Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź

mask
 • 102-11
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko.

W ramach wdrożonej Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz obowiązującego Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM.

KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Jednostce Dominującej.

Kategorie ryzyka

Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępna jest na stronie internetowej KGHM w zakładce dedykowanej Relacjom Inwestorskim Zarządzanie ryzykiem | KGHM Strona korporacyjna.

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie ocenie skuteczności zgodnie z wytycznymi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie 1 lipca 2021 roku (wcześniej zgodnie z wytycznymi „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”).

Ryzyko w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości jego ograniczania. Każde ryzyko kluczowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe jest poddawane monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, a w zakresie ryzyka finansowego ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Finansami.

Celem ujednolicenia podejścia do systematycznej identyfikacji, oceny i analizy ryzyka utraty zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań i standardów (w tym norm etycznych), od 2020 roku obowiązuje przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Proces zarządzania zgodnością, który jest powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń, mogących skutkować nałożeniem sankcji.

 

W 2021 roku rozpoczęto proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwoli również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla ryzyk o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia. Wyrazem tego jest przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka zarządzania ciągłością działania w KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Przygotowana dokumentacja kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania określa zasady i wymagania budowy odporności KGHM na zdarzenia katastrofalne poprzez uporządkowanie i unifikację dotychczas stosowanego podejścia do zarządzania ryzykiem utraty ciągłości działania głównego ciągu technologicznego i przygotowania na nieprzewidziane zdarzenia.

Przyjęty w Grupie KGHM proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym inspirowany jest rozwiązaniami przyjętymi w standardzie ISO 31000, najlepszymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem oraz specyfiką Grupy KGHM i składa się z następujących etapów:

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwszy krok procesu składa się z trzech działań: określenia kontekstu zewnętrznego, kontekstu wewnętrznego oraz kontekstu zarządzania ryzykiem.

Kontekst zewnętrzny to otoczenie, w którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. realizuje swoją Strategię. W ramach jego określania należy uaktualnić zrozumienie społecznych, politycznych, prawnych, regulacyjnych, finansowych, ekonomicznych i technologicznych aspektów otoczenia, które mają wpływ na działalność. Na tym etapie badane są również, na podstawie wyników analizy scenariuszowej, najważniejsze czynniki przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz ścieżki zmian klimatycznych
i wzorców pogodowych, które przetwarzane są w dalszych etapach procesu.

Podczas określania kontekstu wewnętrznego analizowane są cele (strategiczne/biznesowe), planowane
i przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej, nowe obszary działalności, projekty, itd.

Ostatnim działaniem tego kroku jest zdefiniowanie kontekstu zarządzania ryzykiem, który obejmuje ustanowienie lub aktualizację celów, zakresu, odpowiedzialności oraz procedur i metodyk stosowanych w procesie zarządzania ryzykiem.

Na tym etapie procesu identyfikowane są i oceniane ryzyka, które mogą mieć wpływ na osiąganie celów na poziomie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym zadaniem tego etapu jest sporządzenie kompletnej listy zagrożeń, które mogą ułatwić, utrudnić, przyspieszyć lub opóźnić osiąganie celów. Każde zidentyfikowane ryzyko zostaje usystematyzowane w kategorie i podkategorie w formie Modelu Ryzyka, który służy Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za ujednoliconą taksonomię ryzyka.

Po zidentyfikowaniu każde ryzyko korporacyjne poddawane jest ocenie przy użyciu Macierzy Oceny Ryzyka, zawierającej wyskalowane przedziały ocen dla wymiarów wpływu, podatności i prawdopodobieństwa. Ryzyko może mieć różnorakie skutki, tak więc celem zapewnienia możliwie szerokiego rozpoznania potencjalnego wpływu oraz ograniczenia subiektywizmu oceny zostały zdefiniowane następujące wymiary oceny Wpływu:

Finanse – wpływ skutków danego ryzyka w wymiarze finansowym przez zastosowanie przedziałów wartościowych.

Strategia – ocena wpływu ryzyk na zdolność do realizacji celów strategicznych.

Reputacja i Interesariusze – wpływ ryzyka na reputację Spółki, zaufanie do marki, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami, w tym również do skuteczności działań związanych z budową odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Zdrowie i Bezpieczeństwo – bezpośredni wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo oraz życie ludzi.

Środowisko naturalne – wpływ materializacji ryzyk na środowisko naturalne, działalność ekosystemu oraz czas jaki jest potrzebny na przywrócenie naruszonej równowagi.

Regulacje i Prawo – oceny zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowań.

Ciągłość działania – ocena wpływu ryzyka na zakłócenia działalności powodujące poważne/nieodwracalne skutki oraz utratę dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Wyniki identyfikacji i oceny ryzyk prezentowane są w formie graficznej, tj. Map Ryzyka. Dają one obraz profilu ryzyka oraz wspierają proces wyboru ryzyka kluczowego.

Celem etapu jest pogłębienie wiedzy i zrozumienie specyfiki wybranych w ramach poprzedniego etapu rodzajów ryzyka kluczowego. Analizy przyczynowo – skutkowe oraz pogłębiony opis sposobów postępowania z ryzykiem mają umożliwić podjęcie decyzji o utrzymaniu lub ewentualnej zmianie aktualnego postępowania.

Kierunkowa decyzja nazywana jest Odpowiedzią na ryzyko. Zmiana sposobu postępowania wymaga określenia Działań Dostosowawczych, czyli zmian organizacyjnych, procesowych, systemowych i innych, których celem jest obniżenie poziomu kluczowego ryzyka.

W trakcie tego etapu definiowane są również możliwe do zastosowania Kluczowe Wskaźniki Ryzyka – KRI (ang. KRI – Key Risk Indicators), czyli zestawy parametrów procesu biznesowego lub parametrów otoczenia, które odzwierciedlają zmiany profilu danego ryzyka.

Celem etapu jest zapewnienie, że stosowany Plan Odpowiedzi na Ryzyko jest efektywny (doraźne i okresowe raporty), nowe ryzyka są zidentyfikowane (aktualizacja Rejestru Ryzyk), zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz ich wpływ na działalność zostały wykryte oraz że podjęto właściwe działania  w odpowiedzi na incydenty (aktualizacja informacji o Incydentach).

Efektywny, dobrze rozplanowany i odpowiednio realizowany monitoring ryzyka umożliwia elastyczne
i szybkie reakcje na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym (np. eskalowanie ryzyka, zmiany w działaniach związanych z odpowiedzią na ryzyko, czy parametrów oceny ryzyk, itp.).

Realizacja etapu dostarcza zapewnienia, że zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spełnia oczekiwania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i innych interesariuszy poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji o ryzyku, stałą poprawę oraz dostosowanie jakości i efektywności Odpowiedzi na Ryzyko do wymagań kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego.

Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.

Ryzyko korporacyjne – kluczowe ryzyka i czynniki ryzyka oraz mitygacja

 • 102-15

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w budowie odpornej struktury korporacyjnej. Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jest Model Ryzyka. W 2021 roku podjęto działania związane z uwzględnieniem w taksonomii ryzyka kwestii związanych ze zmianami klimatu zgodnie z Rekomendacjami TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Model Ryzyka, którego budowa oparta jest o źródła zagrożeń, dzieli się na 6 kategorii: Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne, Wewnętrzne oraz Klimatyczne (ich definicje przedstawiono na poniższym rysunku). Na poziomie każdej  kategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. dokłada należytej staranności w podejmowaniu działań zmierzających do minimalizowania ekspozycji na ryzyko poprzez obniżanie podatności na poszczególne czynniki ryzyka oraz redukcji prawdopodobieństwa materializacji zdarzeń, które te czynniki mogą wywoływać. Identyfikacji i ocenie zagrożeń towarzyszy zawsze jednak niepewność, co do skuteczności stosowanych i planowanych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w obszarze będącym poza bezpośrednią kontrolą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Ze względu na długi łańcuch wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz rozległy geograficznie charakter działalności Grupy, a także wynikające z tego od strony procesowej, jej duże rozbudowanie i wieloczynnikowość, szczegółowy opis ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie polityk, stosowanych w Grupie w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, został poprowadzony w niniejszym rozdziale, a nie w rozdziałach odnoszących się do poszczególnych z powyższych obszarów. Uznano bowiem, że jego kompleksowe, wspólne przedstawienie pozwoli odbiorcy Sprawozdania na lepsze, pełniejsze jego zrozumienie.

