SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami 29 803 23 632
Nota 4.1 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (23 529) (18 981)
Zysk brutto ze sprzedaży 6 274 4 651
Nota 4.1 Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (1 564) (1 490)
Zysk netto ze sprzedaży 4 710 3 161
Nota 6.1 Udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (204)
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 2 380 74
Nota 6.2 Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 494 377
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie 2 874 247
Nota 4.2 Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 757 702
pozostałe odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 1 4
odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 27 11
Nota 4.2 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: (1 046) (1 326)
straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (13) (6)
Nota 4.3 Przychody finansowe 70 259
Nota 4.3 Koszty finansowe (541) (287)
Zysk przed opodatkowaniem 7 824 2 756
Nota 5.1 Podatek dochodowy (1 669) (959)
ZYSK NETTO 6 155 1 797
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 156 1 800
Na udziały niekontrolujące (1) (3)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 200 200
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 30,78 9,00

Wyniki wyszukiwania