Warunki pracy i rozwój pracowników

mask

Dobra praktyka

KGHM Polska Miedź S.A. przywiązuje ogromną wagę nie tylko do spraw związanych z  produkcją, firma podnosi na coraz wyższy poziom również standardy kultury korporacyjnej. Jednym z elementów tych działań jest tworzenie środowiska pracy wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji. W codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem obowiązują wysokie standardy, które powodują, że pracowników ocenia się na podstawie efektów ich pracy, a nie ze względu na np. płeć, wiek, narodowość czy pochodzenie etniczne.

Jednym z elementów polityki personalnej w KGHM jest równość płci w dostępie do miejsc pracy. Jest to świadoma strategia biznesowa, aby przyjmować do pracy najlepszych kandydatów.  KGHM zapewnia też wszystkim, zarówno kobietom jak i mężczyznom, takie same warunki rozwoju zawodowego, podnoszenia swoich kwalifikacji, przede wszystkimi pracownikami otwarta jest również taka sama ścieżka awansu.

KGHM w swoich oddziałach w Polsce zatrudnia ponad 18 tys. osób, z czego grupę liczącą ponad 1300 osób stanowią kobiety (7% załogi). Wynika to ze specyfiki branży górniczej i hutniczej, gdzie ze względu na trudne warunki pracy, wymagające dużej siły fizycznej historycznie zatrudniano przede wszystkim mężczyzn. Nie jest to tylko polska specyfika, gdyż taka sytuacja ma miejsce w przedsiębiorstwach sektora miedziowego i całej branży górniczo-hutniczej na całym świecie.

W ujęciu historycznym w Polsce od 1975 roku obowiązywał zakaz zatrudniania kobiet pod ziemią w kopalniach i wynikało to wprost z kodeksu pracy. Bardziej elastyczne podejście obowiązuje dopiero od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. To wpłynęło zarówno na możliwości edukacji kobiet w zawodach górniczych, jak i całej ścieżki kariery w tej branży.

KGHM co roku inwestuje w innowacyjność, wdrażanie nowoczesnych technologii, dzięki którym można realnie myśleć o zwiększaniu zatrudniania kobiet w działach produkcyjnych. Kobiety w KGHM pracują np. na stanowiskach inżynieryjnych czy w jednostkach badawczych i często spotyka się je na dole kopalni gdzie np. kierują procesami produkcyjnymi, dbają o bezpieczeństwo wydobycia surowców, prowadzą prace geologiczne i inwestycyjne.

Już teraz nie brakuje przykładów kobiet zajmujących wysokie stanowiska w hierarchii KGHM w Polsce i za granicą. Szefem kopalni Robinson w USA jest Amanda Hilton, za zasoby ludzkie w kopalni Sierra Gorda w Chile odpowiada Beata Chorągwicka-Majstrowicz. W Polsce dyrektorami naczelnymi do spraw usług księgowych, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi są Agnieszka Sinior, Lidia Marcinkowska-Bartkowiak i Magdalena Wróbel. I zdobywają one międzynarodowe uznanie. Specjalistka do spraw technologii hutniczych w KGHM Kamilla Słowikowska w 2018 roku została doceniona za wkład w rozwój i edukację młodej kadry inżynieryjno-technicznej w publikacji „Women in Minning”. Był to wtedy pierwszy przypadek, gdy światowa branża górnicza wyróżniła kobietę z Polski.

KGHM Polska Miedź nie stawia im żadnych barier przy zatrudnianiu i oferuje znakomite warunki do rozwijania kwalifikacji zawodowych.

Regulamin Pracy w KGHM Polska Miedź S.A

 • 401-2

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Regulamin Pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, opisuje przyjęte praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także stosowanych kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

Projekty w zakresie HR

 • 403-4

KGHM, jako firma globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Mają one taką możliwość biorąc udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. Uczestnictwo w pracy takiego zespołu, to również doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy. Poniżej zestawiono projekty
w zakresie HR, zrealizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku:

Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym Kompetentni w Branży Górniczo Hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym to Program, w ramach, którego od 2018 roku. KGHM wspiera kształcenie w zawodach, które zgodnie z obwieszczeniem MEiN z 27 stycznia 2021roku są najbardziej istotne dla Dolnego Śląska, a które są również kluczowe dla naszej organizacji. W Programie jest 9 szkół z takich miast jak: Legnica, Bolesławiec, Lubin, Chojnów, Polkowice i Głogów. W 58 klasach kształcących w takich zawodach jak: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, elektryk, mechatronik czy operator zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych kształci się ponad 1900 uczniów, którzy praktyczną część nauki mogą odbyć w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Uczniami naszych klas patronackich są zarówno chłopcy jak i dziewczynki. W tym roku w klasach I mieliśmy przyjemność powitać drobnym upominkiem ponad 400 pierwszoklasistów.

Od początku programu, tj. 2018 roku:

 • wypłacono stypendia naukowe dla najlepszych uczniów w kwocie: 441 500,00 PLN,
 • przekazano środki pieniężna na doposażenie warsztatów szkolnych i sal do nauki przedmiotów zawodowych w kwocie 579 188,45 PLN
 •  179 absolwentów znalazło zatrudnienie w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., gdzie mogą kontynuować swój rozwój zawodowy.

W roku szkolnym 2021/2022:

 • 250 uczniów realizuje praktyczną naukę zawodu w 9 Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
 •  zorganizowano Konferencję pod hasłem Wszystko zaczyna się od Mistrza! dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu oraz Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych ze szkół będących w Programie – łącznie ponad 150 osób, na co dzień pracujących w odmiennym środowisku pracy, których wspólnym mianownikiem jest UCZEŃ.
 • rozpoczęto prace mają na celu stworzenie Zasad Dobrych Praktyk obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. – kontynuacja działań w 2022 roku.
Newsletter dla Liderów Projekt realizowany przy współpracy z Departamentem Komunikacji. Czas pandemii zrodził potrzebę silnego wsparcia liderów zespołów w narzędzia pozwalające im przeprowadzić pracowników przez trudny czas. Główną grupą docelową są osoby na kierowniczych stanowiskach niższego szczebla z obszaru produkcyjnego. Newsletter odpowiada na pytania, które pojawiają się wśród załogi w związku z bieżącą sytuacją w Spółce oraz stanowi przewodnik rozwojowy, który w pigułce wskazuje kierunki działań w obszarze konkretnych narzędzi, proponuje fachową literaturę, publikacje umożliwiające samodzielne pogłębianie tematu. Aktualna wiedza o firmie oraz możliwość rozwijania niezbędnych umiejętności przywódczych są istotnym elementem kompetencji przywódczych, szczególnie w sytuacji intensywnych zmian i turbulentnych czasów. Forma elektroniczna pozwala na dotarcie do wszystkich odbiorców jednocześnie oraz na korzystanie z zawartej w nim wiedzy w odpowiednim dla nich momencie.

 

Infolinia dla pracowników oraz obsługa skrzynki mailowej
@Pytania HR
Inicjatywa dotycząca odpowiedzi na pilną potrzebę wszystkich pracowników Spółki oraz ich rodzin dotyczącą pozyskania informacji na temat sytuacji w KGHM. Infolinia została uruchomiona na początku ogłoszenia w Polsce sytuacji pandemicznej, tj. w marcu 2020 roku i daje możliwość kontaktu z pracodawcą w sprawie procedur wprowadzanych w Spółce ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pracowników oraz ciągłości produkcji. Działanie okazało się szczególnie istotne na początku uruchomienia infolinii dając pracownikom szansę przedstawienia swoich obaw oraz propozycji zabezpieczeń chroniących przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19 wśród załogi i ich bliskich.
LinkedIn – #Rzecznictwo pracowników KGHM – #KGHM Lovers

 

#Rzecznictwo pracowników KGHM – #KGHM Lovers jest projektem zainicjowanym w 2021 roku, mającym na celu rozwijanie kompetencji Employer Advocacy, budowania wizerunku pracodawcy w social mediach poprzez promowanie osobistych marek pracownikówi menedżerów KGHM.
Digitalizacja procesów HR W 2021 roku w ramach zwiększania efektywności działań HR, zdigitalizowano procesy obsługujące elektroniczne, stanowiskowe karty pracy oraz proces zarządzania wynikami, delegacje (zagraniczne i jazdy lokalne, system eKariera i rozwijanie systemu eRekrutacja). W 2021 roku do funkcjonującego już modułu eRekrutacja dołączono kolejne dwa: staże i prace dyplomowe.
Aplikacja eDelegacje        W 2021 roku rozwijana była aplikacja eDelegacje – pod koniec roku na środowisku produkcyjnym zostały osadzone dwie funkcjonalności – obsługa wyjazdów zagranicznych oraz obsługa procesu „jazdy lokalne”. Użytkownicy zostali przeszkoleni z obsługi aplikacji. Rozwój aplikacji pozwala na zwiększenie efektywności obsługi tego procesu i pozwala zarządzać tym obszarem poprzez dostęp do aktualnych danych.

Badanie zaangażowania W 2021 r. po raz pierwszy w KGHM zostało zrealizowano badanie zaangażowania na skalę całej Centrali oraz Oddziałów Spółki. Strategicznym partnerem badania był Uniwersytet Warszawski. Osiągnięto frekwencję na poziomie 54,9% naszych pracowników.
Wdrożenie standardów przywódczych „Angażujący Lider’’
w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
W 2021 W ramach inicjatywy została podjęta analiza wyników badań grup fokusowych pod kątem kluczowych kompetencji do rozwoju wśród kadry menedżerskiej w Oddziałach. Konsekwencją tej analizy było uruchomienie programów rozwojowych dedykowanych indywidualnie dla poszczególnych menedżerów lub grup menedżerów.
Program Rozwojowy Executive MBA in Innovation Management Nawiązując do idei budowania i rozwoju kompetencji zawodowych kadry zarządczej KGHM rozpoczęto realizację Programu Rozwojowego Executive MBA in Innovation Management. Jest to program autorski wyłącznego partnera światowej sławy szkoły biznesowej – IESE Business School.

Program pozwala uczestnikom skorzystać z zasobów największego laboratorium badawczego
w Dolinie Krzemowej w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji

Studia Podyplomowe Miedziowi Liderzy Badania odpowiedzialności rodzinnej biznesu przeprowadzone w KGHM pokazały jak ważne jest umożliwienie rozwoju pracownikom,. Wynikiem badania jest zorganizowanie dla kadry średniego szczebla prestiżowych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Projekt uzyskał nazwę Studia Podyplomowe Miedziowi Liderzy – bazuje na standardach MBA i kompleksowo omawia rolę lidera w zarządzaniu zmianą, projektami, ludźmi oraz finansami.
Akademia Lidera Giganci KGHM W październiku 2021 r. został uruchomiony pilotażowy program dedykowany dla menedżerów najniższego szczebla, który obejmuje rozwój kompetencji zarządczych. W ramach Akademii podjęto wyzwanie wyjścia naprzeciw niestabilnej sytuacji pandemicznej poprzez rozpoznawanie symptomów depresji i metod pomocy doraźnej.
Akademia Kompetencji 4E Rok 2021 był kontynuacją działań skierowanych do menadżerów Spółki związanych
z operacjonalizacją strategii. Projekt jest odpowiedzią na  bieżącą sytuację biznesową i ma na celu wzmocnienie kompetencji przywódczych, kluczowych z punktu widzenia kompetencji przyszłości. Zrealizowano dwie edycje Akademii, w tym pierwsza odbyła się  w formule on-line. Tematem była #Siła_4E czyli głównych filarów strategii KGHM i ich znaczenia w czasie pandemii. Drugi  „Porozmawiajmy o firmie”, zapoczątkował badanie zaangażowania, poruszał zagadnienia związane z tworzeniem motywującego środowiska pracy i roli menedżera w tym procesie.
Program szkoleń onboardingowych dla nowych pracowników W roku 2020 zapoczątkowano przełomowy proces szkoleń onboardingowych, który kontynuowano w roku 2021. Cykliczne szkolenia (również w formie online) dla nowozatrudnionych pracowników mają na celu poznanie firmy, szybkie wdrożenie w organizację oraz płynne przejście do realizowania zadań. Podczas szkolenia poruszane są tematy związane
z Misją, Wizją i Strategią Spółki, przedmiotem działalności i procesem technologicznym, zasadami poruszania się po organizacji, kwestie HR-owe.
Kursy językowe metodą e-learnigową Pandemiczny rok 2021 ugruntował na stałe usługi kursów języka obcego dostarczane dla wszystkich pracowników KGHM i ich rodzin. Kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego są oferowane na dedykowanych platformach językowych, dostępnych o każdej porze i w każdym miejscu.
Zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją
w KGHM Polska
Miedź S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Dba o markę KGHM jako pracodawcy pierwszego wyboru zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

W dialogu z rynkiem pracy wizerunek dobrego pracodawcy wzmacniany jest poprzez eksponowanie w ofertach pracy kultury organizacyjnej opartej na wartościach oraz benefitów dla pracowników, tj. bogaty pakiet świadczeń dla rodziców, szkolenia i możliwość nauki języków obcych, abonamentowa opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny.

Spółki krajowe

W 2021 roku realizowane były działania w ramach projektów globalnych wprowadzonych w latach ubiegłych, obejmujących wszystkie spółki krajowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym m.in. zasady rekrutacji wykorzystujące system e-Rekrutacja.

Ponadto każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji, poprawa efektywności pracy przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Borykając się z problemami w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym, wyższym oraz z urzędami pracy.

Spółki zagraniczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2021 roku w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. realizowano następujące projekty z zakresu HR:

w Kanadzie i USA Coroczna ocena i przegląd wyników, w tym analiza wynagrodzeń, STIP i LTIP dla Kanady i Stanów Zjednoczonych,

Wsparcie działu HR w procesie zmiany podmiotu świadczącego usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w USA (kopalnia Robinson i Carlota),

Zmiana podmiotu realizującego funkcje doradztwa podatkowego do spraw związanych
z zatrudnieniem.

 

w Chile Kontynuacja programu zgodności integracji zawodowej, zgodnie z wymogami prawnymi w Chile – przepisy prawne realizują funkcje społeczne i stawiają przed firmami wymóg zatrudniania pracowników z pewnym rodzajem niepełnosprawności. Firma spełniła ten wymóg wraz ze wsparciem firmy doradczej przy określaniu pracowników z pewnym stopniem niepełnosprawności.

 

 

 

 

Zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Spółka działa w oparciu o zasady należytej staranności, prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie https: //rekrutacja.kghm.com. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje miejsca pracy zgłaszane przez wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny, zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została zakończona w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A., Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kandydatom nadsyłającym oferty Spółka zapewnia pełną dyskrecję oraz zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zostają powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów. Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata. Dane osobowe zgromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu https: //rekrutacja.kghm.com jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL, przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji. System elektronicznej rekrutacji w KGHM zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów oraz z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.

Polityka szkoleniowa KGHM Polska Miedź S.A.

Na tempo zmian na rynku pracowniczym ogromny i nieodwracalny wpływ w 2021 roku miała sytuacja pandemiczna spowodowana przez dynamicznie rozprzestrzeniający się na całym świecie wirus COVID-19. Działy zarządzania kapitałem ludzkim zostały w jej kontekście postawione w stan ciągłej gotowości. Pandemia zaskoczyła wszystkich pracodawców i uwydatniła konieczność szybkiego dostosowywania się do nagłych i nieprzewidywalnych zmian, przyspieszonej digitalizacji, cyfryzacji i automatyzacji procesów zarządczych i administracyjnych oraz przekształcania stacjonarnych szkoleń na szkolenia e-learningowe. Potrzeba dostosowania się do nowych warunków, w trosce o zdrowie pracownika, wpłynęła na konieczność wprowadzenia pracy zdalnej czy hybrydowej, zwiększyła umiejętność zwinnego zarządzania i działania menedżerów, wpłynęła na dbałość o dobrostan pracownika, potrzebę ciągłego dialogu ze współpracownikami oraz współpracy i przywództwa opartego na empatii i zaangażowaniu.

KGHM, jako nowoczesna i odpowiedzialna społecznie organizacja, wzorcowo dostosowała się do bieżących wymogów rynkowych. Z powodzeniem spełniła się jako miejsce pracy, w którym przestrzegane są czynniki zarządzania zmiennością i różnorodnością, rozwojem kluczowych kompetencji pracownika oraz starannym i sprawnym koordynowaniem działań szkoleniowo-rozwojowych.

Horyzontalny model HR został w pełni przyjętym i stosowanym systemem zarządzania, w którym zadbano o przyspieszenie cyfrowych procesów szkoleniowych, w oparciu o długotrwałe wartości Spółki i przy zastosowaniu efektywności kosztowej szkoleń.

Polityka HR ulega ciągłej transformacji. Wdrażane są zunifikowane procesy i narzędzia wspierające długofalowo rozwój kompetencji, nowe rozwiązania z zakresu zarządzania wynikami i ocenami pracowniczymi, a także nowoczesne systemy zarządzania projektami, programami i portfelami. Ze względu na dynamiczny rozwój priorytetem stało się efektywne identyfikowanie najlepszych pracowników, a następnie systemowe przygotowywanie ich do objęcia kluczowych ról i funkcji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

W 2021 roku zapewniono pracownikom KGHM:

 • możliwość realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych,
 • możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych, w tym:
  • dofinansowanie studiów typu MBA,
  • realizację grupowych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pod nazwą Miedziowi Liderzy, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim,
  • dofinansowanie indywidualnych studiów podyplomowych,
  • dofinansowanie studiów wyższych.
 • rozwijanie kompetencji językowych wszystkich pracowników Spółki poprzez dostęp do narzędzi e-learningowych,
 • wdrożenie procesu zarządzania wynikami dla kadry menedżerskiej oraz opracowanie systemu ocen pracowników.

Dynamika zmian na świecie w ostatnich latach podkreśliła ogromną rolę HR i służb szkoleniowych w Spółce. Dostrzeżono, że HR nie tylko obsługuje administracyjnie pracowników, ale również, a może przede wszystkim, zbiera i analizuje dane, rozmawia i dyskutuje, wspiera i podpowiada ścieżki kariery, jak również odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, kreuje i przewiduje przyszłość, tak, aby wyprzedzać innych na rynku pracy i nie dopuścić do „przejęcia” pracownika przez konkurencję.

W 2021 roku poszerzono zakres tematyczny szkoleń i konferencji, w których brali udział pracownicy KGHM. Umożliwiono im nabywanie wiedzy i kompetencji z obszarów polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego, zarządzania compliance czy kursu języka hiszpańskiego, zgodnie z prowadzoną działalnością wydobywczo-produkcyjną w podmiotach zagranicznych należących do Spółki.

Nadal prowadzono standaryzację i ujednolicanie procesów szkoleniowych we wszystkich Oddziałach KGHM i w Centrali. W znacznym stopniu ograniczono przekaz dokumentów w formie papierowej poprzez wprowadzenie elektronicznego podpisu autoryzującego formularze, wnioski i akty normatywne w Spółce. Wykonano prace nad automatyzacją wprowadzania twardych danych dotyczących nabywanych i uzupełnianych kwalifikacji zawodowych pracowników. Celem działań rozwojowych dotyczących pracowników w KGHM było w 2021 roku utrzymanie i doskonalenie kapitału ludzkiego, zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki, z uwzględnieniem w tym procesie kierunków strategicznych – 4E (Elastyczność, Efektywność, Ekologia – bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, E-przemysł) oraz długofalowych planów rozwojowych poprzez:

 • Zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach przez udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w Spółce,
 • Podnoszenie kompetencji pracowników przez udział w szkoleniach i innych aktywnościach rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleniach dotyczących zarządzania procesowego,
 • Podniesienie kwalifikacji i zmianę struktury wykształcenia pracowników Spółki przez kontynuowanie dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń, w szczególności poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych. Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych priorytetów strategicznych. Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. Podstawą budowy planu szkoleń i kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację są cyklicznie zbierane potrzeby rozwojowe. Działania te realizuje się w oparciu o istniejące w Spółce procedury, rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Zarówno działalność w zakresie rozwoju kompetencji, jak i poziom realizacji przyznanego budżetu są regularnie monitorowane, a ich wyniki raportowane.