Kategorie ryzyka w Modelu Ryzyka KGHM Polska Miedź S.A. i ich definicje

Poniżej przedstawiono opis kluczowych ryzyk oraz ich czynników dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku, w podziale na poszczególne kategorie, wraz ze sposobem ich mitygacji, w tym wskazano na ryzyko specyficzne Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. Ryzyko kluczowe to zdarzenia przyszłe, niepewne o najistotniejszym wpływie na osiągniecie celów biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., z uwzględnieniem oceny podatności tj. zdolności organizacji do ograniczania możliwości wystąpienia ryzyka i skutków jego materializacji.

W poniższych tabelach użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – Grupa KGHM, dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. – Grupa KGHM INTERNATIONAL, dla KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca.

Ryzyko i opis czynników Mitygacja

(Jednostka Dominująca)

Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.

Do źródeł ryzyka zaliczyć należy potencjalne awarie kluczowych elementów ciągu technologicznego oraz niedostosowanie technologii do wymagań procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na dyspozycyjność infrastruktury hutniczej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest konieczność utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z koniecznością zapewnienia niezbędnych mediów dla zachowania oczekiwanego poziomu wskaźnika dyspozycyjności infrastruktury.

Optymalne wykorzystanie infrastruktury, utrzymywanie odpowiedniego rozdziału koncentratów, inicjatywy badawczo – rozwojowe oraz realizacja programów i projektów w celu dostosowania struktury hutnictwa oraz technologii zapewniającej wzrost zdolności przerobowej koncentratów własnych, importowanych i złomów obcych. Na bieżąco podejmowane są czynności mające na celu zagwarantowanie sprawności technicznej systemów utrzymania ruchu i serwisów. Prowadzona jest polityka remontowa, opracowano procedury awaryjne oraz prowadzony jest stały monitoring dostawców w zakresie opisanym w instrukcjach i umowach. Podejmowane działania mają utrzymać dyspozycyjność agregatów hutniczych na oczekiwanym poziomie oraz poprawiać parametry wydajnościowe infrastruktury hutniczej, a tym samym ograniczać negatywny wpływ ryzyka na działalność.

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
(Grupa KGHM)  

Ryzyko związane z nieskutecznym procesem monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych oraz dotyczące przyjęcia niewłaściwych parametrów ekonomicznych, produkcyjnych, inwestycyjnych, makroekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki.

Nieefektywny proces monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych może utrudniać lub opóźniać odpowiednio wyprzedzającą identyfikację odchyleń w relacji do prognozowanych wyników, tym samym skracać czas na podjęcie stosownych działań zaradczych. Źródła ryzyka związane są z możliwą nieefektywnością mechanizmów kontroli przebiegu procesów.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Prognozowanie poszczególnych obszarów działalności przez wyspecjalizowane komórki merytoryczne oraz zapewnienie spójności planów operacyjnych z planami strategicznymi. Cykliczne raportowanie realizacji prognozy we wszystkich istotnych obszarach. Regularne kontakty oraz systematyczne usprawnienie procesu komunikacji wraz z ustalaniem kryteriów pozwalających na identyfikację symptomów potencjalnych odchyleń od założonych wyników Grupy KGHM. Ocena kluczowych czynników ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesów zarządczych w warunkach zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL)

Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.

W obszarze czynników ryzyka związanych z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń, znajdują się kwestie związane z koniecznością spełnienia obligatoryjnych warunków środowiskowych, w powiązaniu z realistycznymi koncepcjami tej likwidacji.

Szacowanie kosztów rekultywacji i zamknięcia kopalń w oparciu o opracowania ekspertów i wnoszenie zabezpieczenia z tytułu przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z likwidacją i rekultywacją obszarów górniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
(Grupa KGHM INTERNATIONAL)

Ryzyko związane z niedostatecznym rozpoznaniem parametrów i charakterystyki złóż, zarówno w projektach eksploracyjnych (szacowanie danych wejściowych do modeli wyceny złóż) jak również w ramach bieżącej eksploatacji.

Ryzyko zmiany rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalin dotyczy między innymi czynników geologicznych związanych z wiarygodnym oszacowaniem zasobów lub warunków eksploatacji. Czynniki ryzyka po stronie ograniczonej wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyceniane są nowe projekty zasobowe, mogą prowadzić do podjęcia nieoptymalnych decyzji o realizacji lub zawieszeniu projektów.

Dane wejściowe do modeli gromadzone są zgodnie z posiadaną dokumentacją geologiczną, sporządzoną według obowiązującego prawa oraz weryfikowane i konsultowane wewnętrznie z doświadczoną kadrą. Szczegółowo analizowane są bieżące wyniki prac oraz aktualizowane są pierwotne założenia projektów. Ponoszenie nakładów na prace poszukiwacze i rozpoznawcze umożliwia oszacowanie zasobów kopaliny oraz zbadanie warunków geologiczno-górniczych w celu zaprojektowania dalszej działalności wydobywczej.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.

Jednostka Dominująca jest narażona na ryzyko braku wystarczającej pojemności na składowanie odpadów w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW)  „Żelazny Most”. Czynniki ryzyka dotyczą zarządzania oraz kontroli obiektu, zachowania reżimu technologicznego oraz spełnienia wymogów środowiskowych. Źródłem ryzyka są również czynniki zewnętrzne leżące po stronie organów administracyjnych oraz wymóg posiadania niezbędnych decyzji administracyjnych dla funkcjonowania obiektu. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z ewentualnymi nieplanowanymi przestojami wynikającymi z awarii infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości działania GCT (Główny Ciąg Technologiczny).

Prowadzenie eksploatacji zgodnie z Instrukcją eksploatacji.

Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem.

Stosowanie metody obserwacyjnej opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, pozwalającej wnioskować o zachowaniu eksploatowanego obiektu.

Systematyczny nadzór i kontrola nad całym obiektem OUOW „Żelazny Most”, w tym cykliczna szczegółowa analiza ryzyka wszystkich czynników wpływających na stateczność obiektu.

(Grupa KGHM)

Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów energetycznych.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ewentualna przerwa w dostawie kluczowych mediów energetycznych związana jest głównie z czynnikami ryzyka po stronie zewnętrznych dostawców, awarii ich infrastruktury przesyłowej. Ryzyko związane jest także ze wstrzymaniem dostaw mediów energetycznych, w wyniku długotrwałych susz, skutkujących okresowym obniżeniem poziomu wody w rzekach, co może być przyczyną ograniczenia pracy elektrowni dostawców KGHM. Wśród wewnętrznych czynników najistotniejsze dotyczą kwestii utrzymania ruchu, eksploatacji oraz prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych.

Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Umowa ramowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na sprzedaż paliwa gazowego, zwiększająca bezpieczeństwo dostaw gazu. Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zgodnie ze Strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040.
(Grupa KGHM)

Ryzyko związane z wystąpieniem awarii  infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z potencjałem technologicznym i sprawnością  infrastruktury na potrzeby obsługi procesu produkcyjnego. Z eksploatacją infrastruktury niezbędnej dla zachowania ciągłości działania KGHM, wiąże się ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych, skutkujących nieplanowanymi przestojami. Awarie te mogą mieć swoje źródła zarówno w zagrożeniach naturalnych tj. katastrofalnym działaniu przyrody i siły wyższej jak i czynnikach wewnętrznych, zależnych od Grupy KGHM (bieżąca eksploatacja, utrzymanie ruchu, kluczowi dostawcy, serwis).

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury. Bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków. W ramach obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) wyodrębnienie grupy projektów związanych z redukcją długu technologicznego. Stopniowa zmiana starszych technologii na nowe rozwiązania z uwzględnieniem standardu architektury korporacyjnej.

W 2021 r. rozpoczęto proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301, który ustanawia ramy proceduralne na poziomie całej organizacji, mające służyć stosowaniu wspólnego podejścia do budowy rozwiązań zapewniających ciągłość działania i umożliwiających jej przywrócenie.

