2.1 Informacje dotyczące segmentów działalności

mask

Identyfikowane w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. segmenty operacyjne wynikają ze struktury Grupy, sposobu zarządzania Grupą oraz poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy oraz regularnego raportowania do Zarządu Jednostki Dominującej.

W ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. identyfikuje się obecnie następujące segmenty sprawozdawcze, które powstały na podstawie agregacji segmentów operacyjnych, z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w MSSF 8:

Segment
sprawozdawczy
Segmenty operacyjne zagregowane w danym segmencie sprawozdawczym Przesłanki podobieństwa charakterystyki ekonomicznej segmentów uwzględnione przy dokonywaniu agregacji
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Nie dotyczy (segment operacyjny jest tożsamy ze sprawozdawczym)
KGHM INTERNATIONAL LTD. Spółki Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD., gdzie segmentami operacyjnymi są następujące kopalnie, złoża lub obszary wydobywcze: Victoria, Zagłębie Sudbury, Robinson, Carlota, Franke, Ajax.  Segmenty operacyjne funkcjonujące w strukturach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. zlokalizowane są w Ameryce Północnej i Południowej. Zarząd analizuje wyniki działalności dla następujących segmentów operacyjnych: Victoria, Zagłębie Sudbury, Robinson, Carlota, Franke, Ajax oraz pozostałych. Dodatkowo otrzymuje i dokonuje analizy raportów sprawozdawczych dla całej Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Przedmiotem działalności segmentów operacyjnych jest działalność poszukiwawcza i eksploatacyjna złóż miedzi, molibdenu, srebra, złota, niklu.

Segmenty operacyjne zostały zagregowane na podstawie podobieństwa długoterminowych marż realizowanych przez poszczególne segmenty, podobnych produktów, procesu i metod produkcji.

Sierra Gorda S.C.M. Sierra Gorda S.C.M. (wspólne przedsięwzięcie) Nie dotyczy (segment operacyjny jest tożsamy ze sprawozdawczym)
Pozostałe segmenty W ramach tej pozycji uwzględniono pozostałe spółki Grupy Kapitałowej (każda spółka stanowi oddzielny segment operacyjny). Agregacji dokonano z uwagi na to, że nie zostały spełnione kryteria wymagające wydzielenia z tej grupy odrębnego dodatkowego segmentu sprawozdawczego.

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

  • Future 1 z o.o., która pełni funkcje holdingowe w stosunku do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.,
  • Future 3 z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej,
  • KGHM Centrum Analityki z o.o.

Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągane przez poszczególne segmenty, w związku z czym ich uwzględnienie mogłoby zaburzać dane prezentowane w ramach tej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z uwagi na istotne wartości rozrachunków wewnętrznych z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej.

Segmenty KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M. posiadają oddzielne Zarządy, które raportują wyniki prowadzonej działalności do Zarządu Jednostki Dominującej.

W skład segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi tylko Jednostka Dominująca, a w skład segmentu Sierra Gorda S.C.M. wchodzi tylko wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. Poniżej przedstawiono pozostałe spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w podziale na segmenty: KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Pozostałe segmenty.

SEGMENT KGHM INTERNATIONAL LTD.
Lokalizacja Nazwa Spółki
Stany Zjednoczone Carlota Copper Company, Carlota Holdings Company, DMC Mining Services Corporation, FNX Mining Company USA Inc., Robinson Holdings (USA) Ltd., Robinson Nevada Mining Company, Wendover Bulk Transhipment Company
Chile Aguas de la Sierra Limitada, Minera Carrizalillo SpA, KGHM Chile SpA, Quadra FNX Holdings Chile Limitada, Sociedad Contractual Minera Franke, DMC Mining Services Chile SpA
Kanada KGHM INTERNATIONAL LTD., 0899196 B.C. Ltd., Centenario Holdings Ltd., DMC Mining Services Ltd., FNX Mining Company Inc., FRANKE HOLDINGS LTD., KGHM AJAX MINING INC., KGHMI HOLDINGS LTD., Quadra FNX Holdings Partnership, Sugarloaf Ranches Ltd.
Meksyk Raise Boring Mining Services S.A. de C.V.
Kolumbia DMC Mining Services Colombia SAS
Wielka Brytania DMC Mining Services (UK) Ltd.
Luksemburg Quadra FNX FFI S.à r.l.

