Standardy Zarządzania Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

mask

Wypracowany w ostatnich latach model zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, podlega ciągłym aktualizacjom, jako odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz organizacyjne. Odbywa się to poprzez doskonalenie procesów zachodzących w Grupie KGHM oraz dobór lub modyfikację odpowiednich narzędzi zarządzania, w celu osiągnięcia wartości wynikających z przyjętych strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM.

Istotną rolę w organizacji i koordynacji działań w ramach Grupy KGHM Polska Miedź, odgrywa Rada Grupy KGHM. Jest to stały zespół o uprawnieniach doradczo–konsultacyjnych, który inicjuje m.in. rozwiązania biznesowe w Grupie KGHM. Rada Grupy KGHM współpracuje z podmiotami z Grupy Kapitałowej KGHM w sposób nienaruszający obowiązków i uprawnień organów statutowych spółek. Przedmiotem zainteresowania Rady Grupy KGHM są wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy. W Radzie zasiada kadra kierownicza Centrali KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialna za zarządzanie poszczególnymi obszarami biznesowymi. W uzasadnionych przypadkach w jej skład mogą wejść inne osoby, w tym przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Wypracowywane na bieżąco rozwiązania, koordynujące działania i współpracę wewnątrz Grupy, rozszerzyły katalog regulacji objętych Kodeksem Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A., wprowadzonym w latach ubiegłych.

Wyniki analizy funkcjonowania dotychczasowych mechanizmów/rozwiązań, stosowanych w ramach Grupy, przy uwzględnieniu udoskonalanych prawnych rozwiązań, posłużyła do aktualizacji zasad ładu korporacyjnego, w tym zasad funkcjonowania organów korporacyjnych.

W ramach funkcjonującego Modelu Zarządzania Grupą KGHM, który określa portfelizację spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM, dokonano aktualizacji oraz alokacji spółek między pionami biznesowymi.

W obliczu pandemii COVID-19 istotną przesłanką dla działań podejmowanych w 2021 roku w ramach Grupy Kapitałowej była potrzeba zabezpieczenia ciągłości i bezpieczeństwa działania oraz ograniczenia negatywnych jej skutków.

[102-10]
  • Uchwałą z dnia 19 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zmieniło Statut Spółki w zakresie prowadzenia spraw Spółki w odniesieniu do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przyjmując na zasadzie art. 371. Kodeksu spółek handlowych, że podejmowanie uchwał przez Zarząd wymagane jest w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Zmiana powyższa stała się skuteczna z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poprzez określenie szczegółowego trybu działania i określenie wykazu spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, wprowadził zmiany w Regulaminie Zarządu, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia 21 stycznia 2021 roku.
  • Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN2021). Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o dostosowaniu zapisów Regulaminu Zarządu do DPSN2021 w drodze uchwały Nr 137/XI/2021 z dnia 16 sierpnia 2021roku, które zostały następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 23 sierpnia 2021 roku. Ponadto Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. mając na względzie przyjęte DPSN2021 uchwałą Nr 128/X/21 z dnia 23 sierpnia 2021 roku wprowadziła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej. W wyniku zmian wprowadzonych do regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, Spółka opublikowała Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w DPSN2021.
[102-10]

Po przeprowadzonej restrukturyzacji KGHM INTERNATIONAL LTD., polegającej na przeniesieniu zarządzania i realizacji większości procesów wspierających do Centrali Spółki, co było działaniem wynikającym z przyjętej strategii wdrożenia modelu współpracy i integracji kluczowych aktywów zagranicznych z działalnością krajową, w 2021 roku kontynuowano działania, głównie w zakresie wypracowywania ujednoliconych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności podmiotów zagranicznych.

Ponadto, w 2021 roku w ramach szeroko rozumianych zasad zarządzania dotychczas obowiązujących, podejmowane były działania mające na celu koordynację procesów zachodzących w Grupie, w tym m.in. w obszarze obrotu gospodarczego, w celu zachowania ciągłości i bezpieczeństwa działania głównego ciągu technologicznego. Jednym z istotniejszych aspektów w tym obszarze były działania wynikające z pandemii COVID-19. Koordynacja działań na poziomie Jednostki Dominującej miała na celu ograniczenie wpływu negatywnych skutków sytuacji pandemicznej na działalność podmiotów w Grupie Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania