12.8 Pozostałe korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

mask

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego 10 7
Pozostałe ( 9) ( 4)
Razem 

Wyniki wyszukiwania