Wartości wybranych wskaźników GRI Standards obrazujące działania w sferze zagadnień ochrony środowiska w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź i w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

mask
  • 303-3

Pobór wody przez Organizację

Woda w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Pobór wody [303-3]

Rok 2021* Rok 2020

Pobór wody według źródeł [m3]

Wody powierzchniowe (ogółem) 0 0
Wody gruntowe (ogółem) 176 815 158 149
Woda morska (ogółem) 0 0
Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem) 29 599 160 31 031 562
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0 0
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 29 599 160 31 031 562
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 12 117 706 11 049 080
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 12 117 706 11 049 080
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0 0

Całkowity pobór wody [m3]

Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 41 893 681 42 238 791

Zrzut wody [303-4]

Rok 2021* Rok 2020

Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3]

Wody powierzchniowe 45 241 415 41 473 468
Grunt i gleba 15 341 61 222
Morza 0 0
Woda przekazana do osób trzecich 494 864 84 836

Całkowity zrzut ścieków (wody) [m3]

Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 45 751 620 41 619 526

Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody [m3]

Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 18 021 202 16 817 279
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 27 730 418 24 799 629

Zużycie wody [303-5]

Rok 2021* Rok 2020

Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3]

Całkowite zużycie wody 21 971 809 60 040 901
*dane za rok 2021 nie obejmują działalności kopalni Sierra Gorda

WODA w KGHM Polska Miedź S.A.

Pobór wody [303-3]

Rok 2021* Rok 2020

Pobór wody według źródeł [m3]

Wody powierzchniowe (ogółem) 0 0
Wody gruntowe (ogółem) 176 815 158 149
Woda morska (ogółem) 0 0
Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem) 29 599 160 31 031 562
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0 0
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 29 599 160 31 031 562
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 12 117 706 11 049 080
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 12 117 706 11 049 080
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0 0

Całkowity pobór wody [m3]

Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 41 893 681 42 238 791

Zrzut wody [303-4]

Rok 2021* Rok 2020

Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3]

Wody powierzchniowe 27 815 093 24 829 044
Grunt i gleba 0 0
Morza 0 0
Woda przekazana do osób trzecich 9 530 140 8 856 278

Całkowity zrzut ścieków (wody) [m3]

Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 37 345 232 33 685 322

Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody [m3]

Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 9 614 815 8 913 666
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 27 730 418 24 771 656

Zużycie wody [303-5]

Rok 2021* Rok 2020

Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3]

Całkowite zużycie wody

4 548 449

8 553 469

  • 304-1

Lokalizacje organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

Rok 2021 Rok 2020
KGHM Polska Miedź S.A.

Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

15 15
  • 305-1

Emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. [Mg eCO₂]

Rok 2020 Rok 2021 r/r r/r %
Zakres 1 1 413 129 1 357 899 +44 770 +3,17
Zakres 2 1 617 217 1 651 717 +34 500 +2,17%
Łączne emisje
(Zakres 1 + 2)
3 030 346 3 109 616 +79 270 +2,62%
  • 305-2

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2021 [Mg eCO2]

KGHM Polska Miedź S.A.

Spółki krajowe

Spółki zagraniczne

Grupa Kapitałowa

ŁĄCZNE EMISJE (Zakres 1 + 2)

3 109 616

851 264 1 222 799 5 183 679

ZAKRES 1 – Emisje bezpośrednie

1 457 899

612 224 478 189 2 548 312

ZAKRES 2 – Emisje pośrednie

1 651 717

239 040 744 610 2 635 367

W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem ciepła:

0

4 917 0 4 917

W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem energii elektrycznej:

1 651 717

234 123 744 610 2 630 450

Bezpośrednia emisja eCO2 pochodzenia biomasowego:

2 984

31 064 0 34 048
  • 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

2021 2020
1 Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia
Grupa „01″ – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 28 197 740 18 046 553 10 151 187 27 948 802 17 887 232 10 061 570
Grupa „10″ – odpady z procesów termicznych 1 269 166 1 213 693 27 504 1 230 983 1 175 548 55 435
pozostałe odpady 140 730 182 380 60 192 142 253 108 272 33 981
Suma 29 607 636 19 442 626 10 238 883 29 322 038 19 171 052 10 150 986
2021 2020
2 Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady inne niż
niebezpieczne
(wszystkie formy odzysku)
Odpady niebezpieczne
(wszystkie formy odzysku)
Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)
Na miejscu 93 582 18 198 142 18 646 18 834 517
Poza miejscem 71 379 1 079 523 35 259 282 630
Suma 164 961 19 277 665 53 905 19 117 147
2021 2020
3 Odpady kierowane do unieszkodliwiania w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) Odpady inne niż
niebezpieczne
(składowanie odpadów)
Odpady niebezpieczne
(składowanie odpadów)
Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)
Na miejscu 28 119 10 166 132 82 756 10 052 545
Poza miejscem 40 580 4 052 15 218 467
Suma 68 699 10 170 184 97 974 10 053 012
  • 307-1

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość prowadzonych działań, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej nie było w roku 2021 żadnej sankcji pozafinansowej.

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

2021 2020
Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska Grupa Kapitałowa
KGHM S.A.
KGHM
Polska Miedź S.A.
Grupa Kapitałowa
KGHM S.A.
KGHM
Polska Miedź S.A.
Całkowita wartość kar pieniężnych 670 087 461 098 395 309 326 817
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony
środowiska [PLN]
0 0 448 117,00 0,00

Wyniki wyszukiwania