(Grupa  KGHM)

Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzionośnych,
z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a dotyczącymi m.in. notowań metali, kursów walutowych, kosztów dostawy wsadów obcych, wysokością premii przerobowych, rafinacyjnych i premii sprzedażowych oraz kosztów usług i mediów (w tym zwłaszcza mediów energetycznych). Ryzyko związane jest również z szacowaniem kosztów rezerwy na rekultywację obszarów górniczych na podstawie obowiązujących przepisów na terenie działania Grupy KGHM.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Bieżąca kontrola kosztów przerobu, monitorowanie sytuacji rynkowej, optymalizacja kosztów, w tym dostaw wsadów obcych, transakcje zabezpieczające oraz zarządzanie pozycją netto. Podejmowanie działań hedgingowych, zabezpieczających Spółkę przed wahaniami kursu USD/PLN oraz cen metali (głównie miedzi i srebra). Tworzenie planów wieloletnich i budżetów pozwalających osiągnąć rentowność w kontekście panujących na rynku warunków. Ocena kluczowych czynników ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesów zarządczych w warunkach zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią.
(Grupa KGHM)

Ryzyko zakłóceń ciągłości procesów sprzedażowych i usługowych (także ze względu na pandemię COVID-19)

Grupa KGHM, ze względu na rozbudowaną strukturę sprzedażową i usługową, narażona jest na ryzyko zakłóceń ciągłości tych procesów głównie z powodu czynników zewnętrznych. Źródłami ryzyka są zmiany w popycie poszczególnych grup asortymentowych i na poszczególnych rynkach geograficznych, ograniczenia produkcji, zakłócenia transportowe i logistyczne(zwłaszcza jeśli chodzi o transport międzynarodowy), siła wyższa (ekstremalne zjawiska pogodowe) oraz ograniczenie działalności w wyniku wprowadzonych regulacji prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ryzyko ma istotny wpływ na spadek przychodów generowanych przez Grupę KGHM, a co za tym idzie zmniejszanie zysków operacyjnych.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Bieżący monitoring sytuacji klientów, pozwalający na dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów (m.in. cykliczne telekonferencje, dostępność i mobilizacja pracowników, wykorzystanie różnych kanałów wymiany informacji i reakcja na pojawiające się zakłócenia), analiza sytuacji wpływającej na działalność klientów oraz logistykę w poszczególnych krajach odbiorców oraz szlakach tranzytowych, dynamiczne kształtowanie struktury sprzedaży (zmiany sprzedaży w poszczególnych asortymentach, wśród klientów z poszczególnych sektorów oraz na poszczególnych rynkach geograficznych, pozwalająca na reagowanie na ewentualne zmiany popytu w poszczególnych sektorach konsumpcji). Prowadzona dywersyfikacja portfela odbiorców, co skutkuje możliwością neutralizacji spadku zamówień jednych odbiorców poprzez dodatkową sprzedaż do innych, obecnością na rynku krótkoterminowym (spot – pozwala na natychmiastową alokację produktu w ramach aktualnego popytu wśród kontrahentów) oprócz głównej strategii opierającej się na realizacji kontraktów długoterminowych oraz rocznych bazujących na długotrwałej relacji biznesowej.

W 2021 r. pandemia COVID-19 miała najistotniejszy wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych. Wdrożono szereg procedur bezpieczeństwa, mających na celu ochronę kuracjuszy, gości hotelowych i pracowników spółek przed ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie KGHM Polska Miedź S.A. uzyskały z Polskiego Funduszu Rozwoju finansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 dla dużych przedsiębiorstw oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0 dla sektora MMŚP. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz ustawowych restrykcji w zakresie dopuszczalnej frekwencji w obiektach hotelarskich, spółki wróciły do pełnej realizacji usług komercyjnych i leczniczych. W dłuższej perspektywie, głównym czynnikiem normującym sytuację w branży hotelarskiej i uzdrowiskowej będzie niewątpliwie postępująca akcja szczepień.

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
(Grupa KGHM) 

Ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali, kursów walutowych i stóp procentowych.

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy KGHM, wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Ryzyko aktywnie zarządzane przez Jednostkę Dominującą, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Podstawową metodą zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne, stosowany jest również „hedging naturalny”.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 12.2. Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Więcej na temat ryzyka rynkowego w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

(Grupa KGHM)

Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców.

Grupa KGHM realizuje częściowo sprzedaż produktów z odroczonym terminem płatności, w związku z czym istnieje ryzyko nieuregulowania zobowiązań przez odbiorców w terminie za dostarczone produkty.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Ograniczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Spółki Grupy KGHM od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 12.2. Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Rozszerzoną informację nt. ryzyka kredytowego zaprezentowano w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

(Grupa KGHM)

Ryzyko utraty płynności.

Poprzez ryzyko utraty płynności, rozumie się  zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z zaktualizowaną Polityką Zarządzania Płynnością Finansową.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 12.2. Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Więcej na temat ryzyka utraty płynności w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

[GRI 413 -2]

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
(Grupa KGHM)

Ryzyko ograniczenia produkcji na skutek wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko zagrożeń naturalnych i siły wyższej oraz związane z nimi niewystarczające rozpoznanie geologiczne górotworu. Kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na materializację ryzyka dotyczą również wyników okresowych analiz sytuacji górniczej i stanów zagrożenia oraz stosowanych metod pomiarowych. Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikają z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji, skutkujących ograniczeniem produkcji.

Działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące m.in. systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Stosowanie aktywnych metod profilaktyki tąpaniowej i zawałowej polegających na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia produkcji lub postępu robót przygotowawczych na skutek zdarzeń gazo – geodynamicznych oraz wystąpienia gazów pochodzenia naturalnego.

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych i siły wyższej (zagrożenie gazo – geodynamiczne i występowania gazów szkodliwych pochodzenia naturalnego) skutkujące ograniczeniami w realizacji planów produkcji i postępu robót przygotowawczych. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji,  skutkujących ograniczeniem produkcji.

Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne pracowników oraz urządzenia i środki do redukcji stężeń siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów. Odbywa się przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia produkcji wskutek niekorzystnych warunków klimatycznych w kopalniach.

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty, dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią.

Stosowanie rozwiązań zwalczających zagrożenia klimatyczne za pomocą środków neutralnych (np. stosowanie krótkich dróg dopływu powierza oraz kierowanie powietrza wyrobiskami o najniższej temperaturze górotworu, duża prędkość powietrza) oraz poprzez zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej, osobistej. Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu (kamer przemysłowych) w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych. Zmniejszanie strat zewnętrznych i wewnętrznych oraz wilgotności względnej powietrza, a także zwiększanie intensywności przewietrzania. Stosowanie skróconego czasu pracy.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko utraty funkcjonalności wyrobisk w wyniku zagrożeń wodnych pod ziemią.

KGHM narażony jest na ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń naturalnych i siły wyższej w postaci zagrożeń wodnych pod ziemią, wynikających z awarii urządzeń głównego odwadniania, błędów ludzkich (postępowania niezgodnego z projektem lub technologią) lub błędnego rozpoznania geologicznego.

Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i zagrożenia wodnego, prowadzenie bilansu wód z dopływu do wyrobisk górniczych, prowadzenie robót górniczych zgodnie z technologią bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych. Systematyczna kontrola wyrobisk zagrożonych wdarciem wody, kontrola stanu dróg spływu wody i tam wodnych według określonego harmonogramu. Sporządzenie i aktualizacja Planu Ratownictwa na wypadek wdarcia wody. Rozbudowa pompowni rejonowych i systemu rurociągów, budowa tam wodnych, mających na celu zatrzymanie przedostawania się wody, wykonywanie otworów rozpoznawczych celem stabilizacji niekontrolowanych dopływów wody. Celem minimalizacji ryzyka niekontrolowanych dopływów wody pod ziemią kontynuowany jest projekt „Budowy układu głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4”, który docelowo ma zwiększyć możliwości odwadniania kopalni.
(Grupa KGHM)

Ryzyko przekroczenia dopuszczalnych limitów emisji określonych w pozwoleniach.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko dotyczące oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego w wyniku wydobywania rudy miedzi, a następnie jej przerobu na wszystkich etapach produkcji, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych limitów emisji.

Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza oraz prac badawczo-rozwojowych. Realizacja Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji pyłowych.
(Jednostka Dominująca)

Ryzyko ograniczenia możliwości zbytu kwasu siarkowego (ze względu na utratę rynku/kontrahentów i/lub spadek popytu także z powodu pandemii COVID-19).

