8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zasady rachunkowości

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują głównie środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz depozyty bankowe o terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia (również dla celów sprawozdania z przepływów pieniężnych). Środki pieniężne wycenia się w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki, z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Nota 7.5.2.1).

 

 

stan na 31.12.2021 stan na 31.12.2020
Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 151 1 841
Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia – depozyty 744 675
Pozostałe środki pieniężne 9 6
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty, z tego: 1 904 2 522

wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)

20
wykazane jako „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” 1 884
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 24 21
Nota 8.4.1 Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 880 2 501

W ramach środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa posiadała środki pieniężne w kwocie 31 mln PLN (na 31 grudnia 2020 r. 71 mln PLN), które stanowią środki na wyodrębnionych rachunkach VAT, służące do obsługi spłaty zobowiązań w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Środki te są sukcesywnie przeznaczane głównie na regulowanie płatności zobowiązań z tytułu podatku VAT wobec dostawców oraz innych zobowiązań przewidzianych ustawowo.

Wyniki wyszukiwania