Zobowiązania KGHM dla środowiska i klimatu

mask

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra, zamierza nieustannie, w sposób świadomy rozwijać swoją działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, prowadząc działania w sposób uwzględniający zarówno wpływ organizacji na klimat, jak i wpływ zmian klimatycznych na Spółkę.

Będąc ambitnym uczestnikiem zielonej transformacji, KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje zobowiązania nie tylko co do dalszego rozwoju działalności podstawowej, ale również do przeprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Spółki, których celem jest wykazanie świadomości zmian klimatycznych oraz pogłębienie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami. Wyrazem powyższego zobowiązania jest przyjęcie Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentu kierunkowego, adresowanego zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz określenie niezbędnego zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji i ciągłego doskonalenia.

* Zakres i oddziaływanie Polityki Klimatycznej obejmuje podmiotowo Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM – KGHM Polska Miedź S.A., która będzie transferowała jej założenia na spółki zależne

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.

Bezpośrednie wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ*. Dodatkowo wdrożenie zapewni osiągnięcie wymiernych korzyści dla Spółki oraz jej interesariuszy.

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. będzie wspierała bezpośrednio realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ* w zakresie:

Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

* Cele Zrównoważonego Rozwoju wymienione w dokumencie końcowym ze szczytu ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.

 

Dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Polityki Klimatycznej, KGHM:

Kolejny raz potwierdzi swoje daleko idące ambicje w zakresie ograniczania śladu środowiskowego Spółki
Umocni swoją pozycję rynkową, uzyskując możliwość lepszego pozycjonowania swoich produktów
Wpisze się w najnowsze standardy określane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Dostosuje się do zmian otoczenia regulacyjnego, związanych ze wzrostem
cen energii i uprawnień do emisji CO2
Istotnie przyczyni się do dekarbonizacji polskiej gospodarki, jako jedno z najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w kraju
Wyjdzie naprzeciw coraz częściej pojawiającym się oczekiwaniom rynków finansowych, akcjonariuszy i inwestorów
Zapewni dalsze polepszenie warunków
życia i pracy w regionach, w których
prowadzi działalność
Systematycznie poprawi ratingi ESG

Dostrzeżenie szans wynikających z transformacji do gospodarki niskoemisyjnej

KGHM, jako jeden z największych światowych producentów miedzi, będzie miał istotny wpływ na powodzenie transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, co wynika z konieczności zabezpieczenia przewidywanego rosnącego zapotrzebowania na miedź, stanowiącą kluczowy komponent przyszłej, zielonej gospodarki.

Ograniczanie emisji organizacji oraz śladu węglowego produktów będzie jedną z przewag konkurencyjnych. Dlatego istotne jest określenie ambitnych celów redukcji emisji oraz wsparcie realizacji tych celów poprzez dedykowane procesy wewnętrzne w KGHM.

KGHM będzie aktywnie wykorzystywał możliwości wynikające z uczestnictwa w transformacji klimatycznej, w tym korzyści związane z dedykowanymi środkami unijnymi.

KGHM dostosowuje się do zmieniających się uwarunkowań regulacyjnych i wynikających z nich obowiązków w zakresie wpływu działalności KGHM na klimat, a także oddziaływania zmian klimatycznych na Spółkę.

Podejmowane działania wynikające z Polityki Klimatycznej oraz zawartych w niej zobowiązań będą korzystne nie tylko dla otoczenia KGHM, ale także będą miały istotny wpływ na budowę długookresowej wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Inwentaryzacja kluczowych źródeł emisji gazów cieplarnianych

Na poziomie Jednostki Dominującej, a planowo w dalszej kolejności na poziomie Grupy Kapitałowej.

KGHM Polska Miedź S.A. emituje rocznie około 3,3 mln ton ekwiwalentu CO2, z czego w przybliżeniu 40% stanowią emisje Zakresu 1, zaś 60% emisje Zakresu 2 według GHG Protocol*  

W roku 2022 KGHM przeprowadzi pełną inwentaryzację emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 w spółkach zależnych, tak aby najpóźniej w pierwszej połowie roku 2023 podać do publicznej informacji całkowity poziom emisji Zakresu i Zakresu 2 dla całej organizacji w rozumieniu GHG Protocol.

Dodatkowo, KGHM upubliczni dane o emisjach Zakresu 3 dla Grupy Kapitałowej najpóźniej w pierwszej połowie roku 2024.

 

* Poziom emisji został skalkulowany w oparciu o standard GHG Protocol, jednak z wyłączeniem zasady objęcia całej organizacji, tj. Grupy Kapitałowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest kluczowym jednostkowym emitentem gazów cieplarnianych w ramach Grupy Kapitałowej KGHM.

 

 

 

 

Neutralność klimatyczna do roku 2050

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. Celem pośrednim – redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i 2 do 2030 roku o 30%*.

2030
redukcja emisji o 30% względem roku bazowego 2020
2050
neutralność klimatyczna
 1. Redukcja emisji pośrednich Zakresu 2:
  1. Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych
  2. Poprawa efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i usprawnienie procesów technologicznych
  3. Zakup energii z OZE w kontraktach PPA
 2. Stopniowa redukcja emisji bezpośrednich Zakresu 1:
  1. Domieszkowanie wodoru w procesach technologicznych
  2. Pierwsze wdrożenia z zakresu elektromobilności

Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w H1 2023.

 1. Całkowita redukcja emisji pośrednich Zakresu 2:
  1. Energia elektryczna i ciepło wyłącznie ze źródeł bezemisyjnych (przede wszystkim przejście na bezemisyjne źródła własne)
 2. Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich Zakresu 1:
  1. Technologie wodorowe
  2. Elektromobilność
  3. Wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego
  4. Wykorzystanie technologii CCU i CCS*)
 3. Potencjalny offset pozostałych emisji

Kompleksowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji GHG zostaną określone w ramach Programu Dekarbonizacji GK KGHM i podane do publicznej wiadomości.

 

* Technologie CCU i CCS – carbon capture and utilisation oraz carbon capture and storage

* Cel nadrzędny wyznaczony w odniesieniu do emisji GHG Zakresu 1 i Zakresu 2, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Cele redukcyjne wyznaczone w stosunku do poziomu emisji z 2020 r.

Działania w ramach wdrażania Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.

Dostosowanie zasad działania Spółki do realizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i uwzględnienie wpływu ryzyka klimatycznego w procesach wewnętrznych.

KGHM ma ambicję bycia istotnym uczestnikiem zielonej transformacji. Ma to odzwierciedlenie nie tylko w rozwoju działalności podstawowej, ale także w przeprowadzeniu szeregu zmian w funkcjonowaniu Spółki, których celem jest wykazanie świadomości zmian klimatycznych oraz pogłębienie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami.

 • W celu zapewnienia zgodności działań z najlepszymi praktykami rynkowymi, KGHM będzie dążył do wdrożenia systemu raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach TCFD** z 2017 roku.
 • Pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia nowego systemu raportowania będzie przygotowanie warstwy korporacyjnej do wymogów stawianych przez Rekomendacje TCFD poprzez wdrożenie szeregu zmian w KGHM Polska Miedź S.A.
 • Planowane obecnie zmiany dotyczyć będą kluczowych procesów biznesowych i zarządczych – w szczególności związanych lub mających wpływ na ograniczanie przez Spółkę KGHM emisji gazów cieplarnianych.

** TCFD – Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Obszary zmian organizacyjnych i procesowych KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Rekomendacji TCFD

Zmiany, których celem jest wprowadzenie mechanizmów monitorowania i nadzorowania kwestii klimatycznych przez kadrę zarządzającą oraz kierowniczą KGHM, w tym przez Zarząd.

Zmiany, których celem jest wprowadzenie mechanizmów uwzględniających kontekst klimatyczny w ramach procesów aktualizacji, wdrożenia i monitorowania Strategii.

Zmiany, których celem jest pełne zintegrowanie ryzyk klimatycznych z obecnym Systemem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym KGHM Polska Miedź S.A.

Zmiany, których celem jest wprowadzenie procesu pomiaru emisji dla Grupy KGHM w pełni zgodnego z GHG Protocol oraz wdrożenie pierwszych mierników odpowiedzialnych za monitorowanie poprawy odporności modelu biznesowego Spółki na zmiany klimatyczne.

Wyniki wyszukiwania