Ryzyko wynikające z czynników makro i mikroekonomicznych dotyczących działań politycznych przejawiających się uprzywilejowaniem pewnej grupy producentów lub wprowadzeniem dodatkowych opłat/obostrzeń prawnych. Ryzyko związane z niekorzystnymi cenami (wahania na niekorzyść KGHM), wysokimi wymaganiami co do parametrów kwasu siarkowego na rynku oraz spadkiem popytu na produkt na rynkach zagranicznych także w wyniku pogorszenia sytuacji finansowej kluczowego odbiorcy.

W 2021 r. jednym z czynników wpływających na ekspozycję na ryzyko była sytuacja na rynku nawozowym w związku z pandemią COVID-19.

Zwiększenie ilości zbiorników magazynowych wewnętrznych hut oraz zbiorników w porcie w Szczecinie. Szukanie nowych rynków zbytu. Długoletnie kontrakty. Dopłaty dla odbiorców i ponoszenie kosztów transportu. Szukanie alternatywnych sposobów zagospodarowania kwasu oraz utylizacja w Zakładach Wzbogacania Rud. W roku 2021 r. podejmowano na bieżąco działania w związku z sytuacją na rynku nawozowym, w wyniku pandemii COVID-19 dotyczące wahań poziomów zapotrzebowania kontrahentów.
(Grupa KGHM) 

Ryzyko związane z zakłóceniami w dostawie strategicznych materiałów i komponentów mających wpływ na ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego (także w wyniku pandemii COVID-19)

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchem dostaw, wynikające głównie z czynników zewnętrznych, powodujących wzrost wrażliwości łańcucha dostaw. Czynnikami tymi są m.in. nieprzewidywalne wahania w podaży i popycie, zmiany baz dostawców, zmiany technologiczne, zmiana buforów w zapasach i okresie realizacji zamówień, uzależnienie od dostawców, a także zakłócenia logistyczne, siła wyższa oraz wahania w kursach walut i cen metali.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Utrzymywany jest stały kontakt z dostawcami, co umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie KGHM strategii dywersyfikacji dostawców i kierunków dostaw oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań np. zamienników, zmiany harmonogramów produkcji/montażu. Ponadto opracowany został dla Grupy KGHM plan zachowania ciągłości działalności na wypadek ograniczenia, zaprzestania produkcji lub czasowego przejścia w stan podtrzymania działalności. Prowadzony jest bieżący monitoring dostawców oraz posiadanych zapasów. W związku z pandemią COVID-19 systematycznie podejmowane są działania celem eliminacji pojawiających się pojedynczych przypadków opóźnień po stronie dostawców w związku z brakiem dostępności komponentów, ograniczeniami logistycznymi lub opóźnieniami realizacyjnymi po stronie producentów materiałów i urządzeń lub części do nich.
(Grupa KGHM) 

Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki biznesowej oraz w procesach zakupowych oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko działań na szkodę KGHM przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesach zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych. Zagrożenie dotyczy potencjalnych strat, jakie może ponieść Grupa KGHM w wyniku celowego działania podmiotów zewnętrznych, np. zmowy cenowe, niedostateczny potencjał techniczny i ekonomiczny kontrahentów, fałszowanie dokumentacji, fikcyjność kontrahentów, konflikty interesów. Istotnymi czynnikami ryzyka są również zagrożenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z łamaniem standardów antykorupcyjnych i etycznych (m.in. korupcja, konflikty interesów, mobbing, dyskryminacja, niezgodność z prawem, nepotyzm) oraz łamaniem praw człowieka (m.in. praca dzieci, praca przymusowa, współczesne niewolnictwo, prawa kobiet).

Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. jako głównego narzędzia, w kulturze korporacyjnej Grupy KGHM oraz innych, odpowiednich polityk i procedur, zapewniających efektywność implementowanych zasad i wartości.  Spełnianie światowych standardów ładu korporacyjnego oraz większych oczekiwań interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. Stosowanie w ramach Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw gwarancji wyboru odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych oraz zapewnianie, że nabywane przez Grupę KGHM towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Proaktywnie monitorowanie i analizowanie procesów zakupowych pod kątem identyfikacji nadużyć i zagrożeń korupcyjnych w organizacji i łańcuchu dostaw oraz realizacja działań z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji wraz z  wdrażaniem działań naprawczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie identyfikacji i wykrywania oszustw, nadużyć i korupcji w podmiotach Grupy KGHM oraz zapobieganie tym zjawiskom w oparciu o Procedurę kontroli wewnętrznej w celu eliminacji ryzyka na poziomie prewencji. Zarządzanie zgodnością w ramach kompleksowego systemu zarządzania zgodnością (compliance).

W związku z wdrożeniem normy ISO 37001 w roku 2021 przyjęta została w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna. Zaktualizowano i opracowano nowe regulacje z obszaru przeciwdziałania korupcji, zgodne z wymaganiami normy, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej i które są obecnie wdrażane we wszystkich podmiotach Grupy KGHM.

W 2021 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem „Polityki Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”, która docelowo będzie uzupełniać oraz konsolidować aspekty praw człowieka zgodne z modelem zrównoważonego rozwoju i ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak np. Kodeks Etyki, Kodeks Postępowania, Polityka BHP, Polityka Klimatyczna, Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

(Grupa KGHM)

Ryzyko utraty zgodności z wymaganiami (prawem powszechnie obowiązującymi, regulacjami wewnątrz-korporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami)

Grupa KGHM prowadzi działalność w zmiennym  otoczeniu regulacyjnym w wielu jurysdykcjach. Konsekwencją konieczności dostosowania technologicznego i organizacyjnego do zmieniającego się otoczenia prawnego (w tym wymogów środowiskowych, podatkowych) może być wzrost kosztów działalności lub jej ograniczenie. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych może mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM (m.in. ryzyko przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym).

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym, opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych śledzących otoczenie regulacyjne. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. Celem ujednolicenia podejścia do zapewnienia zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów (w tym norm etycznych), obowiązuje Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego, poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.

[GRI 103-1], [GRI 103-2], [GRI103-3]

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
(Grupa KGHM)

Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur, a także kierowanie do pracy osób bez właściwych predyspozycji psychofizycznych może być źródłem zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ekspozycja na niekorzystne warunki naturalne wraz z występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych wymaga, oprócz merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu, by pracownicy posiadali predyspozycje zdrowotne, fizyczne oraz psychologiczne. Ryzyko wiąże się również z możliwością czasowego zatrzymania odcinka ciągu produkcyjnego spowodowanego ciężkim wypadkiem, co potencjalnie może mieć wpływ na działalność Grupy KGHM w aspekcie finansowym, prawnym i wizerunkowym. Grupa KGHM narażona jest również na ryzyko chorób zawodowych jako konsekwencji oddziaływania środowiska pracy na ludzi. Podwyższona ekspozycja na ryzyko związana jest także z czynnikami zewnętrznymi po stronie podwykonawców i ich kultury bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowy podział obowiązków między osobami z kierownictwa i dozoru, a podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i właściwej koordynacji prac. Systematyczne omawianie stanu bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli podwykonawców oraz organów nadzoru górniczego. Objęcie pracowników i podwykonawców kampaniami realizowanymi w Grupie KGHM na rzecz poprawy standardów BHP. Realizacja inicjatywy wzrostu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie w ramach przyjętej Strategii. Działania prowadzone zgodnie z cyklem samodoskonalenia celem stałego poszukiwania oraz  przygotowania do wdrożenia katalogu inicjatyw na rzecz dalszej poprawy BHP i realizacji długoterminowego celu Spółki „Zero wypadków z przyczyn technicznych i ludzkich”. Optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników, w szczególności po wypadkach przy pracy oraz systematyczne poszukiwanie nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych umożliwiających uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Prowadzona jest cykliczna oraz zgodna z bieżącymi potrzebami identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, także związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
(Grupa KGHM)

Ryzyko braku akceptacji społeczności,  władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa, a w konsekwencji tej ekspozycji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy KGHM. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych. Ryzyko związane ze wzrostem oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, mogących prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów, wiążą się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra.

Realizacja Strategii CSR oraz ścisła współpraca z organami administracji publicznej. Spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa. Współpraca z jednostkami i autorytetami naukowymi i branżowymi celem spełnienia najwyższych standardów komunikacyjno-wizerunkowych. Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego.. Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość  o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących  regulacji w tym zakresie.
(Grupa KGHM)

Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy (w tym brak wystarczających zasobów kadrowych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego ze względu na pandemię COVID-19)

Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji bieżącej działalności operacyjnej oraz dla projektów rozwojowych. Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz bieżącą identyfikację potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianie przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Istotne znaczenie ma dostęp do wykwalifikowanych pracowników w przyszłości w kontekście starzejącego się społeczeństwa i deficytu na rynku niektórych grup zawodowych.

W roku 2021 istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była pandemia COVID-19 i wpływ jej kolejnych fal na dostępność zwłaszcza kluczowych pracowników niezbędnych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego.

Realizacja szeregu projektów w zakresie HR, identyfikacja potencjalnych sukcesorów dla stanowisk kluczowych (także pod kątem mobilności) i przygotowywanie do awansu. Bieżące porównywanie oferty płacowej (także związanej z warunkami pracy) do oferty rynkowej. Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu promocji firmy jako pracodawcy i zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Wdrażanie programów rozwoju kompetencji pracowników i zabezpieczanie środków na ten cel. Rozwijanie narzędzi rekrutacji oraz identyfikacji kluczowych kompetencji dla realizacji celów biznesowych Grupy KGHM.

Systematycznie analizowane są i oceniane już zaimplementowane w Grupie KGHM rozwiązania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz wdrażanie dodatkowych rozwiązań celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród załogi. Utrzymywanie aktualności opracowanych trybów postępowania w przypadku konieczności ograniczenia lub zaprzestania produkcji i założeń nowych systemów pracy uniemożliwiających kontakt pomiędzy poszczególnymi zmianami roboczymi oraz wykazów pracowników/specjalistów i ich zastępców, którzy są niezbędni do zapewnienia ciągłości działania GCT. Utrzymywanie procedury postępowania na wypadek wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zgodne z wytycznymi odpowiednich instytucji państwowych.

(Grupa KGHM)   

Ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT oraz zagrożenia cybernetyczne.

Grupa KGHM z uwagi na rozbudowaną strukturę informacyjną, narażona jest na ryzyko utraty poufności, integralności, autentyczności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT. Źródłami ryzyka są zarówno siły natury (np. pożary, katastrofy budowalne, ulewne deszcze) jak i zagrożenia wynikające z działania człowieka (celowego bądź nie). Grupa KGHM narażona jest na ryzyko nieautoryzowanej utraty, zmiany lub zniszczenia istotnych danych i informacji oraz utratę możliwości operacyjnego sterowania urządzeniami i systemami w wyniku ataków cybernetycznych, wymierzonych w infrastrukturę Grupy KGHM. Incydenty te mogą generować ryzyko zatrzymania ciągu produkcyjnego, skutkującego stratami produkcyjnymi i finansowymi oraz roszczeniami z tytułu utraty/ujawnienia danych osobowych. Ryzyko ma duży wpływ na utratę reputacji Grupy KGHM.

Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających m.in. z Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego i Planów Ochrony Obiektów. Systematyczna ewaluacja oceny ryzyka utraty poufności, integralności, autentyczności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych na zasobach IT. Stałe monitorowanie posiadanej infrastruktury na podatności oraz analiza i planowanie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych, zwiększających bezpieczeństwo, zgodnie ze światowymi trendami i dobrymi praktykami w tym zakresie. Implementacja systemów zabezpieczeń i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych na różnych poziomach infrastruktury firmy, celem wyprzedzającego obniżania podatności systemów na ryzyko i minimalizowanie potencjalnych strat Grupy KGHM.

W 2021 r. rozpoczęto m.in. prace związane z wdrażaniem automatycznego monitoringu przepływu informacji, realizowanego przez nowoczesny system DLP (Data Loss Prevention) oraz budowę dedykowanego działu Security Operation Center (SOC). Głównym zadaniem nowej komórki będzie całodobowa pierwsza linia wsparcia przy obsłudze incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.

(Grupa KGHM)

Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów/programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyka związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z realizacją projektów i programów w wyniku niewłaściwego zarządzania nimi. Ryzyko zmian w budżecie, harmonogramie, zakresie oraz odstępstw od oczekiwanej jakości produktów projektów i/lub programów związane jest z szeregiem czynników natury wewnętrznej, dotyczących zarówno podejścia metodycznego jak i projektowanych struktur zarządczych oraz nadzoru. Niewłaściwie dobrane narzędzia i techniki, brak ustalonych kryteriów i zasad oceny projektów lub niekonsekwencja w ich stosowaniu i przestrzeganiu mogą ograniczać lub uniemożliwiać realizację celów strategicznych Grupy KGHM. Po stronie czynników zewnętrznych pozostają kwestie spełnienia wymagań prawnych i formalnych mogące generować odchylenia od założonego harmonogramu, a w skrajnych przypadkach wstrzymać realizację projektu/programu.

Doskonalenie standardów w zakresie zarządzania portfelami i projektami oraz wdrożenie systemu zarządzania projektami mające na celu wspieranie organizacji w planowaniu i zarządzaniu portfelami i projektami. Standaryzacja w zakresie procesów planowania i przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych obejmująca takie aspekty jak: harmonogramowanie, kosztorysowanie, projektowanie techniczne, przeglądy projektów, dokumenty odbiorowe inwestycji, analizę ryzyka projektów/programów. Zarządzanie projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji. Bieżąca ocena efektywności ekonomicznej prowadzonych i przewidywanych do realizacji projektów rozwojowych.

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
(Grupa KGHM)   

Ryzyko klimatyczne fizyczne związane z negatywnymi zmianami klimatu.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko klimatyczne związane z negatywnym wpływem czynników wynikających z określonych zdarzeń, w szczególności związanych z gwałtownymi i chronicznymi zjawiskami pogodowymi będącymi następstwem zmian klimatu, takimi jak burze, powodzie, pożary lub fale upałów oraz trwałe zmiany w schematach pogodowych, które mogą zakłócić łańcuch wartości i ciągłość działania Grupy KGHM.

Ryzyko związane jest ze zmianami warunków prowadzenia działalności, wynikającymi ze zmian klimatycznych i adaptacją do tych zmian.

Opracowanie i publikacja Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. jako dokumentu kierunkowego, którego nadrzędnym celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych Spółki oraz określenie zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji. Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.
(Grupa KGHM)   

Ryzyko klimatyczne związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyka wynikające z konieczności dostosowania się gospodarki do stopniowych zmian klimatu w szczególności poprzez wykorzystywanie rozwiązań niskoemisyjnych. Kategoria ryzyk przejściowych obejmuje kwestie związane z wymaganiami prawnymi, percepcją klientów i pozostałych interesariuszy na kwestie klimatyczne, postępem technologicznym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zmiany w popycie i podaży na niektóre produkty i usługi, których wytwarzanie powiązane jest z negatywnym wpływem na klimat.

Ryzyko związane jest ze zmianami warunków prowadzenia działalności wynikającymi ze zmian klimatycznych i adaptacją do tych zmian.

Planowanie uszczegółowienia sposobu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych oraz zaprezentowania całości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych w postaci Programu Dekarbonizacji Grupy KGHM.

Uwzględnienie w Strategii Grupy KGHM globalnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi determinującymi wyzwania środowiskowe oraz planowane zmiany wprowadzenia mechanizmów uwzględniających kontekst klimatyczny w ramach procesów aktualizacji, wdrożenia i monitorowania Strategii.

Wdrożony i doskonalony efektywny system zarządzania ryzykiem obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym uwzględniające kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami ich mitygacji.

Wdrożony i doskonalony efektywny system zarządzania zgodnością (compliance) obejmujący również zarządzanie ryzykiem utraty zgodności z wymaganiami w obszarze związanym z klimatem.

Rozpoczęcie wdrożenia systemu raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem z 2017 roku (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Opracowywanie zmian dotyczących kluczowych procesów biznesowych i zarządczych – w szczególności związanych lub mających wpływ na ograniczanie przez Jednostkę Dominującą emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in. zmiany w obszarze ładu korporacyjnego oraz zmiany w zakresie mierników, których celem jest wprowadzenie procesu pomiaru emisji dla Grupy KGHM w pełni zgodnego z GHG Protocol oraz wdrożenie pierwszych mierników odpowiedzialnych za monitorowanie poprawy odporności modelu biznesowego na zmiany klimatyczne. Szczegółowe informacje na temat kategorii ryzyk klimatycznych znajdują się w dalszej części rozdziału.

