4.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Nota 7.1 Przychody z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: 383 378
wycena instrumentów pochodnych 208 208
realizacja instrumentów pochodnych 175 170
Przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 1 4
Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie 994
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie 2
Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 27 11
Rozwiązanie rezerw 34 54
Zysk ze zbycia wartości niematerialnych 1 30
Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych 57
Otrzymane dotacje państwowe 24 18
Przychody z obsługi akredytyw, gwarancji 66 49
Otrzymane odszkodowania, kary, grzywny 34 19
Zwrot podatku akcyzowego za lata ubiegłe 5 53
Otrzymana rekompensata z tytułu zakupu energii elektrycznej za 2020 r.* 39
Pozostałe 90 86
Pozostałe przychody operacyjne razem 1 757 702
Nota 7.1 Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (768) (597)
wycena instrumentów pochodnych (141) (121)
realizacja instrumentów pochodnych (627) (476)
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (13) (6)
Straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych (39) (10)
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania (38) (77)
Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie (391)
Utworzenie rezerw (88) (52)
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (39)
Darowizny przekazane (33) (41)
Pozostałe (67) (113)
Pozostałe koszty operacyjne razem (1 046) (1 326)
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 711 (624)
* Rekompensata przyznana została z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów.

Wyniki wyszukiwania