9.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze – istotne środki trwałe w budowie

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

 

 

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Program Udostępnienie Złoża 2 796 2 420
Budowa szybu SW-4 565 589
Działalność inwestycyjna związana z rozbudową i eksploatacją Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most 424 1 133
Pompownia Damówka wraz z rurociągiem wody zwrotnej w Zakładzie Hydrotechnicznym 131 103
BAT As-Instalacja do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox 113 52
Modernizacja Hali Wanien HMG I- realizacja odtworzenia dachu i ścian hali 89 54
Optymalizacja technologii Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I ETAP 2 12 65
Modernizacja strzepywania kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I 58

Wyniki wyszukiwania