13. Kwartalna informacja finansowa Grupy Kapitałowej

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 

od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.10.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami 8 068 7 052 29 803 23 632
Nota 4.1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (6 745) (5 551) (23 529) (18 981)
Zysk brutto ze sprzedaży  1 323  1 501  6 274  4 651 
Nota 4.1 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu ( 484) ( 446) (1 564) (1 490)
Zysk netto ze sprzedaży 839 1 055 4 710 3 161
Nota 6.1 Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 2 ( 204)
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu  przedsięwzięciu 725 74 2 380 74
Nota 6.2 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu obliczone z zastosowaniem metody efektywnej  stopy procentowej 172 93 494 377
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie 897 169 2 874 247
Nota 4.2 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 348 208 1 757 702
pozostałe odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 1 4
odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 9 2 27 11
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: ( 268) ( 603) (1 046) (1 326)
straty z tytułu utraty wartości instrumentów  finansowych ( 10) ( 1) ( 13) ( 6)
Przychody finansowe 35 144 70 259
Nota 4.3 Koszty finansowe ( 132) ( 96) ( 541) ( 287)
Zysk przed opodatkowaniem 1 719 877 7 824 2 756
Nota 5.1 Podatek dochodowy ( 326) ( 252) (1 669) ( 959)
ZYSK NETTO 1 393 625 6 155 1 797
Zysk / (strata) netto przypadająca:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 394 626 6 156 1 800
Na udziały niekontrolujące ( 1) ( 1) ( 1) ( 3)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 200 200 200 200
Zysk/ (strata) na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 6,97 3,13 30,78 9,00

Wyniki wyszukiwania