8.4.2 Zmiana długu netto

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zobowiązania z tytułu zadłużenia  

Stan na 31.12.2020

Przepływy środków pieniężnych  

Odsetki naliczone

 

Różnice kursowe

 

Inne zmiany

 

Stan na 31.12.2021

Kredyty 1 994 (1 470) 62 150 ( 1) 735
Pożyczki 2 685 ( 388) 79 190 2 2 568
Dłużne papiery wartościowe 2 000 ( 36) 37 2 001
Leasing 656 ( 100) 31 58 645
Razem zadłużenie 7 335 (1 994) 209 340 59 5 949
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 501 ( 621) 1 880
Dług netto 4 834 (1 373) 209 340 59 4 069

Zobowiązania z tytułu zadłużenia Stan na 31.12.2019 Przepływy środków pieniężnych

 

Odsetki naliczone Różnice kursowe Inne zmiany Stan na 31.12.2020
Kredyty 2 386 ( 302) 109 ( 181) ( 18) 1 994
Pożyczki 2 794 ( 175) 84 ( 15) ( 3) 2 685
Dłużne papiery wartościowe 2 001 ( 52) 51 2 000
Leasing 692 ( 128) 35 2 55 656
Razem zadłużenie 7 873 ( 657) 279 ( 194) 34 7 335
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 982 1 519 2 501
Dług netto 6 891 (2 176) 279 ( 194) 34 4 834

Uzgodnienie przepływu środków pieniężnych ujętych w zmianie długu netto do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
I. Działalność finansowa (1 872) ( 528)
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 358 4 247
Spłata kredytów i pożyczek (2 078) (4 513)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu ( 67) ( 97)
Spłata odsetek z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych ( 70) ( 152)
Spłata odsetek z tytułu leasingu ( 15) ( 13)
II. Działalność inwestycyjna ( 122) ( 129)
Zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia ( 122) ( 129)
III. Zmiana staniu wolnych środków pieniężnych ( 621) 1 519
RAZEM (I+II-III) (1 373) (2 176)

Z istniejącym zadłużeniem wiąże się ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej. Opis ekspozycji na ryzyka finansowe znajduje się w Nocie 7.5.

Wyniki wyszukiwania