Ochrona środowiska – spółki krajowe Grupy Kapitałowej KGHM

mask

Krajowe spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonują w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Spółki, które są do tego zobowiązane posiadają aktualne zezwolenia na korzystanie ze środowiska.

Wśród krajowych spółek Grupy największy wpływ na środowisko ma działalność prowadzona przez spółkę Energetyka Sp. z o.o., która w 2021 roku poniosła najwyższe opłaty środowiskowe. Wyniosły one 2,8 mln PLN i dotyczyły głównie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków (2,5 mln PLN) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza (0,3 mln PLN).

W 2021 roku w spółce Energetyka Sp. z o.o. były realizowane inwestycje, których celem jest:

  • dostosowanie istniejących urządzeń i instalacji elektrociepłowni Polkowice do obowiązujących wymagań emisyjnych zawartych w Dyrektywie IED i tzw. Konkluzjach BAT (zakończenie inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach),
  • modernizacja dwóch kotłów parowych na Wydziale w Głogowie – dostosowanie do nowych warunków i procesów technologicznych związanych z zaprzestaniem spalania gazu gardzielowego (modernizacja polega na dostosowaniu urządzeń do zmiany paliwa spalanego w kotłach z gazu gardzielowego na gaz ziemny zaazotowany w zakresie niezbędnym dla rezerwacji pary dla Huty Miedzi Głogów i dostaw ciepła dla miasta Głogowa (zakończenie inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach),
  • modernizacja komory rozdzielczej ścieków przemysłowych oraz budowa zbiornika retencyjnego ścieków na Wydziale w Legnicy – zapewnienie ciągłości produkcji w Hucie Miedzi Legnica i zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach),
  • budowa na terenie elektrociepłowni w Głogowie instalacji fotowoltaicznej – generatora fotowoltaicznego o mocy znamionowej 1.400 kW, połączonego z siecią dystrybucyjną KGHM Polska Miedź S.A. – zmniejszenie emisji CO2 (rozpoczęcie inwestycji).

Drugą co do wysokości wartość opłat środowiskowych w 2021 roku poniosła spółka KGHM ZANAM S.A., tj. 1,3 mln PLN, w tym 1,2 mln PLN z tytułu gospodarki odpadami – wzrost o 44% w stosunku do 2020 roku, co wystąpiło w związku z realizacją  prac remontowo-modernizacyjnych i porządkowych w obiektach spółki oraz w obiektach usługowych. Uruchomienie przez spółkę elektrowni fotowoltaicznej na terenie zakładu w Legnicy przyczynia się do zmniejszenia takich zanieczyszczeń jak: pył, tlenki siarki, azot, tlenek i dwutlenek węgla. Ponadto, w 2021 roku na Wydziale Odlewni w Legnicy, rozpoczęto realizację inwestycji wymiany technologii zasilania pieca gazowego na piec komorowy elektryczny.

Podmiotem w Grupie Kapitałowej, którego opłaty środowiskowe nie są wysokie (w 2021 roku wyniosły 0,2 mln PLN), ale którego działalność może mieć istotny wpływ na środowisko ze względu na ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, jest spółka NITROERG S.A., której przedmiot działalności obejmuje: produkcję materiałów wybuchowych, dodatków do paliw oraz środków inicjujących. Zakład spełnia wszystkie wymagania dotyczące prowadzenia działalności przez zakłady stwarzające zagrożenie.

Wyniki wyszukiwania