9.6 Wartość bilansowa aktywów spółek Grupy Kapitałowej stanowiąca zabezpieczenie spłaty zobowiązań

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Środki trwałe w budowie 49
Budynki i budowle 308 279
Środki transportu 30
Urządzenia techniczne i maszyny 38 25
Grunty 6 6
Razem 352 389

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 352 mln PLN, w tym wartość bilansowa aktywów ustanowionych jako zabezpieczenie spłaty finansowania zewnętrznego spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 217 mln PLN, (na dzień 31 grudnia 2020 r. odpowiednio 389 mln PLN i 325 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania