Zmiany w składzie władz Jednostki Dominującej

mask

ZARZĄD SPÓŁKI

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawiał się następująco:

 • Marcin Chludziński Prezes Zarządu,
 • Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol    Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Radosław Stach Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

W dniu 23 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki chcąc zsynchronizować okres kadencji i mandatu Zarządu, jak również po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska poszczególnych Członków Zarządu, XI kadencji, podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 15 kwietnia 2021 r. wszystkich członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji, a następnie o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję:

 • Marcina Chludzińskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,
 • Andrzeja Kensboka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
 • Adama Bugajczuka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju,
 • Pawła Gruzę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych.

W dniu 14 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 maja 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Dariusza Świderskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

W dniu 25 października 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 października 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Pietrzaka na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych XI kadencji.

Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji od dnia 26 października 2021 r. przedstawiał się następująco:

 • Marcin Chludziński Prezes Zarządu,
 • Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,
 • Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Dariusz Świderski Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji,
 • Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych.

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. odwołała Pana Dariusza Świderskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., jednocześnie wszczynając postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 22 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. powierzyła Markowi Pietrzakowi pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji na czas do dnia rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko.

W dniu 14 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 marca 2022 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marka Świdra powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji od dnia 15 marca 2022 r. przedstawiał się następująco:

 • Marcin Chludziński Prezes Zarządu,
 • Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,
 • Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
 • Marek Świder Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Zgodnie ze Statutem Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji na dzień 1 stycznia 2021 r. przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Kisielewicz Przewodniczący
 • Katarzyna Lewandowska Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Janas Sekretarz
 • Bartosz Piechota
 • Marek Pietrzak
 • Agnieszka Winnik–Kalemba

wybrani przez pracowników:

 • Józef Czyczerski
 • Bogusław Szarek
 • Przemysław Darowski

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pani Katarzyny Lewandowskiej dotyczące jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dniem 20 kwietnia 2021 r.

W dniu 6 lipca 2021 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Pana Roberta Kaletę i Panią Katarzynę Krupę.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Pan Andrzej Kisielewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w osobie Pani Agnieszki Winnik-Kalemby.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w osobie Pana Marka Pietrzaka.

W dniu 25 października 2021 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Marka Pietrzaka dotyczące jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.

W dniu 20 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska  Miedź S.A. w osobie Pani Katarzyny Krupy.

Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji od dnia 20 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

 • Agnieszka Winnik–Kalemba Przewodniczący
 • Katarzyna Krupa Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Janas Sekretarz
 • Andrzej Kisielewicz
 • Bartosz Piechota
 • Robert Kaleta

wybrani przez pracowników:

 • Józef Czyczerski
 • Bogusław Szarek
 • Przemysław Darowski

Wyniki wyszukiwania