Informacja o wpływie wojny na Ukrainie na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej

Na dzień zatwierdzenia do publikacji Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji w Ukrainie oraz wdrożonym systemem sankcji nie wpływa istotnie na działalność operacyjną KGHM Polska Miedź S.A. a ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Spółki z tego tytułu oceniane jest ciągle jako niskie.

KGHM Polska Miedź SA nie ma bezpośrednich transakcji z podmiotami z Rosji, Białorusi i Ukrainy, kontrakty takie mają niektórzy pośrednicy, głównie handlujący walcówką, co może pośrednio wpływać na poziom zakupów dokonywanych przez takich klientów.

Możliwy w najbliższym okresie wzrost cen paliw oraz nośników energii może być głównym czynnikiem generującym wzrost kosztów podstawowej działalności. Dostępność surowców i materiałów jest obecnie na stabilnym poziomie. Nie można jednak wykluczyć, że utrzymujący się w dłuższym okresie konflikt zbrojny oraz system sankcji gospodarczych mogą mieć negatywny wpływ na dostawców i powodować w Spółce KGHM Polska Miedź S.A. zaburzenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, powodowane m.in. ograniczeniami logistycznymi i dostępnością materiałów na rynkach międzynarodowych np. stali, paliw i energii.

Poziom zapasów katod w magazynach giełdowych jest obecnie bardzo niski, a sankcje nakładane na Rosję i podmioty rosyjskie mogą ograniczyć dostępność rosyjskich katod (produkowanych m.in. przez Norilsk Nickel) na rynkach europejskich. Możliwy w związku ze wspomnianą sytuacją zmiana podaży i wysokie ceny miedzi na rynkach metali mogą wpłynąć na wzrost przychodów KGHM Polska Miedź S.A., ale jednocześnie przyczynić się do wzrostu cen obcych materiałów wsadowych wykorzystywanych do produkcji. Podobna zależność może wystąpić w przypadku osłabienia PLN w stosunku do innych walut (USD i EUR), gdzie jest możliwe wystąpienie wzrostu przychodów, przy jednoczesnym wpływie na wzrost cen importowanych materiałów i surowców, podatku miedziowego, czy wspomnianych wcześniej kosztów wsadów obcych. Nie jest możliwe oszacowanie wpływu opisanych potencjalnych zdarzeń na ewentualny wynik netto, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przy jednoczesnym stosowaniu możliwych działań mitygujących.

W odniesieniu do dostępności kapitału i poziomu zadłużenia, KGHM nie posiada kredytów w instytucjach zagrożonych sankcjami.

Rynki finansowe zareagowały bardzo dynamicznie na wybuch konfliktu w Ukrainie. W pierwszej fazie wojny cena miedzi na giełdzie w Londynie oraz waluty zdrożały w reakcji na kryzys, w mniej niż miesiąc po wybuchu konfliktu cena miedzi osiągnęła maksymalny poziom 10 730 USD/t (7 marca 2022 r.). Dodatkowym istotnym dla rynku miedzi czynnikiem jest najsilniejsza od marca 2020 roku fala pandemii COVID-19 obserwowana w Chinach. Ograniczenia aktywności gospodarczej oraz możliwości przemieszczania się obywateli w największych chińskich miastach negatywnie wpływają na produkcję przemysłową, a w konsekwencji popyt na metale. Wojna w Ukrainie, nakładane sankcje gospodarcze, sytuacja pandemiczna w Chinach oraz trwający cykl zacieśniania polityki monetarnej na świecie coraz częściej wzbudzają obawy rynków finansowych o tempo globalnego wzrostu gospodarczego. Ten negatywny sentyment wpływał na spadki indeksów giełdowych, jak również na korektę cen na rynku metali. Cena miedzi na 11 maja 2022 r. kształtowała się na poziomie 9 367 USD/t.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do osłabienia PLN do innych walut (USD i EUR), natomiast odczuwalne było również wyraźne umocnienie dolara amerykańskiego do większości walut świata. Wartość USD w PLN osiągnęła maksymalny poziom w dniu 7 marca 2022 r. i wyniosła 4,5722 PLN, po czym wyhamowała do 4,4190 PLN na dzień 11 maja 2022 r. Analogicznie zachowywała się waluta EUR, która osiągnęła maksymalny poziom 4,9647 PLN w dniu 7 marca 2022 r., po czym nastąpił spadek do poziomu 4,67 PLN na dzień 11 maja 2022 r.

W tym czasie Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie podnosiła stopy procentowe, ostatnie zmiany miały miejsce 6 maja 2022 r. i w konsekwencji stopy procentowe obecnie są najwyższe od 2008 r.

W 2021 r. rozpoczęto w Spółce proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwala również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla ryzyk o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej

Największy wpływ na funkcjonowanie oraz wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz, w mniejszym stopniu, Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.

Najistotniejszymi kategoriami ryzyka związanymi z pandemią COVID-19  i wpływającymi na funkcjonowanie Spółki i Grupy, są:

 • podwyższona absencja wśród pracowników głównego ciągu technologicznego w wyniku kolejnych fal zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • ewentualne zaburzenia w łańcuchu dostaw materiałów i usług oraz ograniczenia logistyczne, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym,
 • możliwe ograniczenia na niektórych rynkach zbytu, spadek popytu oraz optymalizacja zapasów surowców i produktów gotowych u kontrahentów,
 • potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa,
 • zmienność notowań miedzi i srebra na rynkach metali,
 • zmienność notowań molibdenu,
 • zmienność kursu walutowego USD/PLN,
 • zmienność kosztów produkcji miedzi elektrolitycznej, w tym w szczególności z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, zmiany wartości zużytych obcych materiałów miedzionośnych oraz wahań cen nośników energii i energii elektrycznej,
 • skutki realizowanej polityki zabezpieczeń,
 • ogólna niepewność na rynkach finansowych oraz skutki gospodarcze kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Ocena kluczowych kategorii ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesu weryfikacji aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W konsekwencji spośród wymienionych zagrożeń żadne z nich nie miały znacząco negatywnego wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej i ostatecznie nie zanotowano istotnych odchyleń w realizacji założeń budżetowych na 2021 r. w żadnym segmencie operacyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem spółek w branży uzdrowiskowo-hotelowej.

W roku 2021 pandemia COVID-19 nie wywarła istotnego wpływu na światowe rynki metali. Cena miedzi wyniosła 9 692 USD/t na dzień 31 grudnia 2021, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do kursu na koniec roku 2020. Cena srebra na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 23,10 USD/troz, co oznacza spadek o 13% w stosunku do kursu na koniec roku 2020. Ceny molibdenu zakończyły rok 2021 r. na poziomie 18,61 USD/funt w porównaniu do 9,33 USD/funt na koniec 2020 r. co oznacza wzrost o 99%.

W 2021r. pandemia COVID-19 miała najistotniejszy wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych przez spółki: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA Sp. z o.o. Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie uzyskały w instytucjach finansujących wyłączenia od obowiązku kalkulacji wskaźnika DSCR na cały rok 2021. Zobowiązania finansowe wobec kredytodawców i leasingodawców są regulowane na bieżąco.

Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie KGHM Polska Miedź S.A. uzyskały wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju finansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 dla dużych przedsiębiorstw oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0 dla sektora MMŚP. Spółki, które otrzymały finansowanie z tarczy dla sektora MMŚP, złożyły w IV kwartale 2021 r. wnioski dotyczące umorzenia części otrzymanej pomocy (na łączną kwotę 9,2 mln PLN). Aktualnie spółki oczekują na decyzje w sprawie rozliczenia uzyskanych subwencji. Dodatkowo, spółki które przystąpiły do programu Tarczy Antykryzysowej 1.0 dla dużych przedsiębiorstw złożyły z końcem września wnioski o przystąpienie do Tarczy Finansowej w ramach programu 2.0 dla dużych przedsiębiorstw. Aktualnie przeprowadzana jest analiza finansowo-prawna przez dedykowane zespoły ze strony PFR. Łączna wnioskowana kwota pożyczek płynnościowych wynosi 18,7 mln PLN.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz ustawowych restrykcji w zakresie dopuszczalnej frekwencji w obiektach hotelarskich, spółki wróciły do pełnej realizacji usług komercyjnych i leczniczych. W dłuższej perspektywie, głównym czynnikiem normującym sytuację w branży hotelarskiej i uzdrowiskowej będzie niewątpliwie postępująca akcja szczepień.

W zakresie pozostałych spółek krajowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sytuacja epidemiczna w 2021 r. nie miała istotnego wpływu na wyniki operacyjne generowane przez te podmioty.

