Nasze przewagi konkurencyjne

mask

W KGHM dzięki zaangażowaniu pracowników sięgamy po nowe technologie, opracowujemy nowe rozwiązania wydobywcze, produkujemy i tworzymy własne urządzenia oraz maszyny do obsługi kopalń i hut. W firmie powstają również projekty związane z zastosowaniem uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Rozwijamy współpracę ze startupami. Już udało się rozpocząć projekt dotyczący przygotowania dla pracowników KGHM inteligentnego kasku – urządzenie ma wzmocnić bezpieczeństwo załogi. Do poszukiwania innowacyjności wykorzystaliśmy także jubileuszu 60-lecia KGHM uruchamiając program „Dolina Miedziowa”, który wspiera rozwój innowacji w Spółce.

Jarosław Twardowski
Dyrektor Naczelny ds. Rozwoju

Szeroki zasięg działania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, jej unikalna w skali światowej kompleksowość procesów wydobywczych i przetwórczych, integralność działań, innowacyjność i stabilność finansowa wraz z bogatym, wieloletnim doświadczeniem oraz długoletnią Strategią, jak też wydłużanie łańcucha wartości, bogate portfolio produktowe i dostęp do zasobnych złóż, pozwalają Grupie Kapitałowej KGHM oferować produkty i usługi odpowiadające oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających odbiorców.

W ramach przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. należy wymienić:

Na przestrzeni ostatnich dekad KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym podmiotem wydobywczo-przetwórczym, obecnym na czterech kontynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej – pozwala na ustawiczny transfer wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności pozwala oddelegowywać w Grupie Kapitałowej KGHM najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych. Kluczem do sukcesu jest również zdywersyfikowane i stale powiększane portfolio produktowe.

W 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdobyła doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły przekształcić się jej z lokalnego przedsiębiorstwa wydobywczego w międzynarodową grupę, odgrywającą znaczącą rolę na światowym rynku metali nieżelaznych. Umiejętności pracowników są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży oraz w kreowaniu silnej pozycji Polski, jako ośrodka przemysłowego. KGHM dostrzega istotną rolę budowania i utrzymywania relacji z pracownikami, identyfikowania talentów i kształcenia kadry, gdyż jest to klucz do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Troska o rozwój, bezpieczeństwo, zdrowie, satysfakcję i dobre samopoczucie pracowników jest wyróżnikiem działalności Grupy Kapitałowej KGHM. Unikatowym na skalę światową jest również posiadanie przez Grupę Kapitałową KGHM pełnego, zintegrowanego ciągu biznesowego, począwszy od eksploracji złóż, przez ich udostępnienie, eksploatację, produkcję maszyn górniczych, materiałów wybuchowych, recykling oraz sprzedaż.

Istotną rolę we wskazanych procesach pełni koncentracja wokół idei zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie w działania na rzecz klimatu i odpowiedzialność społeczna biznesu. Dzięki transparentnym i kompleksowym działaniom (także trosce o relacje z interesariuszami) KGHM jest postrzegane jako Spółka odpowiedzialna i uwzględniająca kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej działalności. Dbałość o kwestie środowiskowe jest ważnym i wyróżniającym się aspektem działalności KGHM. Spółka jest zaangażowana w zapobieganie zmianom klimatu oraz podejmuje aktywne działania w zakresie adaptacji do założeń zielonej transformacji.

Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne w Europie oraz Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi – ponad 40 milionów ton – gwarantują KGHM znaczącą pozycję w światowym przemyśle wydobywczym. KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Sercem KGHM jest największe w Europie złoże rudy miedzi, zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, które bogate jest także w metale towarzyszące, jak srebro czy złoto. W portfolio KGHM znajdują się również molibden, pallad czy nikiel, co otwiera drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. Poza zasobnymi złożami, na których KGHM operuje, Spółka nie ustaje w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu rozwoju i powiększania bazy zasobowej. Prowadzony jest szereg prac eksploracyjnych tj. poszukiwania i rozpoznania geologicznego, które można podzielić na trzy podstawowe obszary:

  • eksploracja typu greenfield – poszukiwania nowych złóż,
  • eksploracja typu brownfield – rozpoznawania zasobów częściowo udokumentowanych,
  • prace typu in-mine oraz near-mine exploration – rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

KGHM prowadzi eksplorację, poszukując metali i minerałów w wielu lokalizacjach w Polsce i na świecie.