W 2021 roku liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 36277 osób. Zapewniono pracownikom możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinasowanie do studiów wyższych, podyplomowych oraz typu MBA. Z dofinansowania do studiów w 2021 roku skorzystało 124 osób. Rozwijanie kompetencji poprzez dofinasowanie studiów wyższych obejmowało:

 • studia typu MBA – 18 osób,
 • realizację grupowych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania pod nazwą Miedziowi Liderzy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim – 41 osób,
 • studia podyplomowe indywidualne – 47 osób,
 • studia wyższe – 18 osób,
 • Program Doktoratów Wdrożeniowych – 31 doktorantów z dwóch edycji ( edycja I 21 osób, edycja II 10 osób). Pierwsze obrony doktorantów edycji pierwszej zaplanowano w okresie wrzesień-grudzień 2022.

Badania odpowiedzialności rodzinnej biznesu przeprowadzone w 2021 roku w KGHM pokazały jak ważne jest umożliwienie rozwoju pracownikom, którzy mają taką potrzebę. Respondenci wskazali, że należy rozwijać kompetencje liderskie nawet na niższych stanowiskach, dlatego zorganizowano dla kadry średniego szczebla prestiżowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Projekt uzyskał nazwę Studia Podyplomowe Miedziowi Liderzy. Program studiów bazuje na standardach MBA i kompleksowo omawia rolę lidera w zarządzaniu zmianą, projektami, ludźmi oraz finansami.

Nawiązując do idei budowania i rozwoju kompetencji zawodowych kadry zarządczej KGHM rozpoczęto realizację Programu Rozwojowego Executive MBA in Innovation Management. Jest to program autorski wyłącznego partnera światowej sławy szkoły biznesowej – IESE Business School. Program jest prowadzony przez wybitnych profesorów czołowych szkół biznesu na świecie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie szkolenia menedżerów. Zapoznaje uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania, a także technologii, które mają duże znaczenie dla modeli prowadzenia biznesu obecnie i w przyszłości. Pozwala uczestnikom skorzystać z zasobów największego laboratorium badawczego w Dolinie Krzemowej w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji. Doświadczeni eksperci będą doradzać uczestnikom przy opracowaniu i wdrożeniu innowacji w KGHM. Program stanowi platformę do wymiany doświadczeń dla najważniejszych menedżerów w Grupie KGHM. Jest również wsparciem w procesie podejmowania decyzji, dzięki czemu przyczynia się do osiągnięcia większych korzyści dla podmiotów z Grupy KGHM. W 2021 roku do programu rozwojowego przystąpiło 27 osób.

Obserwując znaczący spadek przywiązania pracownika do pracodawcy na rynkach światowych, KGHM wyszedł naprzeciw temu trendowi, oferując bogaty wachlarz benefitów pracowniczych, które utrzymują pracownika w miejscu pracy inwestując w jego talent i potencjał, dbając o jego zdrowie i bezpieczeństwo finansowe, ale przy tym umożliwiając jego rodzinie i bliskim korzystanie z benefitów pozapłacowych, jak np. bezpłatna oferta kursów językowych, skierowana do osoby towarzyszącej pracownika. Zdalne uczestnictwo w kursach przyniosło korzyści w przeważającej mierze pracownikom na stanowiskach robotniczych, pracującym w wielozmianowym systemie pracy.

Pandemiczny rok 2021 ugruntował na stałe usługi kursów języka obcego dostarczane dla wszystkich pracowników KGHM i ich rodzin. Kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego są oferowane na dedykowanych platformach językowych, dostępnych o każdej porze i w każdym miejscu. Największą liczbę uczestników przyciągnął język angielski. Poszerzono ofertę o kurs języka hiszpańskiego, niezbędnego do zadań z aktywami zagranicznymi Grupy. Kursy są benefitem pozapłacowym, w całości finansowanym przez pracodawcę, wpływającym na poprawę wizerunku Spółki na rynku pracy.

[403-5]

W formie online zrealizowano w Spółce w roku 2021 szkolenia oraz kursy z obszarów zawodowych oraz z obszarów określonych wewnętrznymi aktami normatywnymi. Proponowane szkolenia e-learning są jedną z form dydaktycznych ukierunkowaną na poszerzanie wiedzy. Wielką zaletą e-learningu jest możliwość przeszkolenia w krótkim czasie dużej liczby osób.

W 2021 roku w szkoleniach e-learningowych wzięło udział 9469 pracowników Spółki. Wszystkie dedykowane pracownikom Spółki szkolenia e-learningowe zawierają interaktywne elementy, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie potrzebnych informacji. Szkolenia e-learningowe zapewniają interaktywną formę nauki, zawierają liczne materiały dodatkowe, filmiki, analizy przypadków oraz ćwiczenia decyzyjne.

Udostępniono następujące szkolenia e-learningowe:

 • Szkolenia z zakresu etyki:
 • Szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowości w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz postępowania ze zgłoszeniami od sygnalistów,
 • Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych (z dostępem do komputera) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą funkcjonujących w firmie kanałów.
 • Szkolenie z zakresu Polityki Ochrony Informacji (Polityka Ochrony Informacji oparta o normy ISO 27000),
 • Szkolenia z zakresu RODO,
 • Szkolenie z zakresu rozpoznawania konfliktu interesów oraz jego przeciwdziałaniu,
 • Szkolenie z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej,
 • Szkolenia okresowe BHP:
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno–biurowych,
 • dla pracowników inżynieryjno–technicznych.

Wprowadzanie szkoleń e-learningowych na platformie Intranetu umożliwiło swobodny dostęp do szkoleń szczególnie pracownikom robotniczym nieposiadającym służbowego stanowiska komputerowego. Szkolenia tego typu mają za zadanie uzmysłowić wszystkim, jakie są ryzyka społeczne związane z nieprzestrzeganiem etyki w pracy, prowadzeniem działań korupcyjnych, cyberbezpieczeństwem, zagrożeniami w obszarze BHP, korupcją, brakiem przejrzystości relacji klienckich, nieodpowiedzialnym zarządzaniem energią, nieprzestrzeganiem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym czy łamaniem praw człowieka.

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo pracy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403 -6
 • 403-7
 • 403-8

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”. W 2021 roku kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii zgodnie ze zaktualizowaną strategią Spółki do roku 2023.

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, potwierdzone certyfikatem ISO 45001:2018, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityka BHP KGHM Polska Miedź S.A. została wprowadzona do stosowania Uchwałą nr 318/X/2020 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 września 2020 roku. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Przedsiębiorstwo niezwłocznie implementuje nowe regulacje i wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Pomimo dużego zagrożenia spowodowanego ryzykiem zewnętrznym wynikającym z pandemii koronawirusa, w 2021 roku Spółka odnotowała po raz kolejny znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy*, liczonych rok do roku z poziomu 213 do 165 poszkodowanych (spadek o 48 wypadków). Liczba wypadków przy pracy w 2021roku w KGHM Polska Miedź S.A., bez wypadków z przyczyn naturalnych (tąpnięcia, odprężenia, wstrząsy, zawały skał), była mniejsza o 44 (spadek z poziomu 194 do wartości 150). Gros zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 96,4 %) miało charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/ nieruchome przedmioty, utrata równowagi przez pracowników, a także oberwanie się skał z calizny.

Działalności górniczej KGHM Polska Miedź S.A. towarzyszą zagrożenia naturalne. W szczególności wynikają one z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć, zawałów, odprężenia górotworu. Są one bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Spółka od wielu lat prowadzi liczne działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Dobiera się rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych oraz rozmiary filarów ochronnych, jak i projektuje się najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji, optymalną kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze. Stosowane są również tzw. aktywne metody profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków, a także za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu.

W 2021 roku w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. doszło łącznie do 15 wypadków przy pracy, wynikających z zagrożeń naturalnych ze strony górotworu. Liczba tych zdarzeń stanowiła 12,6 % wszystkich wypadków przy pracy w kopalniach w tym okresie. Przedsiębiorstwo stale doskonali się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi.

Wskaźnik wynikowy LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2021, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy* w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A., ukształtował się na poziomie wartości 5,63 i jednocześnie był mniejszy o 69,6% od wartości zanotowanej w 2010 roku, a także o 23,0% mniejszy od wartości zarejestrowanej w 2020 roku (7,31). Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii Spółki, który udało się uzyskać, dzięki postawie i zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Wskaźnik LTIRFKGHM w KGHM Polska Miedź S.A.

Kształtowanie się wartości wskaźnika LTIRFKGHM na przestrzeni przedstawia poniższy wykres:

KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 roku, pomimo utrzymujących się trudnych warunków narzuconych przez pandemię, po raz kolejny odnotował najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, poprawiając tym samym wyniki z 2020 roku. W 2021 r. zarejestrowano ogółem 11 wypadków przy pracy w kopalniach nadzorowanych przez KGHM International Ltd. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki wobec 19 odnotowanych w roku 2020, a wskaźnik TRIR ukształtował się na poziomie 1,00.

W Chile KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górniczą w ramach dwóch podmiotów, które mają odrębne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, dostosowane do wymagań prawnych i warunków prowadzenia działalności górniczej w tym kraju. Systemy te obejmują zarówno pracowników tych podmiotów, jak i podwykonawców i ukierunkowane są na realizację długoterminowej wizji „Zero harm”. W KGHM Chile SpA, która nadzoruje kopalnię Franke, a także prowadzi własne poszukiwania i inne działania, zanotowano w roku 2021 1 wypadek przy pracy (wobec 4 zarejestrowanych w roku 2020), a wskaźnik TRIR wyniósł 0,12. W spółce Sierra Gorda SCM (joint venture), w 2021 roku zanotowano 9 wypadków przy pracy (wobec 11 zarejestrowanych w roku 2020), a wskaźnik TRIR wyniósł 0,20.

