9.4 Rezerwa na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Rezerwa na przyszłe koszty związane z likwidacją kopalń i innych obiektów technologicznych tworzona jest na bazie szacunków przewidywanych kosztów likwidacji obiektów i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu po zakończeniu ich eksploatacji, wykonanych w oparciu o prognozy eksploatacji złoża (dla obiektów górniczych) oraz ekspertyzy technologiczno-ekonomiczne sporządzone przez specjalistyczne firmy bądź wykonane w Jednostce Dominującej.

W przypadku kopalni odkrywkowych niektóre działania oraz koszty mogące wpływać na zakres prac rekultywacyjnych, jak np. koszty odstawy skały płonnej, ponoszone w trakcie życia kopalni i w związku z jej działalnością operacyjną, ujmuje się jako koszty operacyjne stanowiące integralną część procesu produkcji i wyłącza się je tym samym z kosztów stanowiących podstawę do kalkulacji rezerwy na koszty likwidacji kopalń.

Aktualizacji rezerwy dokonuje się dwuetapowo:

  • szacunek kosztów likwidacji kopalń do aktualnej wartości w związku ze zmianą cen przy zastosowaniu wskaźników zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowanych przez
  • dyskontowanie kosztów likwidacji do wartości bieżącej przy użyciu realnych stóp dyskontowych skalkulowanych w oparciu o stopy procentowe nominalne oraz wskaźnik inflacji (iloraz stopy nominalnej i wskaźnika inflacji), przy czym:
    • nominalna stopa procentowa w Jednostki Dominującej opiera się na rentowności obligacji skarbowych na koniec okresu sprawozdawczego, o terminach zapadalności najbardziej zbliżonych do terminów planowanych wypływów środków finansowych, w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. to stopa zwrotu z inwestycji w dziesięcio- i dwudziestoletnie bony skarbowe Federalnej Rezerwy Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz stopa zwrotu z inwestycji w pięcioletnie obligacje rządowe emitowane przez rządy Kanady i Chile.
    • stopa inflacji oparta jest na prognozie przyszłej inflacji stosowanej przy kalkulacji zobowiązań na przyszłe świadczenia pracownicze.

Stopy dyskontowe (nominalna i inflacji) ustalane są oddzielnie dla okresów przyszłych, tj. jednego, dwóch i trzech lat oraz łącznie dla okresów od czwartego roku, z zastrzeżeniem, że realna stopa dyskontowa nie może być niższa od 0% (zero %).

Zmiana stopy dyskonta lub szacowanego kosztu likwidacji koryguje wartość środka trwałego, którego dotyczy, chyba że przekracza wartość bilansową środka trwałego, wówczas nadwyżka ujmowana jest w pozostałych przychodach operacyjnych.

Wzrost rezerwy z tytułu upływu czasu ujmowany jest w kosztach finansowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego, przy rentowności obligacji na poziomie +/-3,6% i inflacji +/-7,6% (na koniec okresu porównawczego odpowiednio +/-1,3% i +/-2,6%) Jednostka Dominująca otrzymałaby dla 2021 r. ujemną realną stopę dyskontową i zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości na potrzeby oszacowania rezerwy na koszty związane z likwidacją kopalń i innych obiektów technologicznych położonych w Polsce zastosowała realną stopę dyskonta na poziomie 0%. Jednostka Dominująca prognozuje, iż podobnie kształtować się będzie sytuacja w roku 2022, dla którego również przyjęto stopę 0%. Mając na uwadze długoterminowe prognozy inflacyjne oraz cel inflacyjny NBP przyjęto, iż od roku 2023 realna stopa dyskontowa będzie minimalnie dodatnia i dla dyskonta od 2023 roku i w górę przyjęto stopę na poziomie 1,07%.

Dla oszacowania rezerwy na koszty likwidacji kopalń i obiektów technologicznych położonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Kanadzie, zarówno w okresie bieżącym jak i porównywalnym, przyjęto realną stopę dyskonta na poziomie 0% ze względu na utrzymujący się poziom inflacji na poziomie nominalnej stopy dyskonta.

W zakresie kosztów niektórych prac realizowanych w trakcie eksploatacji kopalni odkrywkowych, które jednocześnie służą rekultywacji wyrobisk, Grupa dokonała osądu, uznając że koszty te mają przede wszystkim charakter bieżących kosztów produkcyjnych, gdyż działania te w pierwszej kolejności warunkują bieżącą eksploatację kopalni i generowanie przychodów, a ich skutkiem drugorzędnym jest wykonywana rekultywacja. W związku z tym koszty takich działań nie są uwzględniane w wycenie rezerwy rekultywacyjnej.

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Stan rezerw na początek okresu sprawozdawczego 1 884 1 794
Nota 9.1 Zmiany szacunków odniesione w środki trwałe ( 356) 76
Pozostałe 24 14
Stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego, z tego: 1 552 1 884
– rezerwy długoterminowe, z tego: 1 531 1 849
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 289
wykazane jako „rezerwy na koszty likwidacji kopalń  i innych obiektów technologicznych” 1 242 1 849
– rezerwy krótkoterminowe, z tego: 21 35
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 1
wykazane jako „rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia” 20 35

Wpływ zmiany stopy dyskonta na saldo rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
wzrost stopy dyskonta o 1 p. p. ( 338) ( 433)
obniżenie stopy dyskonta o 1 p. p.* 4 4
* Przy założeniu, że stopa dyskonta nie może spaść poniżej poziomu 0%.

Wyniki wyszukiwania