W branży górniczej na świecie zdecydowanie dominuje górnictwo odkrywkowe – górnictwo głębinowe jest rzadziej spotykane. Wydobycie rudy miedzi w KGHM odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice. Wydobycie, przetworzenie i doprowadzenie miedzi do formy gotowego produktu, przeznaczonego do sprzedaży, jest procesem trudnym i złożonym. Spółka posiada unikatowe, wieloletnie doświadczenie i know-how w tym zakresie, które są interesujące i pożądane przez ekspertów z całego świata.

KGHM posiada wyjątkowe kompetencje prowadzenia prac na dużych głębokościach, realizuje wydobycie rud miedzi i innych cennych metali w kopalniach podziemnych, których eksploatacyjne permskie złoża polimetaliczne o charakterystyce pseudopokładowej są położone nierzadko poniżej 1000 metrów pod ziemią. KGHM realizuje projekty badawczo-rozwojowe i inne działania (związane m.in. z: mechanizacją eksploatacji górniczej przez wprowadzenie zdalnie sterowanych maszyn i systemów monitoringu oraz ochrony załogi), które mają na celu podnoszenie efektywności procesów, a także poziomu bezpieczeństwa pracy. Pomimo niesprzyjających warunków naturalnych, dzięki innowacyjnym, zaawansowanym technologiom, Spółka prowadzi skuteczną działalność.

Górnictwo głębinowe, choć trudne i złożone, ma wiele zalet w kontekście ochrony środowiska i troski o klimat. Z uwagi na to, że gros prac prowadzi się pod ziemią, zdecydowanie mniej ingeruje ono w krajobraz i środowisko naturalne. Taka forma górnictwa ma również zmniejszoną uciążliwość dla otoczenia i lokalnych społeczności. Procesy rekultywacji terenów pokopalnianych oraz działania umożliwiające przywracanie ich ludziom i przyrodzie są łatwiejsze, niż w przypadku działalności kopalń odkrywkowych, co ma duże znaczenie dla KGHM, który dba o redukcję swojego wpływu na tereny, na których działa. Spółka troszczy się także o tereny wokół funkcjonujących zakładów, m.in. poprzez ich zalesianie.

Bogate portfolio produktowe/pierwiastków

Grupa Kapitałowa KGHM jest zlokalizowana na czterech kontynentach. Jej siłą jest posiadanie zdywersyfikowanych geograficznie aktywów górniczych (kopalni rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących i metali szlachetnych) w Polsce, USA, Chile i Kanadzie, jak też oparcie działalności na hutnictwie i rafinacji w ramach zakładów zlokalizowanych w Polsce. KGHM należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi oraz srebra. Złoże eksploatowane przez KGHM w Polsce stanowi jedno z największych na świecie złóż miedzi, o zasobności, która pozwoli na kontynuowanie działalności przez wiele kolejnych lat. KGHM produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów, platynowce oraz sól kamienną. KGHM słynie z produkcji metali, jednak warto mieć na uwadze, że w ramach procesów technologicznych produkowane są również odrębne produkty, m.in.: ołów surowy i rafinowany, kwas siarkowy, siarczan niklawy i selen. Dodatkowo, KGHM jest jedynym europejskim producentem renu z własnych zasobów. Jakość wytwarzanych przez KGHM miedzi, srebra oraz innych produktów, jest potwierdzona certyfikatami międzynarodowych giełd towarowych.

