Podsumowanie biznesowe

mask
 • +51% Notowania miedzi
 • -1,0% Osłabienie dolara względem złotego
 • +22% Notowania srebra
 • +6,3% Produkcja miedzi
 • +1% Produkcja srebra
 • +23% Koszt C1
 • +26% Wzrost przychodów do poziomu 29 803 mln PLN
 • +56% Wzrost EBITDA** do poziomu 10 327 mln PLN

* Dane makroekonomiczne – średnie w okresie
** EBITDA skorygowana

Otoczenie makroekonomiczne

Notowania surowców i walut

Ceny miedzi w 2021 osiągnęły historyczny rekord 10 724 USD/t, przy średniej cenie 9 317 USD/t za rok 2021. W centrum uwagi pozostawała pandemia, kondycja chińskiej gospodarki oraz zielona transformacja.

 • Średnia cena miedzi w 2021 była o 51% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2020, natomiast średnia cena srebra w 2021 wzrosła o 22% w tym samym okresie porównawczym.
 • Średnia roczna cena molibdenu w 2021r. była o 82% wyższa w stosunku do średniej odnotowanej w roku poprzednim.
 • Średnia cena miedzi w PLN była najwyższa w historii i wyniosła ponad 36 tys. PLN, co jest poziomem o 50% wyższym niż w 2020, przy nieznacznym umocnieniu PLN do USD (o ok. 1%).

Źródło: Thomson Reuters, KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Thomson Reuters, KGHM Polska Miedź S.A.

Notowania metali szlachetnych w 2021

W 2021 po nieudanej próbie przebicia 30 USD/oz ceny srebra spadły i utrzymały się poniżej 25 USD/oz

W 2021 średnia cena srebra przekroczyła 25 USD/OZ, a złota utrzymała w okolicach 1800 USD/OZ

 

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

Współczynnik ceny złota do srebra wrócił do wieloletniej średniej wynoszącej 79

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

 • Średnia cena złota wyniosła 1 799 USD/oz i była o ponad 1,6% wyższa od średniej ceny z poprzedniego roku.
 • Po turbulentnym roku 2020 relacje między cenami złota i srebra wróciły do długoterminowej równowagi.

 • Sprzecznie z historycznymi zależnościami, cena srebra (i złota również) nie reagowała istotnie na wzrost oczekiwań oraz dynamiki inflacji na świecie. Zamiast tego, zauważalny był wpływ obaw o trwałość wzrostu i zmiana reżimu polityki monetarnej. Utrzymujące się rekordowo niskie realne stopy procentowe na świecie oraz umocnienie dolara hamowały zainteresowanie inwestorów metalami szlachetnymi.

W oficjalnych magazynach w Szanghaju zapasy miedzi znajdowały się na historycznie niskich poziomach przez większość 2021 roku

W 2021 roku indeks cen surowców energetycznych wzrósł o 53%, a metali przemysłowych o 28%

W 2021 ruchy na zapasach na giełdzie w Szanghaju odchylały się istotnie od sezonowego wzorca z lat poprzednich

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

 • Niskie zapasy miedzi na giełdzie w Chinach wskazują na silniejszy popyt na fizyczny metal niż wynikający ze wzorca z poprzednich 5 lat.

 • Chińska Agencja Rezerw Strategicznych (SRB) zdecydowała się na interwencję w celu powstrzymania wzrostu cen i udostępnienie zmagazynowanego materiału, co dotychczas zdarzało się bardzo rzadko.

 • W Chile i w Peru doszło do zmian politycznych, które mogą mieć konsekwencje dla wydobycia miedzi (podatki) i klimatu inwestycyjnego.

2021 przyniósł znaczny wzrost cen większości surowców, z trendu wzrostowego wyłamały się tylko metale szlachetne

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

 • Indeks cen towarów Bloomberga osiągnął poziom najwyższy od 6 lat.

 • Do wzrostu cen surowców przyczyniło się postpandemiczne odrodzenie gospodarcze.

 • W q4 2021 rozpoczął się kryzys na rynku surowców energetycznych. Wzrost ich cen przekłada się na dalszy wzrost cen w gospodarce i zwiększone wskaźniki inflacji producentów (PPI) i konsumentów (CPI).

Kluczowe wskaźniki produkcyjne Grupy KGHM i segmentów

 • KGHM Polska Miedź: wzrost produkcji z obcych materiałów miedzionośnych
 • Sierra Gorda: wyższy uzysk, wyższa zawartość miedzi w rudzie oraz zwiększenie przerobu rudy
 • KGHM INTERNATIONAL: wyższa produkcja w kopalni Robinson
754
tys./t
Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM wyższa o
6,3% (r/r)

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy KGHM

Znaczący wzrost EBITDA skorygowanej Grupy KGHM w relacji do 2020

Wzrost EBITDA skorygowanej w relacji do 2020 (+3 704 mln PLN; +56%), w tym w segmentach:

 • KGHM Polska Miedź +1 016 mln PLN – wzrost cen miedzi
 • Sierra Gorda* +1 821 mln PLN – przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży
 • KGHM INTERNATIONAL +732 mln PLN – wzrost cen miedzi

Wzrost przychodów Grupy

 • Wpływ wyższych notowań metali

Wzrost wyniku netto Grupy

 • Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie wyższym od zanotowanego w 2020 r. o 4 358 mln PLN (3,4-krotny wzrost)

* Dane dla 55% udziału

10 327
mln PLN
EBITDA skorygowana
Grupy**
+56% r/r

** Suma segmentów; EBITDA skorygowana = EBITDA (wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja) skorygowana o odpisy/odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa Grupy KGHM

miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych KGHM Polska Miedź S.A.* [tys. PLN/t]

* Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadających na miedź elektrolityczną wraz z kosztami funkcji wsparcia i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych

KGHM Polska Miedź S.A.** [mln PLN]

** Nakłady inwestycyjne rzeczowe – z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu WG MSSF16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone; Pozostałe nakłady – nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek

[dług netto/skorygowana EBITDA]***

*** Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

Produkcja metali

Grupa Kapitałowa

 • Wyższa od ubiegłorocznej produkcja miedzi płatnej:
  • w KGHM Polska Miedź wynikiem wzrostu produkcji z obcych materiałów miedzionośnych
  • w KGHM INTERNATIONAL spowodowana głównie wyższą produkcją w kopalni Robinson
  • w kopalni Sierra Gorda w wyniku wyższego uzysku, wyższej zawartości miedzi w rudzie oraz zwiększonego przerobu.
 • Niższa produkcja TPM w KGHM Polska Miedź, Zagłębiu Sudbury oraz w Sierra Gorda.
 • Niższa produkcja Mo – w Sierra Gorda oraz w Robinson.
 • W Aktywach Zagranicznych produkcja TPM w stosunku do budżetu 2021 r., była niższa o 2%.
6,3%
r/r
Produkcja miedzi płatnej

* TPM – z ang. Total Precious Metals, suma metali szlachetnych: złota, platyny i palladu

Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A.

Wydobycie urobku uzależnione od miejsc pozyskania

Wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej wynikiem wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych

Produkcja miedzi w koncentracie wynikająca z wielkości wydobycia i zawartości Cu

Wyższa produkcja wynikiem większej zasobności rudy

Wyniki produkcyjne Sierra Gorda*

Wyższa produkcja miedzi w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wynikiem większego wolumenu przerobionej rudy, poprawy uzysków oraz wyższej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie

Wielkość produkcji metali szlachetnych uwarunkowana zawartością tych metali w eksploatowanej rudzie

Spadek produkcji molibdenu determinowany wydobyciem ze stref z mniejszą zawartością molibdenu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednim roku, częściowo kompensowany wyższym uzyskiem metalu oraz większym wolumenem przerobionej rudy

*Dla 55% udziałów

Wyniki produkcyjne KGHM INTERNATIONAL LTD.

Wyższa produkcja pochodną wzrostu produkcji w kopalni Robinson (eksploatacja rudy o wyższej zawartości tego pierwiastka oraz wzrostu jego uzysku).

Wyższa produkcja Ag w Zagłębiu Sudbury wynikiem wyższych zawartości srebra w rudzie.

Wyższa produkcja Au w kopalni Robinson (wyższy uzysk) nie zrekompensowała spadku produkcji TPM w Zagłębiu Sudbury (mniejsze wydobycie, niższe zawartości TPM w rudzie).

Niższa produkcja Mo w kopalni Robinson spowodowana niższą zawartością oraz wynikającym z tego uzyskiem.

Przychody umów z klientami w 2021

Zwiększenie przychodów o 6 171 mln PLN (+26%) w relacji do 2020 związane ze wzrostem notowań podstawowych produktów, częściowo ograniczone przez korektę przychodów z tytułu instrumentów pochodnych oraz mniej korzystny kurs walutowy USD/PLN.

+26%
r/r
Wzrost przychodów

Koszt jednostkowy C1* [USD/funt]

C1 – Grupa Kapitałowa

Wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź o 40% w relacji do 2020 głównie wynikiem wzrostu podatku od wydobycia niektórych kopalin (koszt C1 bez podatku jest wyższy jedynie o 3%).

 

Wzrost kosztu C1 o 5% w KGHM INTERNATIONAL w porównaniu do 12M 2020 na skutek niższego wolumenu sprzedaży miedzi oraz spadku przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących.

Zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 35% w relacji do ubiegłego roku efektem wzrostu wolumenu sprzedaży miedzi oraz wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących.

* Koszt jednostkowy C1 – Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczorafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych

Koszty rodzajowe KGHM Polska Miedź S.A.

Koszty według rodzaju [mln PLN]

Wzrost kosztów rodzajowych Spółki o 6 515 mln PLN w relacji r/r [mln PLN] (z czego 5 081 mln PLN dotyczy wsadów obcych i podatku od kopalin)

Wyniki operacyjne

Grupa Kapitałowa

Wzrost skorygowanej EBITDA w porównaniu do 2020 o 3 704 mln PLN głównie w efekcie wzrostu notowań metali oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi w Sierra Gorda.

*Suma segmentów; EBITDA skorygowana = wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja skorygowane o odpisy/ odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa

Wynik netto [mln PLN]

Zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 4 358 mln PLN (3,4-krotne) przede wszystkim w związku z poprawą wyniku netto ze sprzedaży oraz wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i poprawie wyniku z różnic kursowych przy wyższym podatku CIT.

+4 358
mln PLN
Wynik netto
×3,4 r/r

Przepływy pieniężne w 2021 roku (mln PLN)

* Z wyłączeniem korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych

Wyniki wyszukiwania