpływów i wydatków z tytułu udzielonych pożyczek +1 655 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w tym samym okresie wyniosły -2 091 mln PLN i obejmowały głównie saldo wpływów i wydatków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości -1 684 mln PLN oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 300 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych w 2021 roku uległo zmniejszeniu o 803 mln PLN i wyniosło 1 332 mln PLN.

Sytuacja majątkowa oraz źródła finansowania majątku

Aktywa KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (%) 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021
Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe 20 995 20 004 +5,0 20 314 20 158 20 045
Inwestycje w jednostki zależne 3 691 2 848 +29,6 3 862 3 851 2 845
Instrumenty finansowe, w tym: 9 931 9 459 +5,0 11 212 11 200 9 700
pożyczki udzielone 8 249 7 648 +7,9 9 410 9 406 8 092
Pozostałe aktywa niefinansowe 54 56 (3,6) 64 63 174
Aktywa trwałe 34 671 32 367 +7,1 35 452 35 272 32 764
Zapasy 5 436 3 555 +52,9 5 209 4 883 4 522
Należności od odbiorców 600 351 +70,9 773 490 427
Należności z tytułu podatków 301 217 +38,7 194 181 337
Pochodne instrumenty finansowe 254 210 +21,0 333 293 216
Należności z tytułu cash poolingu 498 128 ×3,9 21 4 12
Pozostałe aktywa finansowe 289 268 +7,8 124 113 382
Pozostałe aktywa niefinansowe 77 66 +16,7 103 162 115
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 332 2 135 (37,6) 393 712 1 155
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 45 ×
Aktywa obrotowe 8 787 6 975 +26,0 7 150 6 838 7 166
RAZEM AKTYWA 43 458 39 342 +10,5 42 602 42 110 39 930

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 43 458 mln PLN, co oznacza zwiększenie w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku o 4 116 mln PLN, tj. o 10%, na co złożyły się przede wszystkim zwiększenie wartości:

 • rzeczowych i niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych o 991 mln PLN, wynikających z realizacji inwestycji – wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w 2021 r. wyniosły 2 407 mln PLN,
 • inwestycje w jednostki zależne o 843 mln PLN,
 • długoterminowych instrumentów finansowych o 472 mln PLN, w tym udzielonych pożyczek (+601 mln PLN),
 • zapasów o 1 881 mln PLN,
 • należności od odbiorców o 249 mln PLN,
 • należności z tytułu cash poolingu o 370 mln PLN,

przy zmniejszeniu wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 803 mln PLN.

W zestawieniu poniżej zaprezentowano wartości bilansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitałów oraz zobowiązań.

Kapitały własne i zobowiązania KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (%) 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021
Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (1 670) (1 390) +20,1 (1 412) (2 041) (2 151)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody (329) (872) (62,3) (717) (819) (903)
Zyski zatrzymane 25 839 20 988 +23,1 25 522 24 896 21 945
Kapitał własny 25 840 20 726 +24,7 25 393 24 036 20 891
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 180 6 525 (20,6) 5 143 5 096 5 695
Pochodne instrumenty finansowe 1 133 981 +15,5 974 1 155 1 227
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 040 2 724 (25,1) 2 583 2 649 2 756
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów      technologicznych 811 1 185 (31,6) 1 188 1 168 1 153
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 543 272 +99,6 422 238 180
Zobowiązania długoterminowe 9 707 11 687 (16,9) 10 310 10 306 11 011
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 382 306 +24,8 359 322 334
Zobowiązania z tytułu cash poolingu 360 284 +26,8 409 372 220
Pochodne instrumenty finansowe 888 653 +36,0 786 1 162 1 222
Zobowiązania wobec dostawców i podobne 2 613 3 334 (21,6) 2 148 2 775 3 064
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 130 1 042 +8,4 1 018 1 111 1 104
Zobowiązania z tytułu podatków 1 291 369 ×3,5 1 118 971 872
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 98 77 +27,3 76 72 79
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 149 864 +33,0 985 983 1 133
Zobowiązania krótkoterminowe 7 911 6 929 +14,2 6 899 7 768 8 028
Zobowiązania długo i krótkoterminowe 17 618 18 616 (5,4) 17 209 18 074 19 039
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 43 458 39 342 +10,5 42 602 42 110 39 930

Po stronie pasywów na zwiększenie sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim zwiększenie:

 • kapitałów własnych o 5 114 mln PLN, głównie w związku z wypracowanym w 2021 roku zyskiem netto w wysokości 5 169 mln PLN,
 • zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego (+209 mln PLN),
 • pochodnych instrumentów pochodnych (+387 mln PLN),
 • zobowiązania z tytułu podatków (+922 mln PLN),
 • rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (+195 mln PLN)

przy zmniejszeniu:

 • zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych (-1 269 mln PLN),
 • zobowiązań pracowniczych (-596 mln PLN),
 • rezerw na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych (-374 mln PLN),
 • zobowiązań wobec dostawców i podobnych (-721 mln PLN).

Aktywa warunkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 485 mln PLN i dotyczyły przede wszystkim otrzymanych przez Spółkę gwarancji w kwocie 250 mln PLN oraz należności wekslowych w kwocie 207 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń wynosiły 1 236 mln PLN, w tym:

 • zabezpieczenie spłaty zaciągniętego przez Sierra Gorda S.C.M. kredytu w kwocie 670 mln PLN,
 • zabezpieczenie kosztów rekultywacji kopalni Robinson, kopalni Podolsky i projektu Victoria w kwocie 402 mln PLN,
 • zabezpieczenie należytego wykonania przez KGHM Polska Miedź S.A. przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” w kwocie 124 mln PLN,
 • zabezpieczenie zobowiązań związanych z należytym wykonaniem umów zawartych przez Jednostkę Dominującą oraz spółki Grupy Kapitałowej w kwocie 40 mln PLN.

W oparciu o posiadaną wiedzę, na koniec okresu sprawozdawczego Spółka określiła prawdopodobieństwo zapłaty kwot wynikających ze zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń jako niskie.

Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowią zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych w kwocie 99 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania