Kapitał ludzki

GRI:[ ]
mask

W 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdobyła doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły przekształcić się jej z lokalnego przedsiębiorstwa wydobywczego w międzynarodową grupę, odgrywającą znaczącą rolę na światowym rynku metali nieżelaznych. Umiejętności pracowników są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży oraz w kreowaniu silnej pozycji Polski, jako ośrodka przemysłowego. Dostrzegamy istotną rolę budowania i utrzymywania relacji z pracownikami, identyfikowania talentów i kształcenia kadry, gdyż jest to klucz do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Troska o rozwój, bezpieczeństwo, zdrowie, satysfakcję i dobre samopoczucie pracowników jest wyróżnikiem działalności Grupy Kapitałowej KGHM.

Magdalena Wróbel
Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Człowiek w centrum biznesu, jednak w zgodzie i poszanowaniu środowiska lokalnego, w którym mieszka i pracuje, w aspekcie klimatycznym i społecznym, w oparciu o porządek i zrównoważone działanie z innymi elementami stanowiącymi ład świata.

W Grupie Kapitałowej KGHM - pracownik to najcenniejszy kapitał

KGHM Polska Miedź S.A. buduje swój potencjał biznesowy i przewagę konkurencyjną na wzmacnianiu wartości człowieka, jako czynnika ludzkiego, bez którego funkcjonowanie firmy nie miałoby szans powodzenia. Człowiek zawsze był w centrum biznesu KGHM. Zmiany klimatyczne i ekonomiczne na świecie, ukazały jeszcze większą potrzebę poszanowania dla środowiska naturalnego, czynnika społecznego w skali regionalnej i globalnej oraz elementów gospodarczo-ekonomicznych, które w równym stopniu jak człowiek kształtują ład i porządek na świecie.

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje i przestrzega prawa człowieka – w tym prawa pracowników. Spółka prowadzi operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Podejście do ochrony praw człowieka definiuje Deklaracja Ochrony Praw Człowieka KGHM. Godność i dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. KGHM jest firmą globalną, działa na rynkach światowych, stosuje standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje takie, jak International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Tworzone są regulacje i polityki uwzględniające dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierające się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której Firma prowadzi swoje działania.

KGHM stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

Zasady, którymi Spółka kieruje się na co dzień to:

  • stosowanie się do prawa pracy w jurysdykcjach, w których Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa, a także do przyjętych standardów wewnętrznego prawa pracy,
  • przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej,
  • szanowanie prawa pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych,
  • dbanie o rozwój pracowników, wspieranie ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach,
  • respektowanie praw człowieka i niedopuszczanie żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci.

Skala zatrudnienia

  • 102-8

Zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitałowej KGHM w 2021 roku przedstawia się następująco:

18 519
osób
Zatrudnienie w Spółce
34 286
osób
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

W 2021 roku zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. kształtowało się na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku poprzednim. Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku wynosił 18 601 osób i był wyższy o 0,4% od stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło 18 519. Jego podział na poszczególne segmenty Spółki przedstawia poniższa tabela:

Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A.

2021 2020 Zmiana (%)
Kopalnie 12 453 12 430 +0,2
Huty 3 607 3 604 +0,1
Pozostałe oddziały 2 459 2 406 +2,2
KGHM Polska Miedź S.A. 18 519 18 440 +0,4

Wzrost zatrudnienia spowodowany został głównie:

  • zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu opracowania i wdrożenia projektów aplikacyjnych i infrastrukturalnych na rzecz całej Grupy Kapitałowej (m.in. Programu KGHM 4.0, wdrożenie platformy ECM/BPM, wdrożenie platformy Integracyjnej, Systemu SKD CCTV, Systemu Wydruku),
  • zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu kontynuacji rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, a także rozwoju w Spółce idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

W 2021 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było średnio 34 286 osób, co oznacza wzrost o 0,5 % w stosunku do roku ubiegłego. Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie:

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

2021 2020 Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A. 18 519 18 440 +0,4
KGHM INTERNATIONAL LTD. 2 236 2 006 +11,5
Sierra Gorda S.C.M.* 785 789 (0,5)
Spółki krajowe Grupy Kapitałowej 12 737 12 872 (1,0)
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej 9 9
Razem 34 286 34 116 +0,5
*Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

W 2021 roku przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obniżyło się w stosunku do roku 2020 o 135 etatów (tj. 1%). Zmiana dotyczyła głównie stanowisk robotniczych i spowodowana była dostosowaniem zatrudnienia do realizowanych zadań produkcyjnych. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie w spółkach zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wzrosło w stosunku do roku 2020 o 226 etatów (tj. 8,1%). Wzrost zatrudnienia miał miejsce głównie w spółkach działających pod marką DMC, w związku z ich zaangażowaniem w realizację nowych projektów na terenie Kanady i Chile.

Wyniki wyszukiwania