Sytuacja epidemiczna spowodowana COVID-19 nie miała istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej i na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Jednostki Dominującej ocenia ryzyko utraty ciągłości działania z tytułu COVID-19 wciąż jako niskie. Obserwowane są pojedyncze, niewielkie odchylenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, spowodowane ograniczeniami logistycznymi na rynkach międzynarodowych. Systematyczny kontakt z dostawcami umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie Kapitałowej strategii dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań.

W KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M. dzięki podjęciu szeregu działań zapobiegawczych, jak na przykład: utrzymywanie reżimu sanitarnego, monitorowanie stanu zdrowia oraz testowanie pracowników, nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia. W związku z tym produkcja miedzi Grupy Kapitałowej w 2021 r. nie odbiegała od zaplanowanej na początku roku.

W obszarze sprzedaży większość odbiorców wciąż nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu epidemii na swoją działalność, dzięki czemu zobowiązania z tytułu sprzedaży wobec Jednostki Dominującej regulowane są terminowo, a realizacja wysyłek do klientów przebiega bez zakłóceń.

Grupa Kapitałowa posiada pełną zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują jej utrzymanie płynności finansowej. Oparcie struktury finansowania Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej na długoterminowych i zdywersyfikowanych źródłach finansowania, zapewniło Spółce i Grupie Kapitałowej długookresową stabilność finansową, poprzez wydłużenie średnioważonego okresu zapadalności zadłużenia KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z centralizacją procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego na potrzeby całej Grupy Kapitałowej, w celu wewnątrzgrupowego transferu płynności, wykorzystuje się instrument dłużny w postaci pożyczek właścicielskich, wspierających proces inwestycji, a w zakresie obsługi bieżącej działalności Grupa korzysta z cash poolingu lokalnego oraz międzynarodowego.

Obecnie Jednostka Dominująca nie identyfikuje istotnego ryzyka braku wywiązania się z kowenantów finansowych zawartych w umowach finansowania zewnętrznego w związku z pandemią COVID-19.

Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami i tym samym nie identyfikuje wzrostu oceny ryzyka związanego z ich kontynuacją w wyniku pandemii koronawirusa.

W raportowanym okresie nie wystąpiły również zakłócenia w ciągłości działania Grupy Kapitałowej z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników. Nie odnotowano nadal, w związku z epidemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego Jednostki Dominującej oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych.

Biorąc pod uwagę ryzyko kolejnej fali pandemii COVID-19 wciąż istnieje niepewność co do kierunków rozwoju europejskiej i światowej sytuacji gospodarczo-społecznej. Istotny dla gospodarki krajowej i światowej będzie odsetek w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, co pozwoliłoby m.in. na dalsze znoszenie ograniczeń w poszczególnych krajach i branżach, zmniejszenie niepewności co do przyszłych okresów, czy poprawę tempa odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje globalną sytuacją gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia wyprzedzających działań mitygujących ten wpływ.

Ryzyko polityczne w Chile

W związku z trwającymi pracami nad nową Konstytucją w Chile obserwowany jest wzrost ekspozycji na ryzyko polityczne, które może mieć w przyszłości wpływ na prowadzaną tam działalność. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje sytuację polityczną w Chile i związany z tym wpływ na przemysł wydobywczy w celu aktualnej oceny potencjalnych skutków na Grupę Kapitałową KGHM Polsk Miedź S.A. W zależności od kierunku zmian i podejmowanych decyzji władz i społeczności chilijskiej,  analizowane są różne scenariusze,  które wymagać będą podjęcia stosownych działań dostosowawczych.

 

 

 

 

 

Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie. Zarządzanie ryzykiem zawiera zarówno elementy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury. W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:

 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego,
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego,
 • Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej.

„Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej (KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc., Sociedad Contractual Minera Franke).

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM” regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym”. Jednostka Dominująca pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. „Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek Grupy Kapitałowej, jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności ryzykiem zmian cen metali i kursów walutowych) największe znaczenie oraz wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma skala i profil działalności Jednostki Dominującej oraz spółek wydobywczych KGHM INTERNATIONAL LTD.

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem zajmującym się realizacją zarządzania ryzykiem rynkowym jest Komitet Ryzyka Rynkowego, który rekomenduje Zarządowi działania w tym obszarze.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa narażona była głównie na ryzyko zmian cen sprzedawanych na rynku metali: miedzi i srebra. Dla Jednostki Dominującej istotne znaczenie miało ryzyko zmian kursów walutowych, w szczególności kursu USD/PLN. Spółki Grupy Kapitałowej są dodatkowo narażone na ryzyko fluktuacji cen innych metali. Ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen metali wynika z formuł ustalania cen w kontraktach fizycznej sprzedaży metali bazujących najczęściej na średnich miesięcznych notowaniach giełdowych z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.

Zgodnie z Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, w 2021 r. Jednostka Dominująca na bieżąco identyfikowała i dokonywała pomiarów ryzyka rynkowego związanego ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych (badanie wpływu czynników ryzyka rynkowego na działalność Jednostki Dominującej – wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów), a także prowadziła analizy rynków metali, walut i stóp procentowych. Analizy wraz z oceną wewnętrznej sytuacji Jednostki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o stosowaniu strategii zabezpieczających na rynkach metali, walutowym oraz stóp procentowych.

W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń przed ryzykiem zmian kursu walutowego USDPLN w 2021 r. Jednostka Dominująca nabyła opcje sprzedaży łącznie dla 1 050 mln USD planowanych przychodów ze sprzedaży z terminami zapadalności od lutego 2021 r. do czerwca 2022 r., a także zawarła strategie opcyjne typu korytarz dla nominału 240 mln USD z terminami zapadalności od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. Ponadto w 2021 r. Jednostka Dominująca zarządzała otwartą pozycją zabezpieczającą na rynku walutowym restrukturyzując posiadane struktury opcyjne.

W 2021 r. Jednostka Dominująca wdrożyła strategie zabezpieczające mewa na rynku miedzi na okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. dla łącznego nominału 87 tys. ton. Natomiast w ramach restrukturyzacji pozycji zabezpieczającej na rynku miedzi nabyła opcje kupna na okres od marca do grudnia 2021 r. dla łącznego nominału 155 tys. ton, otwierając tym samym partycypację w ewentualnych dalszych wzrostach cen dla posiadanych struktur opcyjnych korytarz i mewa na 2021 r. W drugiej połowie 2021 r. podniesiony został także poziom wykonania struktur zabezpieczających przychody ze sprzedaży miedzi na okres od października do grudnia 2021 r. dla łącznego nominału 25,5 tys. ton. Zrestrukturyzowana została również pozycja na terminowym rynku srebra na okres od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. Szczegółowe ujawnienie dotyczące działań podjętych w 2021 r. w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym zaprezentowano w notach 7.5.1.2 i 7.5.1.3 sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Jednostka Dominująca posiadała także otwarte transakcje swapa walutowo-procentowego (CIRS – Cross Currency Interest Rate Swap) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu. Zadłużenie z tytułu obligacji w PLN generuje ryzyko walutowe ze względu na fakt, że większość przychodów ze sprzedaży Jednostki Dominującej jest denominowana w USD.

W ramach zarządzania ryzykiem walutowym Jednostka Dominująca stosuje hedging naturalny polegający na zaciąganiu kredytów w walutach, w których osiąga przychody. Wartość kredytów i pożyczek inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągniętych w walucie USD, po przeliczeniu na PLN wyniosła 2 980 mln PLN (na 31 grudnia 2020 r. 4 321 mln PLN).

W 2021 r. żadna z wydobywczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej nie wdrożyła transakcji terminowych na rynkach metali oraz walutowym i nie posiadała otwartych pozycji na dzień 31 grudnia 2021 r. Ryzyko zmian cen metali dotyczyło natomiast instrumentów pochodnych wbudowanych w kontrakty zakupu wsadów obcych.

Niektóre polskie spółki Grupy Kapitałowej zarządzały ryzykiem walutowym, związanym z ich podstawową działalnością, poprzez zawieranie transakcji w instrumentach pochodnych na rynku EUR/PLN oraz USD/PLN.

Ryzyko stopy procentowej to możliwość niekorzystnego wpływu zmian stóp procentowych na sytuację i wyniki Grupy Kapitałowej. W 2021 r. Grupa narażona była na ten rodzaj ryzyka w związku z udzielaniem pożyczek, lokowaniem środków pieniężnych, programem faktoringu dłużnego oraz korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania.

