Polityka Środowiskowa KGHM Polska Miedź S.A.

mask

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Działalności KGHM Polska Miedź S.A., w tym poszukiwawczo – wydobywczej, przeróbczej i hutniczej, towarzyszą działania techniczno-organizacyjne, oparte na najlepszych dostępnych technikach, które ograniczają nasz wpływ na środowisko i klimat.

 

Spełnianie wysokich standardów środowiskowych jest kluczem do utrzymania pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku producentów miedzi na świecie.

KGHM Polska Miedź S.A. kładzie szczególny nacisk w strategii na: ekologiczność produkcji, ochronę środowiska i klimatu, a także wdrożenie założeń GOZ, w tym zwiększenie udziału materiałów pochodzących z rynku wtórnego.

Doskonaląc oparty na normie PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:

 • ciągłego zapobiegania i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i klimat poprzez usprawnianie i rozwój technologiczny procesów, modernizację i wymianę urządzeń oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom,
 • racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, takich jak ziemia, woda, lasy,
 • racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
 • ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ciągłego rozwoju technik gospodarowania odpadami,
 • ograniczania emisji do powietrza, wody i gleby,
 • ograniczania emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem niezbędnych aspektów ekonomicznych,
 • przywracania wartości użytkowej terenów, niekorzystnie przekształconych naszą działalnością,
 • rozważnego stosowania nowych rozwiązań i innowacji, oceniając przy ich projektowaniu i wdrażaniu wpływ na środowisko naturalne i klimat,
 • spełnienia przyjętych i uzasadnionych wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • spełnienia wymogów obowiązującego prawa, z poszanowaniem zasad etyki,
 • aktywnego działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, a tam, gdzie nie jest to możliwe podejmowania stosownych działań rekompensujących,
 • odpowiedzialnego zarządzania gruntami i terenami zielonymi,
 • otwartego i pełnego szacunku dialogu ze społecznością lokalną i odpowiednimi władzami na rzecz środowiska i klimatu,
 • odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i klimatu,
 • kształtowania proekologicznych postaw załogi,
  kontrahentów i społeczności lokalnej.

Polityka Środowiskowa KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. została wprowadzona do stosowania Uchwałą nr 200/XI/2021 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 października 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania