mask
 • 102-1
 • 102-2
 • 102-3
 • 102-4
 • 102-5
 • 102-6
 • 102-7

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. 

Historia Firmy zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce.Są one efektywnie i racjonalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność zarówno od strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. oraz kilkadziesiąt spółek zależnych. W roku 2021, KGHM Polska Miedź S.A. obchodził jubileusz 60-lecia utworzenia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, tematem przewodnim jubileuszu było hasło „Przyszłość jest z miedzi”, podkreślające kluczową rolę miedzi w transformacji energetycznej gospodarki światowej.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 69 jednostek zależnych (w tym jeden FIZAN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych), globalnie zatrudniających ponad 34 tysiące pracowników – wierzących, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale. Prowadzona działalność podstawowa to produkcja miedzi, a także innych metali nieżelaznych. Nie należy także zapominać o rozwoju bazy zasobowej, który jest kluczowym elementem zabezpieczenia możliwości eksploatacyjnych zasobów geologicznych. Spółka należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi i srebra. Produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Poprzez odpowiedzialną postawę Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., działając zgodnie z wartościami w sposób transparentny odpowiedzialny społecznie, daje dobry przykład innym.

Spójność tak złożonej organizacji jest budowana na wspólnych wartościach:

BEZPIECZEŃSTWIE
WSPÓŁPRACY
ZORIENTOWANIU NA WYNIKI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODWADZE

Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, w zakładzie przeróbczym, w hucie, w Polsce czy na innych szerokościach geograficznych. KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma szanująca założenia zrównoważonego rozwoju. Spółka od blisko 25 lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąc uwzględnianą w indeksach WIG20, WIG30 i WIG-ESG. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series.

60
lat
KGHM to firma z 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy.

Zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje przede wszystkim:

 • kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
 • produkcję górniczą metali, m.in. miedzi, srebra, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu,
 • produkcję wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,
 • recykling metali nieżelaznych,
 • usługi budownictwa podziemnego,
 • produkcję maszyn i urządzeń górniczych,
 • usługi transportowe,
 • usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
 • produkcję kruszyw drogowych,
 • odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi.

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i wydobywania surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 69 jednostek zależnych (w tym jeden FIZAN – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych), zlokalizowanych na czterech kontynentach: Europie, Ameryce Północnej, Południowej i Azji. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, to Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodzi KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz 26 jej jednostek zależnych. Na dzień kończący opisywany okres sprawozdawczy, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiadała udziały w dwóch wspólnych przedsięwzięciach – Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o. w likwidacji.

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji, wchodzą w skład segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty.

Na poniższym schemacie zaprezentowano istotne aktywa produkcyjne oraz projekty realizowane w ramach segmentów sprawozdawczych: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., Sierra Gorda S.C.M. oraz pozostałe segmenty.

Segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

* Wspólne przedsięwzięcie KGHM INTERNATIONAL LTD. i spółek Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation (od 22 lutego 2022 r. South32)

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

 • Future 1 Sp. z o.o., która pełni funkcje holdingowe w stosunku do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.,
 • Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o. (które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej) oraz Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji.

Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągane przez poszczególne segmenty, w związku z czym ich uwzględnienie mogłoby zaburzać dane prezentowane w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z uwagi na istotne wartości rozrachunków wewnętrznych z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej.

Segmenty KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M. posiadają oddzielne Zarządy, które raportują wyniki prowadzonej działalności do Zarządu Jednostki Dominującej.

W skład segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi tylko Jednostka Dominująca, a w skład segmentu Sierra Gorda S.C.M. wchodzi jedynie wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda. Na schemacie przedstawiono pozostałe spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w podziale na segmenty: KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz pozostałe segmenty.

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym KGHM INTERNATIONAL LTD, wraz z pozycją Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz poziomem jej udziałów właścicielskich w poszczególnych spółkach

 • 102-45

Schemat na dzień 31.12.2021 roku

Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej.

*. wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności
**. jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji
***. rzeczywisty udział Grupy 87%

Wyniki wyszukiwania