9.3 Amortyzacja

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Nota 4.1 Razem 2 214 2 028 40 36
rozliczona w wynik finansowy 2 086 1 931 37 32
koszty wytworzenia produktów 2 043 1 885 34 31
koszty ogólnego zarządu 33 33 3 1

koszty sprzedaży

10 11
pozostałe koszty operacyjne 2
stanowiąca część kosztu wytworzenia aktywów 128 97 3 4

Wyniki wyszukiwania