7.5.1.5 Wpływ stosowania rachunkowości zabezpieczeń na sprawozdanie finansowe

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian wartości godziwej instrumentów oraz korespondujących z nimi zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w okresie sprawozdawczym, będące podstawą do ujęcia części efektywnej i nieefektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w latach 2020-2021.

W powiązaniach zabezpieczających jako instrument zabezpieczający jest wyznaczona wyłącznie wartość wewnętrzna opcji. Wartość czasowa zbiega do zera w horyzoncie powiązania zabezpieczającego. Nieefektywność zabezpieczenia ujęta w rachunku wyników w okresach sprawozdawczych 2020 – 2021 była nieistotna.

Stan na 31.12.2021 od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Stan na 31.12.2020 od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Saldo pozostałych całkowitych dochodów z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla powiązań Saldo pozostałych całkowitych dochodów z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla powiązań
typ powiązania
typ ryzyka
typ instrumentu – pozycji zabezpieczanej
pozostających w rachunkowości zabezpieczeń dla których zaprzestano stosować rachunkowość zabezpieczeń Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego pozostających w rachunkowości zabezpieczeń dla których zaprzestano stosować rachunkowość zabezpieczeń Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko towarowe (miedź)
Opcje – Przychody ze sprzedaży (1 357) 979 (981) (1 213) 630 (1 261)
wartość wewnętrzna (1 027) (976) (595) (635)
wartość czasowa (330) (5) (618) (626)
Ryzyko towarowe (srebro)
Opcje – Przychody ze sprzedaży 92 15 (172) 14 89 (8) 88
wartość wewnętrzna 163 12 172 8 8
wartość czasowa (71) 3 (158) 81 80
Ryzyko walutowe (USD)
Opcje – Przychody ze sprzedaży (1) 115 (192) 164 22 (147) 149
wartość wewnętrzna 23 (114) 132 15 125
wartość czasowa (24) (78) 32 7 24
Pożyczki – Przychody ze sprzedaży (80) (96)
wartość wewnętrzna (80) (96)
Ryzyko walutowe i stopy procentowej
Opcje – Przychody ze sprzedaży (431) 406 (371) (61) 28 (21)
wartość wewnętrzna (431) (371) (61) (21)
Opcje – Przychody/koszty finansowe 162 (332) 300 (138) 122 (104)
wartość wewnętrzna 162 300 (138) (104)
Razem, w tym: (1 535) (65) 996 (1 230) (1 159) (74) 625 (1 149)
Razem wartość wewnętrzna (1 110) (68) (989) (654) (81) (627)
Razem wartość czasowa (425) 3 (241) (505) 7 (522)

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące wpływu stosowania rachunkowości zabezpieczeń na rachunek wyników oraz pozostałe całkowite dochody (bez uwzględniania efektu podatkowego).

od 01.01.2020 do 31.12.2021 od 01.01.2020 do 31.12.2020
Zyski lub (straty) z tytułu zabezpieczenia ujęte w pozostałych całkowitych dochodach Kwota przeklasyfikowana z pozostałych całkowitych dochodów do sprawozdania z wyniku jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na realizację pozycji zabezpieczanej w okresie Zyski lub (straty) z tytułu zabezpieczenia ujęte w pozostałych całkowitych dochodach Kwota przeklasyfikowana z pozostałych całkowitych dochodów do sprawozdania z wyniku jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na realizację pozycji zabezpieczanej w okresie
typ powiązania
typ ryzyka
typ instrumentu
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Ryzyko towarowe (miedź)
Opcje * (2 047) (1 903) (1 108) 145
Ryzyko towarowe (srebro)
Opcje * (11) (30) 89 (3)
Ryzyko walutowe (USD)
Opcje * (260) (72) 144 (76)
Pożyczki ** (16) (16)
Ryzyko walutowe i stopy procentowej
CIRS *** (113) (43) (151) (26)
Razem (2 431) (2 064) (1 026) 24
Pozycja w sprawozdaniu z wyniku, która zawiera korektę z tytułu przeklasyfikowania:
* Przychody z umów z klientami, pozostałe przychody i (koszty) operacyjne.
** Przychody z umów z klientami.
*** Przychody z umów z klientami, pozostałe przychody i (koszty) finansowe.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian w ramach pozostałych całkowitych dochodów (bez uwzględniania efektu podatkowego) w okresie w związku ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń w 2021 r.

Pozostałe całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia
przepływów pieniężnych
Kwoty efektywne* Koszt zabezpieczenia** Razem
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 1 stycznia 2021 r. (735) (498) (1 233)
Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) (2 128) (303) (2 431)
Reklasyfikacja do rachunku wyników w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 1 685 379 2 064
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 31 grudnia 2021 r. (1 178) (422) (1 600)
* Część efektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających z tytułu zabezpieczanego ryzyka - wartość wewnętrzna opcji.
** Wartość czasowa opcji + marża walutowa CCBS.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian w ramach pozostałych całkowitych dochodów (bez uwzględniania efektu podatkowego) w okresie w związku ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń w 2020 r.

Pozostałe całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Kwoty efektywne* Koszt zabezpieczenia** Razem
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 1 stycznia 2020 r. (33) (150) (183)
Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) (397) (629) (1 026)
Reklasyfikacja do rachunku wyników w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej (305) 281 (24)
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 31 grudnia 2020 r. (735) (498) (1 233)
* Część efektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających z tytułu zabezpieczanego ryzyka - wartość wewnętrzna opcji.
** Wartość czasowa opcji + marża walutowa CCBS.

Wyniki wyszukiwania