4.1 Koszty według rodzaju

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Nota 9.3 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 2 254 2 062
Nota 11.1 Koszty świadczeń pracowniczych 6 443 5 884
Zużycie materiałów i energii, w tym: 11 962 7 914
wsady obce 7 132 3 974
Usługi obce 2 200 2 226
Nota 5.2 Podatek od wydobycia niektórych kopalin 3 548 1 625
Pozostałe podatki i opłaty 661 544
Nota 4.4  Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (42) (2)
Nota 4.4 Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości zapasów (88) (29)
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 72 61
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 76 65
Nota 4.4 Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych* 340 162
Nota 4.4 Odpisy z tytułu utraty wartości zapasów 47 127
Pozostałe koszty 64 62
Razem koszty rodzajowe 27 537 20 701
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 790 672
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) (1 544) 474
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) ** (1 690) (1 376)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu, z tego: 25 093 20 471
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23 529 18 981
Koszty sprzedaży 450 432
Koszty ogólnego zarządu 1 114 1 058
* Dotyczy spółek Grupy Kapitałowej, szczegóły zostały przedstawione w nocie 3.
** Kwota stanowi głównie koszt wytworzenia majątku trwałego w Grupie Kapitałowej - głównie koszty usuwania nakładu w kopalniach odkrywkowych.

Wyniki wyszukiwania