Kultura organizacyjna

GRI:[ ]
mask

W Grupie Kapitałowej KGHM obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który został przyjęty w wersji znowelizowanej i rozszerzonej uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2018 roku. Definiuje on przyjęte standardy etyczne, na których oparte zostały zasady postępowania, obowiązujące wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, jak również odnoszące się do naszych współpracowników, kontrahentów i klientów. To z tego powodu jest on wielokrotnie przywołany w niniejszym Raporcie, stanowiąc bazę dla działań i zachowań w Grupie.

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na wymienionych już wcześniej wartościach KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej. Powiązane są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskryminacji i mobbingowi, poszanowaniu praw człowieka. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zbiorem zasad obowiązujących pracowników Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej KGHM oraz jednostek współpracujących. To jeden z filarów kultury organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Zadaniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje Spółkę do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniami, wynikającymi z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działa KGHM Polska Miedź S.A..

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesariusze, oczekują od przedsiębiorców posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych.

W czerwcu 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct – Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz z uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników, wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliża wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona w 2018 roku i jest wciąż powtarzana pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. poprzez informacje na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com). Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych, prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszystkich Oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postępowania wraz z Kodeksem Etyki zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ich na stronie www.kghm.com w zakładce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania ESG: https://kghm.com/pl/inwestorzy/esg.

Każdy Podmiot Grupy KGHM powołuje Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia Sygnalistów o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych.

Zgłoszenia może dokonać:

 • każdy z pracowników, który był pokrzywdzony w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki,
 • każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki.

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnego i sprawnego rozstrzygania przypadków naruszeń zasad etyki, zapisanych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM oraz równorzędnego traktowania stron postępowania. Komisja działa na podstawie Regulaminu, przestrzegając prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych danego Podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM.

Wykaz spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki jest następujący:

 • działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub innego nierównego traktowania pracownika lub grupy pracowników Spółki,
 • łamanie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko pracy,
 • łamanie zasad współżycia społecznego,
 • nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
 • nieetyczne zachowanie w stosunku do innych pracowników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również poza godzinami pracy (w tym naruszenie dóbr osobistych oraz praw człowieka),
 • narażenie dobrego imienia Spółki.

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez tzw. Sygnalistów, zarówno z wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną, zgodnie z Procedurą Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia anonimowe. Uruchomione kanały umożliwiają dokonanie zgłoszenia bez ujawniania danych. Zgłoszenia są dokonywane zarówno centralnie, do Wydziału Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, jak i lokalnie, w poszczególnych podmiotach z Grupy Kapitałowej KGHM, do Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji. Wszystkie zgłoszenia podlegają centralnej rejestracji w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie są weryfikowane i kierowane do wyjaśnienia do właściwych komórek merytorycznych. Proces jest monitorowany przez Pełnomocnika ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM.

W 2019 roku zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W 2019 roku uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji.

Obecnie realizowany jest projekt inwestycyjny dotyczący budowy narzędzia IT wspierającego obsługę i rozpatrywanie zgłoszeń od Sygnalistów, którego zakończenie planowane jest na koniec 2022 roku. Budowa narzędzia jest kolejnym krokiem w doskonaleniu procesu oraz odpowiedzią na zmieniające się wymagania prawne, związane z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Trwają również prace dotyczące aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i ich ochrony mające na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą unijną i krajowymi regulacjami, dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (obecnie projekt ustawy).

Na poniższych grafikach przedstawiono przyrost zarejestrowanych centralnie zgłoszeń od Sygnalistów na przestrzeni lat 2018 – 2021 oraz schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie KGHM:

Liczba zgłoszeń nieprawidłowości dotyczących naruszanie zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2018-2021

Schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodny z normą PN-ISO 37001

W związku z podjętą w 2020 roku uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o wdrożeniu w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, (SZDA) zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017, w 2021 roku rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ww. standardu. W ramach prac wdrożeniowych, w 2021 roku opracowano następujące regulacje: to

Celem procedury jest zapewnienie, aby realizacja wszystkich procesów biznesowych w Grupie Kapitałowej KGHM była zgodna z przyjętą Polityką Antykorupcyjną oraz zapewnienie, aby Zarządzanie Ryzykiem Korupcji było procesem ciągłym, gwarantującym odpowiedni poziom monitorowania i doskonalenia skuteczności przyjętych i stosowanych środków nadzoru. Procedura określa ramy Zarzadzania Ryzykiem Korupcji.

Istotne elementy procedury:

 • odpowiedzialność i uprawnienia w całym zakresie Zarządzania Ryzykiem Korupcji,
 • powiązanie pomiędzy SZDA a Zarządzaniem Ryzykiem Korupcji,
 • kontekst organizacji,
 • ocena ryzyka korupcji,
 • wprowadzenie due diligence,
 • zasady wprowadzania regulacji,
 • świadomość i szkolenia.

Celem procedury jest zapewnienie zgodności działań i procesów prowadzonych przez osoby pracujące dla lub w imieniu podmiotów z Grupy KGHM z przyjętą Polityką Antykorupcyjną. Regulacje te mają zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników i reprezentantów podmiotów z Grupy KGHM.

Istotne elementy procedury to:

 • podstawowe zasady przeciwdziałania korupcji – zakaz zachowań korupcyjnych,
 • zasady postępowania w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi, kontrahentami i innymi interesariuszami,
 • postępowanie w przypadku konfliktu interesów,
 • postępowanie z upominkami biznesowymi,
 • zasady postępowania w sytuacji zaistnienia korupcji (próby wręczenia nienależnych korzyści),
 • konsekwencje nieprzestrzegania zasad postępowania antykorupcyjnego.

Celem procedury jest zapewnienie, aby w ramach Zarządzania Ryzykiem Korupcji w odniesieniu do uzyskanych wyników oceny ryzyka stosowane były środki nadzoru zapewniające skuteczną odpowiedź na zagrożenia, odnoszące się do Organizacji Nadzorowanych oraz Partnerów Biznesowych.

Procedura określa w jaki sposób zapewnić realizację Polityki Antykorupcyjnej w Organizacjach Nadzorowanych oraz jakie regulacje muszą być wdrożone i stosowane przez te organizacje. Określa również Zasady zarządzania ryzykiem związanym z Partnerami Biznesowymi.

Istotne elementy procedury to:

 • ocena ryzyka korupcji, na jakie narażone są Organizacje Nadzorowane,
 • środki nadzoru odnoszące się do ryzyka korupcji dotyczącego Organizacji Nadzorowanych KGHM,
 • weryfikacja zgodności i skuteczności środków nadzoru stosowanych przez Organizacje Nadzorowane KGHM,
 • audyty wewnętrzne SZDA w Organizacjach Nadzorowanych,
 • audyty wewnętrzne wdrożonych i stosowanych systemów i/lub rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem korupcji w Organizacjach Nadzorowanych KGHM, realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.,
 • przegląd zgodności i skuteczności Zarządzania Ryzykiem Korupcji /SZDA,
 • analiza due diligence w odniesieniu do partnerów biznesowych,
 • standardowe środki nadzoru w odniesieniu do partnerów biznesowych,
 • postępowanie w przypadku darowizn oraz sponsoringu.

SZDA jest wdrażany w sposób zintegrowany, w związku z czym zaktualizowano również dokumentację systemową Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Prace wdrożeniowe procedury będą kontynuowane w 2022 roku. Termin ich zakończenia planowany jest na marzec 2022 roku. W pierwszym kwartale 2022 roku przeprowadzone zostaną warsztaty, mające na celu zapewnienie odpowiedniego transferu wiedzy w organizacji, audyty wewnętrzne oraz przegląd najwyższego kierownictwa.

 

 

 

 

 

Polityka Antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A

Z uwagi na wdrożenie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (SZDA) zgodnego z normą PN-ISO37001, w grudniu 2021 roku przyjęta została uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna.

Zgodnie z Polityką, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji” przy równoległym zachowaniu zgodności z regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji.

Przyjęta Polityka odnosi się do wszystkich pracowników i współpracowników podmiotów z Grupy KGHM, jak również partnerów biznesowych, w tym dostawców i klientów. Zgodnie z treścią Polityki, zabronione jest branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających znamiona korupcji, polegających na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, żądaniu lub ubieganiu się o nienależne korzyści, finansowe lub niefinansowe, w szczególności w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Polityka zabrania również jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które odmówiły wręczenia bądź przyjęcia nienależnych korzyści.

W myśl przyjętej Polityki każda osoba biorąca udział w zdarzeniu noszącym znamiona korupcji lub będąca jego świadkiem lub posiadająca informacje na temat takiego zdarzenia, zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania jego zgłoszenia, przy czym najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia osobom zgłaszającym dedykowanych, poufnych kanałów komunikacji oraz ochrony przed działaniami odwetowymi.

Zgodnie z Polityką w odniesieniu do winnych naruszenia regulacji antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne.

W każdym podmiocie z Grupy KGHM powołane zostały osoby pełniące funkcję zapewniania zgodności antykorupcyjnej, którym nadano odpowiednie uprawnienia przy jednoczesnym zachowaniu ich niezależności i bezstronności.

Polityka została zakomunikowana i jest ogólnie dostępna dla pracowników, kontrahentów, osób pracujących na rzecz lub w imieniu Grupy.

W myśl zasady „przede wszystkim zapobiegać”, w Grupie Kapitałowej KGHM zarządza się ryzykiem korupcji, identyfikując i eliminując czynniki je zwiększające poprzez wdrażanie adekwatnych środków nadzoru. W ramach wdrożonego SZDA wprowadzono uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowe procedury z obszaru zarządzania ryzykiem korupcji, zapewniające zgodność realizowanych przez podmioty z Grupy KGHM działań z przyjętą Polityką Antykorupcyjną. Procedury regulują m.in. zasady postępowania z upominkami biznesowymi, sytuacjami noszącymi znamiona korupcji czy konfliktem interesów.

Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze postępowania z działaniami o charakterze korupcji.

Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesów. W razie wystąpienia konfliktu interesów lub takiej możliwości pracownicy są zobowiązani do jej ujawnienia. Szczególnej kontroli podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu (due diligence partnerów biznesowych).

 

 

 

 

 

Polityka Zakupowa Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji.

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM Polska Miedź S.A. są ściśle określone w „Polityce Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą transparentności i równego traktowania podmiotów gospodarczych.

Cele określone w Polityce Zakupów to:

 • zapewnienie transparentności procesu podejmowania decyzji,
 • monitoring wszystkich zakupów poprzez wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania procesem zakupowym,
 • zapewnienie skuteczności optymalizacji kosztów, głównie poprzez standaryzację asortymentu, optymalizację specyfikacji technicznych, dywersyfikację rynku.

Jednolitą Polityką Zakupów są objęte wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz wszystkie istotne dla prowadzenia działalności produkcyjnej spółki Grupy Kapitałowej. Podstawowe założenia określone w w/w dokumencie są realizowane za pomocą narzędzi informatycznych.

W obszarze objętym Polityką Zakupów w Grupie Kapitałowej, KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku współpracowała z 3248 dostawcami (liczba oferentów biorących aktywny udział w postępowaniach zakupowych), z czego wybrano do realizacji 2203 dostawców.

Udział kontrahentów zagranicznych jest relatywnie niewielki. Liczba dostawców zagranicznych w 2021 roku wynosiła odpowiednio w odniesieniu do informacji powyżej 168 i 104, co stanowi około 5% wszystkich kontrahentów Spółki.

KGHM współpracuje ze wszystkimi typami dostawców: kontrahentami, pośrednikami, hurtownikami. Są wśród nich dostawcy surowców, podzespołów, producenci końcowi, dystrybutorzy. Dodatkowo w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. korzysta z usług Operatora Logistycznego – wyspecjalizowanych spółek realizujących funkcje zaopatrzeniowe (Mercus Logistyka, KGHM Metraco, Energetyka).

W 2021 roku nie wystąpiły istotne zmiany w źródłach zaopatrzenia KGHM Polska Miedź S.A. w materiały do produkcji, towary i usługi. Nie odnotowano faktu uzależnienia od jednego lub więcej dostawców.

KGHM Polska Miedź S.A. wzmacnia swoją pozycję jako rzetelny i etyczny partner biznesowy, dbający o wizerunek firmy również w kwestiach społecznych. W obszarze zakupów objętych powyższą Polityką Spółka dba także o to, aby współpracujący z nią wykonawcy spełniali wymogi etyki biznesowej i byli kontrahentami odpowiedzialnymi społecznie

Huty miedzi KGHM Polska Miedź S.A. produkują miedź elektrolityczną w oparciu o koncentraty własne oraz zakupione materiały miedzionośne (koncentraty, złomy miedzi, miedź blister). Produkcja miedzi elektrolitycznej z zakupionych materiałów miedzionośnych w roku 2021 wyniosła 196,2 tys. t, co stanowiło 34% produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem.

W większości produkcja ta pochodziła ze złomów miedzi (135,4 tys. ton Cu; 23% produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem), których dostawcą do hut KGHM jest spółka KGHM Metraco S.A. – spółka w 100% zależna od KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych w KGHM Polska Miedź S.A. odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych przez Spółkę.

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, takie jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Środki bezpieczeństwa stosowane by temu zapobiec polegają na:

 • identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od Klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych,
 • podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań Klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych,
 • uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych,
 • monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o Kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

Instrukcja została wydana jako Załącznik do Procedury kontroli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A. do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw należy m.in. kontrola transparentności procesów zakupowych, monitorowanie postępowań zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć w trakcie ich przebiegu oraz kontrola zakończonych postępowań – w przypadku podejrzeń o nadużycia – pod kątem weryfikacji prawidłowości przebiegu tych postępowań oraz w celu wykrywania zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

Dokument reguluje zakres szczegółowych czynności Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, wynikający z powyższych zadań, uwzględniający obowiązujące uregulowania ujęte w Polityce Zakupów KGHM Polska Miedź S.A. Ma również zastosowanie do postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, które nie zostały uregulowane w innych wewnętrznych aktach normatywnych – w zakresie możliwym do zastosowania, uwzględniając specyfikę rodzajową poszczególnych zakupów. W przypadku postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, ale uregulowanych innymi aktami wewnętrznymi, czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o te akty.

Procedura Antymobbingowa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Procedura została przyjęta na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. we wrześniu 2018 roku. Celem procedury jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy, poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie sposobu postępowania na wypadek jego wystąpienia. Procedura ma na celu budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych między pracownikami.

Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pracowników, który uznałby, że został poddany mobbingowi lub był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, ma prawo dokonać Zgłoszenia. Takie zgłoszenie dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów, korzystając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż niezbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracowników, wobec którego/których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu oraz pracownika/pracowników dopuszczającego/dopuszczających się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki właściwa dla danego podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM. Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych.

Nadzór nad funkcjonowaniem Procedury sprawuje kierownik zakładu pracy, który również powołuje członków Komisji ds. Etyki. Komisja przeprowadza postępowanie w sprawie mobbingu, wszczęte w związku z otrzymaniem zgłoszenia. Istotną rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi pełni Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji, który prowadzi działania prewencyjne, w tym organizuje szkolenia dla pracowników, bierze udział w postępowaniu na wypadek zgłoszenia mobbingu, jest odpowiedzialny za odbiór zgłoszenia i uruchomienie dalszego postępowania zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Szereg zgłoszeń podejrzenia mobbingu, które są rozpatrywane przez Komisję ds. Etyki, dotyczy głównie konfliktów w miejscu pracy. Wczesne wykrycie takich przypadków, możliwe dzięki wdrożonym w KGHM rozwiązaniom, pozwala na deeskalację konfliktów i zapobiega przerodzeniu się ich w zjawisko mobbingu.

 

 

 

 

 

Polityka ochrony danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A.

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął w drodze uchwały Politykę ochrony danych osobowych. Polityka określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Polityka została przyjęta, aby przetwarzanie danych w KGHM odbywało się zgodnie z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych i aby możliwe było wykazanie tej zgodności. Polityka podlega przeglądom i uaktualnianiu na zasadach w niej określonych. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w KGHM Polska Miedź S.A. w ramach realizowanych przez nią procesów. Przedmiotem ochrony na podstawie Polityki są dane osobowe, przetwarzane w systemach informatycznych, jak również w inny sposób utrwalone na nośnikach, w tym na nośnikach papierowych i elektronicznych. Miejsca przetwarzania danych osobowych w ten sposób przetwarzanych podlegają zabezpieczeniu określonemu na podstawie Polityki. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w KGHM i stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, może je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia (polecenia). Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązanymi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.

Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązujących w KGHM.

Nadzór nad aktualizacją Polityki sprawuje Inspektor ochrony danych KGHM Polska Miedź S.A. (IOD). IOD oraz Zespół IOD powołani zostali, aby wspierać KGHM Polska Miedź S.A., jako administratora danych osobowych, w wywiązywaniu się z nałożonych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Zespół IOD odbywa regularne cotygodniowe spotkania, podczas których aktualizowany jest stan prac oraz omawiane są kwestie związane z ochroną danych osobowych w Centrali oraz Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

W bezpośrednim związku z Polityką pozostaje m.in. niżej wymieniona dokumentacja:

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych (Rejestr Procesora),
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz rejestr wydanych upoważnień,
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz rejestr zawartych umów powierzenia,
 • Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
 • Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych wraz z rejestrem tych naruszeń,
 • Testy równowagi dla przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 • Instrukcja oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA),
 • Procedura rozpatrywania żądań osoby, której dane dotyczą wraz z rejestrem tych żądań,
 • Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zasady security by design i privacy by default.

Wyżej wymieniona dokumentacja jako całość ma na celu prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A. i możliwość wykazania wypełniania obowiązków nałożonych na KGHM, jako administratora danych osobowych lub procesora.

Procedura weryfikacji zgodności z zasadami etyki KGHM Polska Miedź S.A.

Jako podmiot odpowiedzialny społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności. Przykłada wagę nie tylko do przestrzegania praw człowieka, zgodnych z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, wolności zakładania organizacji związkowych, zgodności działania z prawem powszechnie obowiązującym, niewykorzystywania dzieci do pracy, niepozyskiwania surowców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict minerals”), lecz również chce współpracować z partnerami biznesowymi wyznającymi takie same wartości. Z tego powodu klienci oraz dostawcy KGHM zobowiązani są do pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy, co jest ważnym elementem decyzji biznesowych o podejmowaniu bądź niepodejmowaniu współpracy z danym partnerem.

Regulamin Audytu Wewnętrznego (w zakresie etyki) w KGHM Polska Miedź S.A.

Departament Audytu Wewnętrznego kieruje się międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym z 14 obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych zadań jest etyka. W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu interesu lub innych działań niezgodnych z Kodeksem Etyki oraz z innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyższonym ryzyku nieetycznych zachowań są systematycznie identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu rocznego planu audytu.

 

 

 

 

 

Procedura Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w KGHM Polska Miedź S.A.

Celem Procedury jest określenie spójnych i jednolitych zasad realizacji Kontroli wewnętrznej przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom.

Procedura określa zasady przeprowadzania Procesu Kontroli przez komórki Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom, określa i przypisuje role w Procesie Kontroli, określa ramy współdziałania jego uczestników, jak również wymienia zakres czynności wykonywanych w ramach tego procesu. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej oraz pozwala na monitorowanie transparentność procesów zakupowych i ich kontrolę.

Wartości wybranych wskaźników GRI standards obrazujące działania w sferze podstaw etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i w KGHM Polska Miedź S.A. W 2021 roku

 • 205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone: 2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników 0 0 7 0
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 1 1 0 0
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0 0 0 0
Łącznie 1 1 7 0

Wyniki wyszukiwania