Strategia KGHM Polska Miedź S.A. a zrównoważony rozwój i działania dla klimatu

mask

KGHM Polska Miedź S.A. to spółka globalna, otwarta na rozwój, mający zapewnić jej stabilne i wieloletnie funkcjonowanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.

KGHM w swoich działaniach koncentruje się m.in. wokół idei zrównoważonego rozwoju oraz troski na rzecz ochrony środowiska i klimatu – w celu zarówno zapobiegania zmianom klimatu, jak i skutecznej adaptacji do zmian klimatycznych. Ma to odzwierciedlenie w przyjmowanych wewnętrznych aktach normatywnych oraz w realizowanych działaniach, np. strategia KGHM realizowana jest w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, zaś szczególne miejsce zajmuje w niej troska o zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko i otoczenie.

Na poniższym schemacie przedstawiono Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.:

Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM realizuje znacznie więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDG) niż tylko te, które uznaje się za typowe dla branży, w której funkcjonuje, a jakie zostały wskazane w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030”, przyjętej przez ONZ w 2015 roku. Cele realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiono na poniższym rysunku:

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015-2030 realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

Pozytywne aspekty funkcjonowania KGHM przekładają się na rozwój gospodarczy regionu, poprzez zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy i rozwój firm kooperujących, zwiększenie dobrobytu otoczenia (SDG 8), troskę o szerszy dostęp do opieki zdrowotnej (SDG 3), godnej pracy i edukacji (SDG 4), rozwoju pracowników, świadczeń i szkoleń. KGHM kieruje swoje działania do pracowników i ich rodzin, ale troszczy się także o wszystkich mieszkańców regionu, przyczyniając się do uzyskiwania równości szans w wielu aspektach życia (SDG 10, 11).

Dobra praktyka

W ramach działań na rzecz ochrony praw człowieka, Spółka podjęła prace nad zdefiniowaniem Polityki Ochrony Praw Człowieka, która jest kolejnym krokiem, po funkcjonującej w KGHM samodzielnej Deklaracji Ochrony Praw Człowieka (SDG 5, 10). Z uwagi na międzynarodowy i szeroki zakres działalności, różnice kulturowe oraz specyfikę branż, w jakich prowadzi swoje działania, Grupa Kapitałowa od dawna prowadzi szereg aktywności dotyczących ochrony praw człowieka m.in.: przeciwdziałając dyskryminacji, nie stosując pracy przymusowej (w tym pracy dzieci, niewolnictwa), działając z poszanowaniem praw kobiet oraz równości płacowej, dbając o środowisko naturalne oraz prowadząc swoją działalność w poszanowaniu praw ludności rdzennej – na podstawie funkcjonujących aktów normatywnych. 27 kwietnia 2022 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął do stosowania „Politykę Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”

 

Celem bliskim Spółce jest także odpowiedzialna konsumpcja i innowacyjna produkcja (SDG 12). KGHM podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony, ustawicznie szukając metod jego ciągłego doskonalenia, także poprzez działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową (SDG 9). Spółka stara się ukierunkowywać działania także na: efektywne gospodarowanie zasobami (jednocześnie dążąc do eliminacji odpadów, zgodnie z ideą GOZ) oraz rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych (SDG 15).

Działania prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. odzwierciedla zrównoważony łańcuch wartości, który przedstawiono na poniższym schemacie:

Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

16 listopada 2021 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” – dokumentu określającego cele Spółki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie lat 2030 i 2050 oraz zakres i stopień zmian niezbędnych do ich realizacji. Zakres i oddziaływanie Polityki Klimatycznej obejmuje KGHM Polska Miedź S.A., która będzie transferowała jej założenia na spółki zależne. Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1. – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2. – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1. i Zakresu 2. do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku. Spółka będzie intensyfikować już prowadzone działania dekarbonizacyjne oraz uruchomi nowe inicjatywy w tym obszarze – do ich strukturyzowania posłuży przyjęta Polityką Klimatyczna. Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. będzie wspierała bezpośrednio realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w zakresie:

  • SDG 7 – zapewnienia dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
  • SDG 12 – zapewnienia wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
  • SDG 13 – podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

W nowej, aktualnie obowiązującej Strategii KGHM do 2030 roku, wskazano cele klimatyczne związane z redukcją emisji CO2 przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentem komplementarnym wobec Strategii – i wyznaczonymi w niej celami klimatycznymi na lata 2030 oraz 2050, co pokazano na niniejszej grafice:

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz główne kierunki dekarbonizacji

KGHM każdego roku wdraża rozwiązania stanowiące przejaw dbałości o funkcjonowanie w zgodzie z ideą GOZ. Jednym ze sposobów wykorzystywania surowców stanowiących odpad w ramach działań GOZ jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych.

Strategia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji miedzi w kraju i za granicą, w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu. Wobec ograniczonych źródeł pozyskiwania rud miedzi, pozyskiwanie surowca poprzez przetapianie złomu miedziowego stało się istotnym elementem działań Grupy. Ambicją KGHM jest wzrost przetopu złomów – co pozwala tym samym zawrócić materiał do użytkowania, zgodnie z ideą GOZ.

Dobra praktyka

KGHM prowadzi zdecydowane działania w kierunku szeroko pojętej elektromobilności, poprzez sukcesywną i konsekwentną wymianę własnej floty transportowej na bezemisyjne pojazdy elektryczne, ale także poprzez rozwijanie sieci ogólnodostępnych, ultra-szybkich stacji ładowania na obszarze Zagłębia Miedziowego. Dodatkowo, celem działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także zdrowia i komfortu pracy pracowników, w Spółce realizowane są prace, zmierzające do redukcji emisji z silników maszyn górniczych.

Priorytetem KGHM jest pozyskanie energii ze źródeł własnych oraz OZE. W 2021 roku energia elektryczna wyprodukowana z Bloków Gazowo – Parowych (BGP) oraz innych posiadanych źródeł energii pozwoliła na pokrycie 18,7% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM. Spółka kontynuowała także szereg działań na rzecz rozwijania źródeł energii odnawialnej.

Celem minimalizacji negatywnego oddziaływania technologii metalurgicznych na środowisko oraz utrzymania pełnej sprawności technicznej urządzań służących ochronie środowiska, w Spółce z sukcesami realizowane są działania dostosowawcze instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczaniem emisji arsenu. Osiągane dzięki inwestycjom parametry dotyczące redukcji emisji z hut utrzymują się na znacznie lepszych poziomach, niż te wymagane prawem.

18,7
%
ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM pokryte ze źródeł własnych

Wyniki wyszukiwania