13.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.10.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych, z  tego: 59 91 383 378
wycena instrumentów pochodnych (31) 16 208 208
realizacja instrumentów pochodnych 90 75 175 170
Przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 1 4
Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie 218 994
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie 2 2
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 9 2 27 11
Rozwiązanie rezerw (1) 52 34 54
Zysk ze zbycia wartości niematerialnych (1) 1 30
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 8 57
Otrzymane dotacje państwowe 11 4 24 18
Przychody z obsługi akredytyw, gwarancji 4 66 49
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 10 4 34 19
Zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe 5 5 53
Otrzymana rekompensata z tytułu zakupu energii elektrycznej za 2020 r. 39
Pozostałe 32 47 90 86
Pozostałe przychody operacyjne razem  348  208  1 757  702 
Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (176) (124) (768) (597)
wycena instrumentów pochodnych 3 46 (141) (121)
realizacja instrumentów pochodnych (179) (170) (627) (476)
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów  finansowych (10) (1) (13) (6)
Straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów  finansowych 34 19 (39) (10)
Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (27) (75) (38) (77)
Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie (337) (391)
Utworzenie rezerw (45) (9) (88) (52)
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (5) (39)
Darowizny przekazane (15) (2) (33) (41)
Pozostałe (29) (69) (67) (113)
Pozostałe koszty operacyjne razem  (268)  (603)  (1 046)  (1 326) 
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne  80  (395)  711  (624) 

Wyniki wyszukiwania