5.1.1 Odroczony podatek dochodowy

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek i przepisów podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać wtedy,  gdy  składnik  aktywów  zostanie  zrealizowany a zobowiązanie rozliczone, przyjmując za podstawę stawki i przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są od różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym,  za   wyjątkiem   różnic   przejściowych   wynikających z początkowego ujęcia aktywa lub zobowiązania w transakcji niestanowiącej połączenia przedsięwzięć, która w momencie jej przeprowadzenia, nie wpływa na wynik finansowy brutto ani na zysk do opodatkowania (stratę podatkową).

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic  przejściowych lub wykorzystanie strat podatkowych.

Kompensaty aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego dokonuje się, gdy spółka posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł do przeprowadzenia kompensaty należności i zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego  oraz, gdy  aktywa i  zobowiązania z tytułu podatku odroczonego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową.

Ocena prawdopodobieństwa  realizacji  aktywów z  tytułu   odroczonego   podatku   dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. Spółki Grupy Kapitałowej ujęły w księgach rachunkowych aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągną zysk do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Spółki Grupy Kapitałowej, które historycznie generowały straty i  których  projekcje  finansowe nie przewidują osiągnięcia zysku do opodatkowania umożliwiającego potrącenie ujemnych różnic przejściowych, nie rozpoznają w swoich księgach rachunkowych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Odroczony podatek dochodowy netto na początek okresu, z tego: (249) (288)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193 157
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (442) (445)
Odroczony podatek dochodowy w okresie: (209) 39
Ujęty w wyniku finansowym (124) (191)
Ujęty w pozostałych całkowitych dochodach (62) 226
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (23) 4
Odroczony podatek dochodowy netto na koniec okresu, z tego: (458) (249)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185 193
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (643) (442)

Terminy realizacji aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego były następujące:

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
O okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 86 101 (996) (791)
O okresie realizacji do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 99 92 353 349
Razem 185 193 (643) (442)

Daty wygaśnięcia niewykorzystanych strat i ulg podatkowych, od których nie ujęto aktywa z tytułu podatku odroczonego w poszczególnych krajach zostały ujawnione w poniższej tabeli:

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Niewykorzystane straty podatkowe Data wygaśnięcia Niewykorzystane
ulgi
podatkowe
Data wygaśnięcia Niewykorzystane
straty
podatkowe
Data wygaśnięcia Niewykorzystane
ulgi
podatkowe
Data wygaśnięcia
Luksemburg 333 nieokreślony 2 442 nieokreślony
1 359 2034-2037 1 282 2034-2037
Chile 1 056 nieokreślony 975 nieokreślony
Kanada 1 443 2026-2040 42 2030-2039 1 127 2026-2039 43 2030-2039
Pozostałe 17 2025 135 2021-2037
Razem 4 208 42 5 961 43

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota ujemnych różnic przejściowych, dla których Grupa nie ujęła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyniosła 2 704 mln PLN (2 575 mln PLN na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie ujęto zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych w kwocie 962 mln PLN (806 mln PLN na dzień 31 grudnia 2020 r.) związanych z inwestycjami w jednostki zależne i udziałami we wspólnych przedsięwzięciach, ponieważ spełnione zostały warunki zdefiniowane w MSR 12.39.

W tabelach poniżej zaprezentowano aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego przed dokonaniem ich kompensaty na poziomie poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego przed dokonaniem kompensaty ze zobowiązaniami z tyt. odroczonego podatku dochodowego na poziomie poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej)
Stan na 31.12.2019 Uznanie/(Obciążenie) Stan na 31.12.2020 Uznanie/(Obciążenie) Stan na 31.12.2021
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN wynik finansowy pozostałe całkowite dochody różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
Rezerwa na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych 240 13 253 (63) 1 191
Wycena transakcji terminowych innych niż instrumenty zabezpieczające 21 15 36 35 71
Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi rzeczowych aktywów trwałych 67 26 93 (5) 88
Zobowiązania na przyszłe świadczenia pracownicze 525 13 62 600 (3) (132) 465
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej 140 (36) 104 104
Zobowiązania z tytułu leasingu 63 (2) 61 14 75
Odsetki 157 43 (3) 197 24 14 235
Odpisy /odwrócenia odpisów aktualizujące wartość aktywów 31 13 44 (41) 3
Krótkookresowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń 72 24 96 17 113
Aktualizacja wyceny instrumentów zabezpieczających 35 200 235 70 305
Zobowiązanie z tyt. opłaty stałej z ust. użytk. górniczego 31 (1) 30 5 35
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy) 11 2 13 13
Niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 24 24 24
Pozostałe 219 (8) 211 58 269
Razem 1 636 138 226 (3) 1 997 41 (62) 15 1 991

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zobowiązania z tyt. odroczonego podatku dochodowego przed dokonaniem kompensaty z aktywami z tyt. odroczonego podatku dochodowego na poziomie poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej)
Stan na 31.12.2019 (Uznanie) / Obciążenie Stan na 31.12.2020 (Uznanie) / Obciążenie Stan na 31.12.2021
wynik finansowy różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN wynik finansowy różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN
Wycena transakcji terminowych innych niż instrumenty zabezpieczające 17 18 35 15 50
Różnica pomiędzy księgowymi i podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi, w tym: 1 411 106 (3) 1 514 122 23 1 659
dotycząca amortyzacji prawa do użytkowania (MSSF 16) 65 (5) 60 11 71
Naliczone odsetki 361 113 (4) 470 17 17 504
Pozostałe 135 92 227 11 (2) 236
Razem 1 924 329 (7) 2 246 165 38 2 449

Wyniki wyszukiwania