SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Kapitał akcyjny Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych Zakumulowane pozostałe całkowite dochody Zyski zatrzymane Ogółem Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2020 r. 2 000 (738) 1 954 16 894 20 110 92 20 202
Zysk netto 1 800 1 800 (3) 1 797
Nota 8.2.2 Pozostałe całkowite dochody (692) (226) (918) (918)
Łączne całkowite dochody (692) (226) 1 800 882 (3) 879
Stan na 31 grudnia 2020 r. 2 000 (1 430) 1 728 18 694 20 992 89 21 081
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi – właścicielami 3 3
Nota 12.2 Transakcje z właścicielami – Dywidenda (300) (300) (300)
Zysk netto 6 156 6 156 (1) 6 155
Nota 8.2.2 Pozostałe całkowite dochody ( 275)* 491 216 1 217
Łączne całkowite dochody (275) 491 6 156 6 372 6 372
Reklasyfikacja wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (18) (18) (18)
Stan na 31 grudnia 2021 r. 2 000 (1 705) 2 219 24 532 27 046 92 27 138
* W Pozostałych całkowitych dochodach ujęto 18 mln PLN z tytułu reklasyfikacji wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

Wyniki wyszukiwania