POZOSTAŁE SEGMENTY
Rodzaj działalności Nazwa Spółki
Wsparcie głównego ciągu technologicznego BIPROMET S.A., CBJ sp. z o.o., „Energetyka” sp. z o.o., INOVA Spółka z o.o., KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, KGHM ZANAM S.A., KGHM Metraco S.A., PeBeKa S.A., POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., WPEC w Legnicy S.A.
Działalność uzdrowiskowa, usługi hotelarskie Interferie Medical SPA Sp. z o.o., INTERFERIE S.A., Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU
Fundusze inwestycyjne, działalność finansowa Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o., Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A., KGHM TFI S.A., KGHM VII FIZAN, Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.
Pozostała działalność CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., CUPRUM Development sp. z o.o., CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o., KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD., KGHM Kupfer AG, MERCUS Logistyka sp. z o.o., „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. , NITROERG S.A., NITROERG SERWIS Sp. z o.o., PHU „Lubinpex”  Sp. z o.o., PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., WMN „ŁABĘDY” S.A., Zagłębie Lubin S.A., OOO ZANAM VOSTOK

GRAFIKA

Zasadniczy wpływ na strukturę aktywów i generowanie przychodów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. (grupa kapitałowa niższego szczebla). Działalność KGHM Polska Miedź S.A. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym w Polsce, natomiast działalność Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. skoncentrowana jest na przemyśle wydobywczym zlokalizowanym w krajach Ameryki Północnej i Południowej. Profil działalności większości pozostałych spółek zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. odbiega od głównego profilu działalności Jednostki Dominującej.

Zarząd Jednostki  Dominującej  monitoruje  wyniki  operacyjne  oddzielnie  dla  poszczególnych segmentów  w  celu podejmowania decyzji o alokowaniu zasobów Grupy Kapitałowej oraz oceny osiąganych wyników finansowych.

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, przy czym dane finansowe poszczególnych segmentów sprawozdawczych stanowią wartości pochodzące z odpowiednich sprawozdań finansowych przed uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych na poziomie Grupy KGHM Polska Miedź S.A. tj.:

  • Segment KGHM Polska Miedź S.A. – stanowią dane z jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej sporządzonego wg W jednostkowym sprawozdaniu finansowym udziały w spółkach zależnych (w tym udziały w KGHM INTERNATIONAL LTD.) ujmowane są według kosztu z uwzględnieniem odpisów aktualizujących,
  • Segment KGHM INTERNATIONAL – stanowią dane skonsolidowane Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. sporządzone wg MSSF. Zaangażowanie w Sierra Gorda S.C.M. ujęte jest metodą praw własności,
  • Segment Sierra Gorda C.M. – stanowi 55% udziału w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach tego przedsięwzięcia z jednostkowego sprawozdania finansowego Sierra Gorda S.C.M. sporządzonego wg MSSF,
  • Pozostałe segmenty – stanowią dane zagregowane poszczególnych spółek zależnych po dokonaniu wyłączeń transakcji i sald pomiędzy nimi.

Miarą  wyników  segmentów  analizowaną  przez  Zarząd  Jednostki  Dominującej  jest  skorygowana  EBITDA  oraz  wynik finansowy netto.

Grupa definiuje skorygowaną EBITDA jako zysk/stratę netto za okres ustalone zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatków (dochodowego bieżącego i odroczonego oraz górniczego), przychodów i kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia, amortyzacji, odpisów oraz odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej. Skorygowana EBITDA – jako miernik wyniku niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami, a w związku z tym prezentacja i kalkulacja skorygowanej EBITDA stosowana przez Grupę może nie być porównywalna do stosowanych przez inne podmioty na rynku.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych. Eliminacje wzajemnych rozrachunków, przychodów i  kosztów między  segmentami zaprezentowane  zostały w pozycji „Korekty konsolidacyjne”.

Aktywa i zobowiązania niealokowane dotyczą spółek, które nie zostały zaklasyfikowane do żadnego z segmentów. Aktywa niealokowane do segmentów obejmują środki pieniężne, należności od odbiorców oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zobowiązania niealokowane do segmentów obejmują zobowiązania wobec dostawców oraz zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego.

Wyniki wyszukiwania