Na 31 grudnia 2021 r. salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych, poprzez wpływ na wielkość przychodów oraz kosztów odsetkowych, kształtowały się następująco:

 • środki pieniężne: 2 333 mln PLN, w tym środki zgromadzone w funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów,
 • zobowiązania z tytułu zadłużenia: 2 153 mln PLN
 • zobowiązania wobec dostawców i podobne 55 mln PLN.

Na 31 grudnia 2021 r. salda pozycji narażonych na ryzyko zmian stóp procentowych z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentu o stałym oprocentowaniu kształtowały się następująco:

 • należności z tytułu udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek: 22 mln PLN,
 • zobowiązania z tytułu zadłużenia: 3 796 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Jednostka Dominująca posiadała otwarte transakcje swapa walutowo-procentowego (CIRS – Cross Currency Interest Rate Swap) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu.

Ryzyko cenowe związane z posiadanymi przez Grupę Kapitałową akcjami spółek notowanych w obrocie publicznym, rozumiane jest jako zmiana ich wartości godziwej spowodowana zmianą notowań tych akcji.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość bilansowa akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange wyniosła 516 mln PLN.

Łącznie wpływ instrumentów pochodnych i zabezpieczających (transakcji na rynku miedzi, srebra, walutowym, stóp procentowych oraz wbudowanych instrumentów pochodnych, pożyczki w USD wyznaczonej jako zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego) na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w 2021 r. wyniósł 2 080 mln PLN, z czego:

 • kwota 1 651 mln PLN pomniejszyła przychody z umów z klientami,
 • kwota 385 mln PLN pomniejszyła wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
 • kwota 44 mln PLN pomniejszyła wynik działalności finansowej (w tym: -34 mln PLN to korekta odsetek od zadłużenia).

Ponadto w 2021 r. pozostałe całkowite dochody zmniejszone zostały o 367 mln PLN (wpływ instrumentów zabezpieczających).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość godziwa otwartych transakcji w instrumentach pochodnych Grupy Kapitałowej (na rynku metali, walutowym, stopy procentowej oraz wbudowanych instrumentów pochodnych) wyniosła -1 174 mln PLN.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników ze zobowiązań.

Za zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Głównym podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest Komitet Ryzyka Kredytowego.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. narażona była na ryzyko kredytowe głównie w czterech obszarach:

Spółki Grupy Kapitałowej od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co przekłada się na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Jednostka Dominująca ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych, stosowanie zabezpieczeń wierzytelności oraz faktoringu bez regresu. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w Jednostce Dominującej jest bieżący monitoring stanu i wiekowania należności oraz wewnętrzny system raportowania.

Kredyt kupiecki otrzymują sprawdzeni kontrahenci. W przypadku nowych klientów dąży się, aby sprzedaż dokonywana była na podstawie przedpłat lub instrumentów finansowania handlu przenoszących ryzyko kredytowe na instytucje finansowe.

W 2021 r. Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenie należności w postaci weksli, zastawów rejestrowych, gwarancji bankowych, gwarancji korporacyjnych, hipotek i inkas dokumentowych. Ponadto większość kontrahentów , którym udzielono kredytu kupieckiego – w kontraktach posiada zastrzeżenie prawa własności potwierdzone datą pewną.

W celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności klientów Jednostka Dominująca posiada umowę ubezpieczenia należności, którą objęte są należności od jednostek z kredytem kupieckim, od których nie otrzymano twardych zabezpieczeń lub otrzymano zabezpieczenia niepokrywające całości salda należności. Uwzględniając posiadane zabezpieczenia oraz limity kredytowe przyznane przez firmę ubezpieczeniową, według stanu na 31 grudnia 2021 r. Jednostka Dominująca posiadała zabezpieczenia dla 84% należności handlowych (na 31 grudnia 2020 r. dla 75%).

Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie Kapitałowej związana jest z terminami płatności przyznawanymi kluczowym odbiorcom. W konsekwencji, na 31 grudnia 2021 r. saldo należności Grupy Kapitałowej od 7 największych odbiorców, pod względem stanu należności na koniec okresu sprawozdawczego, stanowi 49% salda należności od odbiorców (na dzień 31 grudnia 2020 r. odpowiednio 42%). Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, jak również stosowane zabezpieczenia, występuje niski stopień ryzyka kredytowego.

Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych.

Ryzyko kredytowe związane z transakcjami depozytowymi jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych instytucji finansowych, z którymi Grupa współpracuje oraz ograniczenie poziomu koncentracji środków w poszczególnych instytucjach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z powierzonych instytucjom finansowym środków pieniężnych Grupy wyniósł 41% (na 31 grudnia 2020 r. 25%).

Wszystkie podmioty, z którymi Grupa Kapitałowa zawiera transakcje w instrumentach pochodnych (z wyjątkiem wbudowanych instrumentów pochodnych), działają w sektorze finansowym. Są to głównie instytucje finansowe posiadające średniowysoki rating. Według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2021 r. maksymalny udział jednego podmiotu w odniesieniu do ryzyka kredytowego wynikającego z otwartych transakcji pochodnych zawartych przez Grupę Kapitałową oraz należności i zobowiązań z rozliczonych instrumentów pochodnych wyniósł 26% (na 31 grudnia 2020 r. 32%). W związku z dywersyfikacją zarówno podmiotową, jak i geograficzną ryzyka, jak również biorąc pod uwagę wartość godziwą aktywów i zobowiązań wynikających z transakcji pochodnych, Grupa nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe w związku z zawartymi transakcjami pochodnymi.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. saldo udzielonych przez Jednostkę Dominującą pożyczek wyniosło 8 366 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 5 220 mln PLN udzielone do Spółki Future1 i Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Szczegółowe informacje dotyczące pożyczek udzielonych przez KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowano w Sprawozdaniu Finansowym Nota 6.2

Na dzień 31 grudnia 2021 r. saldo udzielonych przez Grupę Kapitałową pożyczek wyniosło 8 336 mln PLN. Najistotniejsze pozycje stanowią krótkoterminowe i długoterminowe pożyczki na łączną kwotę 8 314 mln PLN, tj. 2 047 mln USD udzielone przez Grupę KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z finansowaniem wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile.

Ryzyko kredytowe związane z pożyczkami udzielonymi wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją projektu górniczego i jest oceniane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako umiarkowane.

Zarządzanie ryzykiem płynności finansowej

Zarządzanie kapitałem w Grupie Kapitałowej ma na celu zabezpieczenie środków na rozwój oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności.

Zarządzanie płynnością finansową Grupy odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM. Dokument ten opisuje procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie, które realizowane są przez spółki Grupy, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

 • zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,
 • ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy,
 • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Finansowanie zewnętrzne Grupy Kapitałowej oparte jest na następujących filarach:

 • niezabezpieczonym rewolwingowym kredycie konsorcjalnym uzyskanym przez Jednostkę Dominującą w kwocie 1 500 mln USD na okres 5 lat z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W 2021 r. Jednostka Dominująca uzyskała zgodę uczestników konsorcjum na wydłużenie terminu umowy o kolejny rok, tj. do dnia 20 grudnia 2026 r. Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD,
 • dwóch pożyczkach inwestycyjnych udzielonych Jednostce Dominującej przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 000 mln PLN oraz 1 340 mln PLN z terminami finansowania 12 lat od daty ciągnienia transz,
 • kredytach bilateralnych do kwoty 2 877 mln PLN, wspierających zarówno zarządzanie bieżącą płynnością spółek, służących finansowaniu kapitału obrotowego, jak i finansujących realizowane zadania inwestycyjne,
 • programie emisji obligacji Jednostki Dominującej na rynku polskim ustanowionym umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r. Dnia 27 czerwca 2019 r. odbyła się emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5-letnie na kwotę 400 mln PLN oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN.

Szczegółowa informacja na temat dostępnych źródeł finansowania oraz ich wykorzystaniu w 2021 r. znajduje się w Rozdziale 6.6 Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Powyższe źródła w pełni zaspokajają potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej. W trakcie 2021 r. Grupa korzystała z finasowania zewnętrznego dostępnego w ramach wszystkich wymienionych powyżej kategorii, a stan zobowiązań Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów i otrzymanych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 5 304 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania