5.2 Pozostałe podatki i opłaty

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Podstawa kalkulacji podatku Stawka podatku od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Podatek od wydobycia niektórych kopalin, z tego: 3 548 1 625 Stawka podatku obliczona dla każdego okresu sprawozdawczego* 3 238 1 574 Podatek odniesiony w koszt wytworzenia sprzedanych produktów
– miedź 3 012 1 236 Ilość miedzi zawartej w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona w tonach
– srebro 536 389 Ilość srebra zawartego w wyprodukowanym koncentracie, wyrażona w kilogramach 310 51 Podatek odniesiony na zapas
* Zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin obniżającej od lipca 2019 r. stawkę podatkową o 15%.

Podatek  od  wydobycia  niektórych  kopalin  w  Jednostce  Dominującej  naliczany  jest  od  ilości  miedzi  i  srebra  zawartej w wyprodukowanym koncentracie i jego wysokość jest uzależniona od notowań tych metali i kursu USD/PLN. Podatek obciąża koszt wytworzenia produktu podstawowego, jednak nie stanowi kosztu uzyskania przychodów do celów kalkulacji obciążeń z tytułu CIT.

Pozostałe podatki i opłaty według lokalizacji prezentowały się następująco:

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Polska 572 484
Podatek od nieruchomości 250 234
Podstawowa opłata za wydobycie kopalin 116 111
Podatek akcyzowy 7 6
Opłaty z tytułu ochrony środowiska 21 18
Koszty umorzenia uprawnień do emisji CO2 109 46
Inne podatki i opłaty 69 69
Pozostałe kraje 118 78
Razem 690 562

Wyniki wyszukiwania