Rada do spraw Zrównoważonego Rozwoju

mask

W celu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023 oraz mając na względzie dynamiczne zmiany w przemyśle wydobywczym i przetwórczym, powodowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi, ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego oraz wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, a także wzmocnienie wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM, powołana została Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju.

W skład Rady weszły osoby reprezentujące kluczowe z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju obszary funkcjonowania organizacji, tj. m.in. relacje inwestorskie, finanse, gospodarka zasobami, ekologia, środowisko, społeczeństwo, bezpieczeństwo, analizy regulacyjne oraz szeroko pojęte zarządzanie łańcuchem dostaw. Kluczową przesłanką dla utworzenia Rady była wizja rozwoju przedsiębiorstwa działającego w oparciu o przyjęte normy i kanony wyznaczające przyszłość funkcjonowania spółek surowcowych na świecie oraz jedność i wewnętrzna spójność informacyjna w funkcjonowaniu Spółki.

 

Głównym celem działalności Rady jest identyfikowanie potrzeb, wyznaczanie kierunków, opiniowanie i koordynowanie działań związanych z implementowaniem zasad i regulacji przyświecających idei zrównoważonego rozwoju w całej Grupie Kapitałowej KGHM.

Ponadto Rada jest otwartym forum do dzielenia się wiedzą i promowania działań nacechowanych ideą zrównoważonego rozwoju, a także miejscem agregującym i promującym przyjęte w kraju i na świecie standardy oraz rozwiązania stosowane w przemyśle surowcowym w tym obszarze. Najważniejsze obszary, w których Rada zabiera swój głos, to polityka klimatyczna i związana z nią taksonomia, raportowanie niefinansowe, raportowanie środowiskowe oraz implementacja bezpośrednich rozwiązań na spółki Grupy Kapitałowej KGHM.

  1. opiniowaniu materiałów informacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarach mających wpływ na środowisko (w tym zmiany klimatyczne) i społeczeństwo stanowiących część składową dokumentów publikowanych na zewnątrz Spółki,
  2. konsultacji i nadzorze nad przygotowaniem dokumentów, których posiadanie jest zasadne z punktu widzenia realizacji założeń zrównoważonego rozwoju,
  3. analizowaniu zmian legislacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ich wpływie na Grupę Kapitałową KGHM,
  4. identyfikowaniu oraz określaniu możliwości i zasadności pozycjonowania KGHM Polska Miedź S.A. w wybranych krajowych i międzynarodowych rankingach oraz konkursach z zakresu zrównoważonego rozwoju.
  1. założenia Polityki Klimatycznej KGHM wraz z kluczowymi regulacjami, które będą miały bezpośredni i pośredni wpływ na przyszłą działalność KGHM,
  2. kwestie związane ze zmodyfikowanym podejściem do raportowania niefinansowego KGHM i Grupy Kapitałowej KGHM w obszarach ESG,
  3. założenia projektu organizacji funkcji zrównoważonego rozwoju dla KGHM Polska Miedź S.A. i optymalizacji procesu raportowania ESG,
  4. założenia oraz główne obszary implementacji dokumentu „Polityka Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”,
  5. walidacja wskaźników ESG KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok.

Wyniki wyszukiwania