7.5.1.3 Ryzyko zmian kursów walutowych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

W odniesieniu do ryzyka zmian kursów walutowych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. identyfikowane są następujące rodzaje ekspozycji:

  • ekspozycja transakcyjna dotycząca zmienności wartości przepływów pieniężnych w walucie bazowej,
  • ekspozycja dotycząca zmienności wartości wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w walucie bazowej (funkcjonalnej),
  • ekspozycja z tytułu inwestycji netto w jednostkach zagranicznych dotycząca zmienności wartości skonsolidowanego kapitału własnego w walucie bazowej (walucie prezentacji) Grupy Kapitałowej.

Źródłem ekspozycji transakcyjnej na ryzyko walutowe są kontrakty skutkujące przepływami pieniężnymi, których wartość w walucie bazowej (funkcjonalnej) jest uzależniona od przyszłych poziomów kursów walut obcych względem waluty bazowej. Przepływy pieniężne narażone na ryzyko walutowe mogą posiadać następujące charakterystyki:

  • denominowanie w walutach obcych – przepływy realizowane są w walutach obcych innych niż waluta funkcjonalna,
  • indeksowanie do kursu walut obcych – przepływy mogą być realizowane w walucie bazowej, lecz cena (np. metalu) jest ustalana w innej walucie obcej.

Kluczowym źródłem ekspozycji na ryzyko walutowe w działalności biznesowej Jednostki Dominującej są wpływy z tytułu sprzedaży produktów (w części dotyczącej cen metali, premii przerobowej i producenckiej).

Źródłem ekspozycji na ryzyko walutowe są również pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w walutach obcych, które na gruncie obowiązujących zasad rachunkowości, podlegają przeliczeniu na bazie bieżącego kursu waluty obcej względem waluty bazowej (funkcjonalnej) w związku z rozliczeniem lub okresową wyceną, w tym także z tytułu przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych. Zmiany wartości bilansowych takich pozycji pomiędzy momentami wyceny wpływają na zmienność zysku/straty netto lub pozostałych całkowitych dochodów.

Ekspozycja na ryzyko walutowe pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczy w szczególności:

  • należności i zobowiązań handlowych z tytułu sprzedaży i zakupów denominowanych w walutach obcych,
  • należności finansowych z tytułu pożyczek udzielonych w walutach obcych,
  • zobowiązań finansowych z tytułu zadłużenia w walutach obcych,
  • środków pieniężnych w walutach obcych,
  • instrumentów pochodnych na rynku metali

W przypadku rynku walutowego, nominał rozliczonych transakcji zabezpieczających przychody ze sprzedaży metali stanowił około 28% (w 2020 r. 25%) całkowitych przychodów ze sprzedaży miedzi i srebra zrealizowanych przez Jednostkę Dominującą w 2021 r.

W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń przed ryzykiem rynkowym w 2021 r. Jednostka Dominująca nabyła opcje sprzedaży łącznie dla 1 050 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży z terminami zapadalności od lutego 2021 r. do czerwca 2022 r. (w tym: 180 mln USD na okres od stycznia do czerwca 2022 r.). Ponadto wdrożone zostały strategie opcyjne typu korytarz dla nominału 240 mln USD z terminami zapadalności od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. Natomiast w ramach restrukturyzacji otwartej pozycji w instrumentach pochodnych odkupiono sprzedane wcześniej opcje sprzedaży z kursem wykonania USD/PLN 3,20 na okres od lutego do grudnia 2021 r. dla nominału 495 mln USD (45 mln USD miesięcznie), a także zawarto struktury opcyjne put spread (zakup opcji sprzedaży z kursem wykonania USD/PLN 3,50 i równoczesna sprzedaż opcji sprzedaży z kursem USD/PLN 3,30) dla nominału 270 mln USD, mające na celu obniżenie poziomu wykonania opcji sprzedaży sprzedanych w ramach struktur opcyjnych mewa zabezpieczających przychody w okresie od lipca 2022 r. do grudnia 2023 r.

W efekcie na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka posiadała otwartą pozycję zabezpieczającą na rynku walutowym dla nominału 1 050 mln USD oraz transakcje CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap – swap walutowo-procentowy) dla nominału 2 mld PLN, zarówno zabezpieczające przychody ze sprzedaży w walucie, jak i zmienne oprocentowanie wyemitowanych obligacji.

Poniższa tabela prezentuje skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych jednostki Dominującej na rynku walutowym na 31 grudnia 2021 r. (zabezpieczony wolumen w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).

Zabezpieczenie ryzyka zmian kursu walutowego USD/PLN – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.

Instrument/ struktura opcyjna Nominał Kurs wykonania opcji Średnioważony poziom premii Efektywny poziom zabezpieczenia
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia zabezpieczenie kursu walutowego ograniczenie partycypacji
[mln USD] [USD/PLN] [USD/PLN] [USD/PLN] [PLN za 1 USD] [USD/PLN]
I pół. mewa 67,5 3,30 4,00 4,60 (0,01) 3,99
mewa 90 3,50 3,90 4,50 0,04 3,94
zakup opcji sprzedaży 180 3,75 (0,04) 3,71
II pół. mewa 67,5 (3,30) 4,00 (4,60) (0,01) 3,99
mewa 90 3,30 3,90 4,50 0,03 3,93
korytarz 240 3,85 4,60 (0,04) 3,81
SUMA 2022 735
2023 mewa 135 3,30 4,0 4,60 (0,00) 4,00
mewa 180 3,30 3,90 4,50 (0,03) 3,93
SUMA 2023 315

Zabezpieczenie ryzyka zmian kursu walutowego USD/PLN – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2020 r.

Instrument/ struktura opcyjna Nominał Kurs wykonania opcji Średnioważony poziom premii Efektywny poziom zabezpieczenia
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia zabezpieczenie kursu walutowego ograniczenie partycypacji
[mln USD] [USD/PLN] [USD/PLN] [USD/PLN] [PLN za
1 USD]
[USD/PLN]
2021 Put spread 540 3,20 3,70 (0,09) 3,61
Zakup opcji sprzedaży 240 3,80 (0,07) 3,73
SUMA 2021 780
2022 mewa 135 3,30 4,00 4,60 (0,01) 3,99
mewa 180 3,30 3,90 4,50 0,04 3,94
SUMA 2022 315
2023 mewa 135 3,30 4,00 4,60 0,00 4,00
mewa 180 3,30 3,90 4,50 0,03 3,93
SUMA 2023 315

Zabezpieczenie ryzyka walutowo-procentowego związanego z emisją obligacji o zmiennym oprocentowaniu w PLN – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r. oraz na 31 grudnia 2020 r.
Instrument Nominał Średnia stopa
procentowa
Średni kurs
wymiany
[mln PLN] [LIBOR] [USD/PLN]
VI 2024 CIRS 400 3,23% 3,78
VI 2029 CIRS 1 600 3,94% 3,81
SUMA 2 000

Niektóre polskie spółki Grupy Kapitałowej zarządzały ryzykiem walutowym, związanym z ich podstawową działalnością (m.in. handlową), poprzez zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych m.in. na rynku USD/PLN oraz EUR/PLN. Zestawienie otwartych transakcji na 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r. nie jest prezentowane ze względu na małą istotność dla Grupy Kapitałowej.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym Jednostka Dominująca stosuje hedging naturalny polegający na zaciąganiu kredytów w walutach, w których osiąga przychody. Wartość kredytów i pożyczek inwestycyjnych na 31 grudnia 2021 r. zaciągniętych w walucie USD, po przeliczeniu na PLN wyniosła 2 980 mln PLN (na 31 grudnia 2019 r. 4 321 mln PLN).

Poniższe tabele prezentują strukturę walutową instrumentów finansowych narażonych na ryzyko walutowe (zmiany kursów USD/PLN , EUR/PLN, CAD/PLN oraz GBP/PLN) Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz analizę wrażliwości na ryzyko zmian kursów walutowych. Do wyznaczenia zakresu potencjalnych zmian kursów USD/PLN, EUR/PLN, CAD/PLN oraz GBP/PLN dla celów analizy wrażliwości wykorzystano model Blacka-Scholesa (geometryczny ruch Browna).

Instrumenty finansowe Wartość narażona na ryzyko na 31.12.2021
razem mln PLN mln USD mln EUR mln CAD mln GBP
Udziały i akcje 5 2
Należności od odbiorców 515 80 30 4 8
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 558 341 20 23 2
Długoterminowe pożyczki udzielone na rzecz 7 867 1 938
Krótkoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 447 110
Pozostałe aktywa finansowe 150 26 12
Pochodne instrumenty finansowe* (1 174) 220
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 132) (167) (87) (16)
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (3 121) (736) (18) (15)
Pozostałe zobowiązania finansowe (177) (41) (3)
* W pozycji pochodne instrumenty finansowe w kolumnie „mln USD" zaprezentowane są transakcje na rynku metali, które są wyceniane w USD i przeliczane na PLN po kursie z dnia kończącego okres sprawozdawczy, natomiast kolumna „razem mln PLN" uwzględnia również wartość godziwą instrumentów pochodnych wycenianych wyłącznie w PLN.

Instrumenty finansowe Wartość narażona na ryzyko na 31.12.2020
razem mln PLN mln USD mln EUR mln CAD mln GBP
Udziały i akcje 5 2
Należności od odbiorców 615 115 35 6 1
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 999 455 28 23 18
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 6 069 1 615
Pozostałe aktywa finansowe 322 74 1 13
Pochodne instrumenty finansowe* (695) (184) (1)
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 283) (127) (171) (7) 1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (4 518) (1 171) (15) (17)
Pozostałe zobowiązania finansowe (53) (12) (2)
* W pozycji pochodne instrumenty finansowe w kolumnie „mln USD” zaprezentowane są transakcje na rynku metali, które są wyceniane w USD i przeliczane na PLN po kursie z dnia kończącego okres sprawozdawczy, natomiast kolumna „razem mln PLN” uwzględnia również wartość godziwą instrumentów pochodnych wycenianych wyłącznie w PLN.

Analiza wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian kursów walutowych w 2021 r.

Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2021 Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2021 Zmiana kursu USD/PLN Zmiana kursu EUR/PLN Zmiana kursu CAD/PLN Zmiana kursu GBP/PLN
4,57 (+13%) 3,66 (-10%) 5,01 (+9%) 4,37 (-5%) 3,55 (+11%) 2,90 (-9%) 6,15 (+12%) 4,98 (-9%)
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy
Udziały i akcje 5 615 1
Należności od odbiorców 515 1 026 41 (32) 12 (7) 1 (1) 5 (4)
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 558 1 904 175 (138) 8 (4) 8 (7) 1 (1)
Długoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 7 867 7 867 997 (782)
Krótkoterminowe pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 447 447 57 (44)
Pozostałe aktywa finansowe 150 671 14 (11) 4 (3)
Pochodne instrumenty finansowe (1 174) (1 174) 10 (646) 2 527 (7) 4
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 132) (3 201) (86) 67 (36) 20 (6) 5
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (3 121) (5 949) (379) 297 (7) 4 (6) 4
Pozostałe zobowiązania finansowe (177) (479) (21) 16 (1) 1
Wpływ na wynik finansowy 808 (625) (31) 18 2 (2) 6 (5)
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (646) 527

Analiza wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian kursów walutowych w 2020 r.

Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2020 Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2020 Zmiana kursu USD/PLN Zmiana kursu EUR/PLN Zmiana kursu CAD/PLN Zmiana kursu GBP/PLN
4,20 (+12%) 3,33 (-11%) 4,96 (+8%) 4,31 (-7%) 3,32 (+12%) 2,61 (-12%) 5,80 (+13%) 4,58 (-7%)
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy
Udziały i akcje 5 618 1 (1)
Należności od odbiorców 615 834 41 (40) 10 (9) 2 (2) 1 (1)
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 999 2 522 163 (157) 8 (7) 7 (6) 10 (8)
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 6 069 6 069 580 (557)
Pozostałe aktywa finansowe 322 809 27 (26) 4 (4)
Pochodne instrumenty finansowe (695) (695) 114 (733) 147 816 (8) 6
Zobowiązania wobec dostawców i podobne (1 283) (3 593) (46) 44 (48) 43 (2) 2 1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia (4 518) (7 335) (421) 404 (4) 4 (5) 5
Pozostałe zobowiązania finansowe (53) (345) (4) 4
Wpływ na wynik finansowy 454 (181) (42) 37 7 (6) 12 (9)
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (733) 816

Wyniki wyszukiwania