Kluczowi interesariusze i istotność informacji w raporcie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

mask
 • 102-40
 • 102- 42
 • 102-43
 • 102-44
 • 102-47

Od początku funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają dla nas kluczowe znaczenie. Grupa wywiera istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe, mając tego świadomość i biorąc za to odpowiedzialność. Współdziałanie, które jest jedną z wartości w Grupie, stanowi podstawę osiągania przez nas sukcesów, zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z interesariuszami, rozumiejąc ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu, w tym jego rozwoju. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji

Kluczowi Interesariusze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Kluczowi interesariusze to wszystkie podmioty, które wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej KGHM i KGHM Polska Miedź S.A. oraz na których oddziałuje Grupa i Spółka funkcjonując w przestrzeni biznesowej i społecznej. Wszystkie grupy interesariuszy są ważne z perspektywy Strategii KGHM Polska Miedź S.A., wpływów bezpośrednich i pośrednich Grupy. W 2021 roku zaktualizowana została mapa kluczowych interesariuszy dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Ich zbiór zaprezentowano w poniższej tabeli:

LP Typ interesariusza Specyfikacja
KLUCZOWI INTERESARIUSZE
1 Pracownicy, w tym członkowie związków zawodowych Z uwzględnieniem również byłych pracowników.
2 Przedstawiciele administracji samorządowej i krajowej Samorządy gmin, w których firma prowadzi działalność; Skarb Państwa.
3 Członkowie społeczności lokalnych Grupy społeczne niebędące organizacjami pozarządowymi czy np. ośrodki pomocy społecznej.
4 Dostawcy Dostawcy całego łańcucha wartości, w tym partnerzy JV, w których KGHM ma udziały.
5 Klienci Krajowi i zagraniczni.
6 Regulatorzy W tym m.in. Unia Europejska, wymiar sprawiedliwości.
7 Otoczenie giełdowe Akcjonariusze, obligatariusze, agencje ratingowe.
8 Organy nadzoru Np. KNF, PIP.
9 Giełdy w Warszawie i Londynie Giełda metali (London Metal Exchange) oraz warszawska GPW.
10 Rynki finansowe W tym m.in. banki i firmy ubezpieczeniowe.
POZOSTALI INTERESARIUSZE
11 Media Każdego typu, krajowe i zagraniczne.
12 Konkurenci Krajowi i zagraniczni.
13 Rdzenna ludność Odnosi się do Grupy Kapitałowej KGHM, głównie dotyczy rdzennej ludności Ameryki Północnej.
14 Organizacje branżowe Krajowe i zagraniczne.
15 Organizacje międzynarodowe M.in. ONZ.
16 Instytucje badawcze i naukowe, uczelnie Prowadzące działalność w kraju i za granicą.
17 Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe (NGO) o profilu społecznym i środowiskowym.

Badanie istotności

W ramach procesu przygotowań do sporządzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2021 przeprowadzono badanie opinii kluczowych interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A., dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, opinii na temat Raportu Zintegrowanego KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 i sugestii dotyczących raportu za rok 2021.

Ocena istotności została przeprowadzona zgodnie z następującymi zasadami Global Reporting Initiative (GRI) Standards: włączanie interesariuszy, kontekst zrównoważonego rozwoju i istotność. Czwarta zasada GRI: zasada kompletności została uwzględniona poprzez walidację matrycy przez przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej Spółki.

Proces identyfikacji istotnych tematów opierał się na:

 • wynikach badania ankietowego przeprowadzonego przez Spółkę w październiku 2021 roku wśród interesariuszy zewnętrznych reprezentujących klientów, instytucje naukowo-badawcze, środowisko inwestorskie, dostawców i partnerów biznesowych, społeczność lokalną, organizacje branżowe, media oraz uczelnie z Polski i zagranicy, a więc wszystkich kluczowych interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A.,
 • wynikach wywiadów przeprowadzonych wśród interesariuszy zewnętrznych reprezentujących instytucje finansowe, organizacje branżowe, samorządy, klientów oraz dostawców,
 • sesji feedbackowej z pracownikami Spółki, poświęconej ocenie Zintegrowanego Raportu KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok oraz wypracowaniu rekomendacji do raportowania za rok 2021 oraz analizie pierwszej matrycy istotności,
 • dokumentach Spółki, takich jak m.in.: Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023 (cele w obszarze „Człowiek i środowisko”), Polityka Środowiskowa, wstępne założenia opracowywanej wówczas Polityki Klimatycznej, Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Code of Conduct, Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Deklaracja Ochrony Praw Człowieka, Raporty Zintegrowane z poprzednich lat, sprawozdania finansowe oraz niefinansowe,
 • kwestiach zrównoważonego rozwoju istotnych dla branży oraz ogólnych trendach w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie, w tym ratingach S&P Global ESG Scores,
 • Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015-2030,
 • międzynarodowych regulacjach: Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie raportowania informacji związanych z klimatem, wytycznych TCFD, rozporządzeniu dotyczącym taksonomii UE,
 • międzynarodowych standardach raportowania – GRI, SASB.

Zidentyfikowane na bazie powyższego procesu tematy istotne dla interesariuszy i mające znaczący wpływ społeczny, środowiskowy i gospodarczy przedstawia poniższy wykres:

Matryca istotności ESG KGHM Polska Miedź S.A

 • 102-47

Wyniki wyszukiwania