4.4 Odwrócenie strat i straty z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z wyniku

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów rozpoznane w:
kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów, z tego: 130 31
Nota 4.1 aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 42 2
aktualizacja wartości zapasów 88 29
Nota 6.2 pozycji zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 2 380 74
pozostałych przychodach operacyjnych, z tego: 32 12
aktualizacja wartości środków trwałych w budowie 2
aktualizacja wartości należności od odbiorców 8 2
aktualizacja wartości pozostałych należności finansowych 19 9
aktualizacja wartości pozostałych należności niefinansowych 3 1
Razem odwrócenie strat 2 542 117
Straty z tytułu utraty wartości aktywów rozpoznane w:
kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów, z tego: 387 291
Nota 4.1 aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 340 162
aktualizacja wartości zapasów 47 129
pozostałych kosztach operacyjnych, z tego: 51 83
Nota 4.2 aktualizacja wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 38 77
Nota 4.2 aktualizacja wartości należności od odbiorców 5
Nota 4.2 aktualizacja wartości pozostałych należności finansowych 8 5
aktualizacja wartości pożyczek udzielonych 1
Razem straty 438 374

Wyniki wyszukiwania