7.4 Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W pozycji inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wykazuje się aktywa finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów likwidacji kopalń i rekultywację składowisk odpadów (zasady rachunkowości w zakresie obowiązku likwidacji kopalń i składowisk przedstawiono w Nocie 9.4) oraz inne aktywa finansowe nie zaklasyfikowane do pozostałych pozycji.

Aktywa zaliczone zgodnie z MSSF 9 do kategorii „wyceniane w zamortyzowanym koszcie” ujmuje się początkowo w wartości godziwej skorygowanej o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia tych aktywów oraz wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem utraty wartości.

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian stóp procentowych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego oraz Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów oraz inwestycji w dłużne papiery wartościowe zaprezentowana została w Nocie 7.5.1.4.

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Długoterminowe aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów 427 401
Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych i Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów* 427 401
Pozostałe długoterminowe należności finansowe, w tym: 72 200
Należności od odbiorców, w tym: 2 35
opłata za zarządzanie Sierra Gorda S.C.M. 32
Nota 7.1 Razem, z tego: 499 601
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży(grupa zbycia) 3
wykazane jako „inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie” 496
* Środki zgromadzone przez Jednostkę Dominującą oraz Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, Ustawy o odpadach oraz zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów narażone są na ryzyko kredytowe opisane w Nocie 7.5.2.5.

Szczegóły dotyczące aktualizacji rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych opisane zostały w Nocie 9.4.

Wyniki wyszukiwania