KGHM Polska Miedź S.A. posiada nie tylko bogate portfolio produktowe, ale także duże możliwości wydłużania łańcucha wartości, które sukcesywnie wykorzystuje. W kooperacji ze spółkami Grupy Kapitałowej, w KGHM wdrażana jest koncepcja intensyfikacji pozyskiwania złomów miedzionośnych, celem wykorzystania ich jako wsadów do pieców hut KGHM, pozwalających na zwiększanie produkcji miedzi z recyklingu. Dokonując dywersyfikacji wstecz, Spółka zwiększa wykorzystanie swoich zdolności produkcyjnych, a także wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, odzyskując wartościowe metale z odpadów. Tylko w 2021 roku w HM Legnica przerobiono łącznie 91 tys. ton złomów, które tym samym zostały zawrócone do użytkowania, zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Zwiększając produkcję, Spółka stara się jednocześnie zwiększać udział wyrobów wysoko przetworzonych w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej KGHM. Dywersyfikacja pozwala na wzrost elastyczności oferowanych klientom produktów gotowych. Poza podstawowym produktem w postaci katod miedzianych, notowanych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), przetworzone produkty miedziowe powstają w dwóch procesach (Contirod i Upcast). Walcówki miedziane, druty z miedzi beztlenowej (Cu-OFE) oraz druty Cu-OFE z zawartością srebra, znajdują nabywców na całym świecie. KGHM nieustannie rozwija i wdraża innowacyjne produkty, wzbogacając swoje portfolio. Przykładem takiej działalności są niskostratne przewody elektroenergetyczne z użyciem stopów miedzi i srebra, które zostały przez Spółkę opatentowane, a ich parametry potwierdzane są podczas testów w środowisku produkcyjnym.

Prace nad nowatorskimi rozwiązaniami prowadzone są na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, poprzez współpracę z niezależnymi podmiotami i konsorcjami, jednostkami naukowymi oraz docenianie potencjału twórczego i pomysłowości własnej kadry. Docelowo przekłada się to m.in. na zwiększenie efektywności działalności badawczo – rozwojowej, rozwój innowacyjności, obniżkę kosztów produkcji, pobudzenie działalności wdrożeniowej, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, efektywne działania w zakresie ochrony środowiska oraz w kontekście zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie elektromobilności w Zakładach KGHM, czy też na poszukiwanie nowych złóż. Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM najlepiej znają specyficzne potrzeby i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które przekładają się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo, poprawę ergonomii ich pracy oraz ochronę środowiska. Sukces Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź zależy od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenie. Dlatego w ramach prowadzonych działań wciąż poszukuje się rozmaitych możliwości zarządzania wiedzą oraz budowania synergii współpracy w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przykładowym działaniem wspierającym innowacyjność pracowników jest m.in. Giełda Wynalazczości, która w 2021 roku została przeprowadzona we wszystkich Oddziałach Spółki od 25 października do 12 listopada. Celem jej jest popularyzacja ruchu wynalazczego oraz kreowania postaw innowacyjnych pracowników KGHM Polska Miedź S.A., przy jednoczesnym rozpowszechnianiu kultury ochrony własności intelektualnej Spółki.

Zgodnie z przyjętym w Spółce, Regulaminem wynalazczości poszukiwane są rozwiązania o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym w obszarze technologii, ale również w zakresie środowiska pracy, w szczególności poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Giełdy wynalazczości w 2021 roku dokonano 68 zgłoszeń Projektów.

Dobra praktyka

KGHM Polska Miedź S.A odnajduje sposób na innowacje w organizacji hackathonów

INNOWACJE, CO TO FAKTYCZNIE JEST?

Innowacje to nieodłączny element rozwoju. Mówiąc o innowacji myślimy o pozytywnych zmianach w zakresie produktu, procesu, organizacji lub marketingu.

Istotnym etapem wprowadzania innowacji w firmie jest poszukiwanie okazji, pomysłów na rozwiązanie istniejących problemów, które przedsiębiorstwo chce rozwiązać. Źródeł pomysłów na innowacje można szukać wśród naukowców, pracowników, uczestników kanałów dystrybucji czy zarządu.

