7.5 Zarządzanie ryzykiem finansowym

mask

Główne ryzyka finansowe, na które Grupa Kapitałowa jest narażona w ramach prowadzonej działalności to:

 • ryzyka rynkowe:
  • ryzyko zmian cen metali,
  • ryzyko zmian kursów walutowych,
  • ryzyko zmian stóp procentowych,
  • ryzyko cenowe związane z inwestycjami w akcje spółek notowanych w obrocie publicznym (Nota 3),
 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności (proces zarządzania płynnością finansową opisany jest w Nocie 8).

Grupa na bieżąco identyfikuje i dokonuje pomiarów ryzyka finansowego, a także podejmuje działania mające na celu minimalizację ich wpływu na sytuację finansową.

Jednostka Dominująca w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, Politykę Zarządzania Płynnością Finansową oraz Politykę Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, w sposób świadomy i odpowiedzialny zarządza zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka finansowego. Proces zarządzania ryzykiem finansowym w Jednostce Dominującej wspomagany jest przez pracę Komitetu Ryzyka Rynkowego, Komitetu Płynności Finansowej oraz Komitetu Ryzyka Kredytowego.

Wyniki wyszukiwania