Zobacz więcej

Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. wraz z kilkudziesięcioma spółkami zależnymi, zlokalizowanymi na czterech kontynentach (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Azja). Jej siła tkwi w komplementarności, pozwalającej na synergię. Spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą różnorodną działalność: poszukiwawczo-wydobywczą, przetwórczą, jak również działalność wspomagającą podstawowy ciąg technologiczny – m.in. badawczą, konstrukcyjną, budowlaną. Działania Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opierają się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce, jak również na posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i do wydobywania surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest wewnętrznie integralna, w wielu aspektach funkcjonowania kompleksowa. W jej skład wchodzą podmioty posiadające unikatowe, istotne kompetencje, zarówno w zakresie szeroko pojętego zabezpieczenia pracy w ramach ciągu technologicznego – bezpośrednio związane z głównym ciągiem produkcyjnym, ale też zapewniające przyszłe perspektywy rozwoju, ciągłość dostaw energii elektrycznej, czy też zajmujące się rozwojem technologii. Świadczą one niezbędne dla KGHM usługi takie jak m.in. usługi budownictwa podziemnego, wykonanie robót górniczych (PeBeKa S.A.), produkcja oraz serwis maszyn i urządzeń górniczych (KGHM ZANAM S.A.), działania w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w oparciu o działalność logistyczną m.in. dostawa złomów miedzi, produkcja kruszyw drogowych (KGHM Metraco S.A.), jak również zabezpieczenie części potrzeb energetycznych KGHM („Energetyka” Sp. z o.o.), czy usługi transportu kolejowego i utrzymania taboru kolejowego (POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.). W skład Grupy Kapitałowej wchodzą także jednostki, prowadzące działalność wspierającą i uzupełniającą, taką jak: kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe (KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe), usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań i analiz laboratoryjnych (CBJ sp. z o.o.), usługi związane z ochroną zdrowia (Miedziowe Centrum Zdrowia S.A., Polska Grupa Uzdrowisk), a nawet usługi gastronomiczne (PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.).

Spektrum działalności całej Grupy Kapitałowej jest zatem bardzo szerokie, różnorodne, a zarazem integralne i odpowiadające na wyzwania rynku, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną całej Grupy.

Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy stanowią jeden z filarów rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. W ramach umacniania przewagi konkurencyjnej w tym zakresie KGHM Polska Miedź S.A. dąży do oparcia struktury finansowania Grupy na instrumentach długoterminowych, skrócenia cyklu konwersji gotówki i do efektywnego zrządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym Grupy Kapitałowej KGHM. Działania te poprawiają płynność Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM oraz wpływają na zabezpieczenie środków na rozwój Spółki, realizację zadań strategicznych i zwiększenie zysków, poprzez obniżenie kosztów finansowych. Pozwala to na planowanie i realizację w długim okresie szeregu istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut, a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM działają oddziały hutnicze: HM Legnica, HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia. Warto zauważyć, że KGHM Polska Miedź S.A. dynamicznie rozbudowuje w ramach swojej działalności elementy związane z realizacją koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Rozwija więc w swym ciągu produkcyjnym recykling oraz dąży do jeszcze lepszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, jako tzw. wtórnych źródeł surowcowych.

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne przebiegają według dwóch zaprezentowanych poniżej schematów:

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych, a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych.

Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Konsekwentna realizacja przygotowanej w 2018 roku Strategii pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności, a także znacznie poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową. Rok 2022 rozpoczął się przyjęciem „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”. W celu odzwierciedlenia zmian zachodzących w otoczeniu, dotychczasowe cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) zostały wzbogacone o dodatkowy, piąty element – Energię. Dzięki temu Grupa Kapitałowa będzie lepiej długookresowo odpowiadać na wyzwania współczesności, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej. Stąd też KGHM zamierza rozwijać działania związane z fotowoltaiką, energetyką wiatrową (w tym morską), czy też jądrową (w ramach tak zwanych „małych reaktorów jądrowych” – SMR). 14 lutego 2022 roku w Waszyngtonie KGHM podpisał z firmą NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem SMR w Polsce.

W ramach przyjętej długoletniej Strategii, w dalszym ciągu podtrzymywana jest odpowiedzialna postawa do prowadzonej działalności biznesowej i długoterminowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Wyniki wyszukiwania