W 2021 roku w podmiotach, w których KGHM Polska Miedź S.A. prowadziła działalność górniczą w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Chile w stosunku do roku 2020, zarejestrowano łącznie o 13 wypadków przy pracy mniej (spadek z poziomu 34 do 21 wypadków przy pracy).

Wskaźnik TRIR w KGHM INTERNATIONAL LTD.

Skonsolidowany wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) dla tej działalności osiągnął poziom 0,32. Był niższy o 0,20 w stosunku do roku 2020 i jednocześnie o 90% niższy od wartości zanotowanej w 2010 roku, co pokazano na poniższym schemacie:

Złote zasady BHP

KGHM Polska Miedź S.A. przygotowała i stosuje tzw. Złote Zasady BHP. Przedstawiono je na poniższym rysunku:

Myślę zanim coś zrobię
Stosuję odpowiednie środki
ochrony
Przychodzę do pracy
wypoczęty i trzeźwy, nie
będąć pod wpływem
środków odurzających
Pracuję sprawnymi
narzędziami oraz maszynami
i urządzeniami
Reaguję, gdy widzę
niebezpieczne zachowania
lub sytuacje
Znam zagrożenia i ryzyko
zawodowe
Zachowuję ład i porządek
w miejscu pracy
Pamiętam o moich bliskich

Rada Bezpieczeństwa Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. została utworzona 13 marca 2013 roku z inicjatywy Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przedstawicieli związków zawodowych. Jej funkcjonowanie jest oparte na zasadach wzajemnego zaufania i współpracy. Rada Bezpieczeństwa Pracy jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W skład Rady wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców (20 osób), oraz 20 przedstawicieli strony społecznej, tj. związków zawodowych działających w KGHM Polska Miedź S.A., będących stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres działania Rady obejmuje:

 • Okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (nie rzadziej niż raz w roku),
 • Opiniowanie podejmowanych w KGHM Polska Miedź S.A. działań profilaktycznych, wynikających z analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków przy pracy oraz zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcami w realizacji ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Formułowanie wniosków w zakresie współdziałania pomiędzy Pracodawcą, a przedstawicielami pracowników na rzecz zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opiniowanie podejmowanych działań przez wszystkich uczestników procesu bezpieczeństwa pracy, na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich przestrzegania.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku. Z uwagi na epidemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz działaniami podejmowanymi przez Spółkę, ukierunkowanymi na ograniczenie tego zagrożenia, zawieszono stacjonarne posiedzenia Rady. Rada jest informowana raz w roku o bieżącej sytuacji w zakresie BHP w KGHM Polska Miedź S.A. Należy również nadmienić, że bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich Oddziałów. Organizowane są również w tym zakresie cykliczne spotkania z organami nadzoru górniczego i państwowego.

Dobra praktyka

Złoto dla KGHM

Złoto dla KGHM – miedziowy gigant Liderem Bezpiecznej Pracy

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w KGHM po raz kolejny została doceniona – Spółka w 2021 rok weszła ze Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy jest przyznawana na okres dwóch lat przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy działającą przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP).  KGHM swoją pierwszą kartę otrzymał już w 2000, a pierwszą złotą w 2002 roku. Od tego czasu Spółka nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera bezpiecznej pracy.

Od 2000 roku KGHM należy do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którego założenie było wspólną inicjatywą Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz środowisk gospodarczych, reprezentujących różne branże działalności gospodarczej. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zrzesza już 160  przedsiębiorstw z całej Polski. Forum jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy środowisk naukowych oraz przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to codzienne monitorowanie i niwelowanie ryzyka urazów oraz chorób, które mogą wystąpić w procesie pracy. To także minimalizowanie skutków tych zdarzeń, utrwalanie bezpiecznych nawyków oraz ciągłe doskonalenieW 2021 roku pod hasłem „Bądź odpowiedzialny za innych” kontynuujemy nasze działania dążąc w szczególności do dalszego zmniejszenia liczby niebezpiecznych incydentów następujących  z przyczyn technicznych, organizacyjnych czy ludzkich  – powiedział Adam Chyliński, Dyrektor Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego w KGHM.

KGHM należy do prestiżowego grona 27 przedsiębiorstw stanowiących ścisłą czołówkę w naszym kraju, jeżeli chodzi o standardy BHP – tzw. Złotych Liderów. Jest jedynym reprezentantem górnictwa podziemnego oraz przetwórstwa metali w tym gremium.

Relacje ze związkami zawodowymi

 • 102-41
 • 407-1

W 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. był kontynuowany dialog ze związkami zawodowymi. Najważniejszym wydarzeniem w relacjach ze związkami zawodowymi było zawarcie w lutym 2021 roku porozumienia w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych na ten rok. Głównym punktem porozumienia było zawarcie protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. podwyższającego m.in. od 1 stycznia stawki płac zasadniczych o 5,2%. Kolejnym punktem porozumienia było ustalenie minimalnej wysokości przeszeregowań załogi na poziomie 15%.

W dobie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 niektóre spotkania odbywały się w formie telekonferencji. Oprócz stałych tematów wynikających z postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., rozmowy dotyczyły działań jakie spółka podjęła w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

W trakcie negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi, które toczyły się w dniach od 25-27 stycznia 2022 roku uzgodniono i podpisano porozumienie płacowe w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych oraz protokół dodatkowy do ZUZP, wprowadzające następujące elementy kształtowania płac w 2022 roku:

 • wzrost miesięcznych stawek płac zasadniczych o 10%,
 • przeszeregowania załogi na poziomie 15%,
 • wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 2 tys. PLN brutto na 1 pracownika pod warunkiem:
  • zrealizowania zaplanowanej na I półrocze wielkości produkcji,
  • utrzymania się średniej ceny miedzi na poziomie nie niższym od założonej w budżecie.

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk  Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  KGHM Polska Miedź S.A. ujawnia wydatki związane z funkcjonowaniem w Spółce związków zawodowych. W 2021r. wyniosły one ogółem  12 095 619 PLN, w tym wynagrodzenia z narzutami działaczy związkowych zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy  11 477 698 PLN, co wynika z Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ.U.2019.263 tj. z dnia 2019.02.12).

Poza nielicznymi wyjątkami, w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej funkcjonują związki zawodowe. W 2021 roku w spółkach prowadzone były rozmowy z nimi dotyczące kwestii płacowych, zasad premiowania, wysokości składki na PPE, warunków zatrudnienia oraz spraw socjalnych. W większości przypadków zakończyły się one zawarciem porozumień, podpisaniem protokołów dodatkowych do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz zmianą regulaminów wynagradzania. W spółkach narażonych na skutki epidemii koronawirusa zawierane były ze związkami zawodowymi porozumienia dotyczące przestoju ekonomicznego oraz sposobu wynagradzania pracowników w tym okresie.

W 2021 roku w ramach grupy spółek krajowych został wszczęty, ale i zakończony jeden spór zbiorowy – w spółce „Energetyka” sp. z o.o. Nie zakończono natomiast sporu wszczętego w latach ubiegłych w spółce MERCUS Logistyka sp. z o.o. Opis powyższego jest następujący:

 • „Energetyka” sp. z o.o. – 15 kwietnia 2021 roku został wszczęty przez Zakładowe Organizacje Związkowe spór zbiorowy. Wobec braku porozumienia w ramach rokowań, kontynuowano prowadzenie sporu przy udziale wyznaczonego 1 czerwca 2021 roku mediatora. W efekcie przeprowadzonych mediacji, strony zakończyły spór poprzez zawarcie 25 czerwca 2021 roku porozumienia w kwestiach przedmiotu sporu.
 • MERCUS Logistyka sp. z o.o. – w 2021 roku nie zakończono sporu zbiorowego wszczętego w 2019 roku. W ramach tego sporu, w 2021 roku nie kontynuowano rozmów – odsunięto je w czasie, natomiast zawierano porozumienia w nowych kwestiach poruszanych w trakcie roku, zarówno płacowych jak i pozapłacowych.

KGHM INTERNATIONAL LTD.

W spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych interesy pracowników reprezentowane są przez związek zawodowy jedynie w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie, natomiast pracownicy zatrudnieni w kopalni Robinson, Carlota i w projektach Ajax i Victoria nie posiadają swojej reprezentacji związkowej. W Zagłębiu Sudbury związek zawodowy United Steelworkers Local 2020 (USW Local 2020) reprezentuje 95 pracowników.

W spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Ameryce Południowej reprezentację związkową posiadają pracownicy zatrudnieni w kopalni Franke. Na terenie kopalni funkcjonują dwa niezależne związki zawodowe, które zrzeszają łącznie 295 pracowników.

Pracownicy zatrudnieni w spółkach działających pod marką DMC Mining Services nie posiadają reprezentacji związkowej.

W 2021 roku w Zagłębiu Sudbury kontynuowano współpracę z USW Local 2020 w celu zapewnienia przestrzegania Układu Zbiorowego, który obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. W minionym roku poświęcono dużo czasu konsultacjom i współpracy ze Związkiem, w celu zapewnienia pracownikom KGHM INTERNATIONAL LTD. bezpieczeństwa w trakcie przekraczania linii strajku pracowników sąsiadującej kopalni firmy Vale i umożliwienia dojazdu do Kopalni Levack. Przez cały rok prowadzono również liczne dyskusje z USW Local 2020 na temat dbania o bezpieczeństwo pracowników podczas nasilenia pandemii COVID-19 i wzrostu zakażeń w regionie. Relacje KGHM INTERNATIONAL LTD. z USW Local 2020 są bardzo ważne dla dalszego funkcjonowania KGHM INTERNATIONAL LTD. w Zagłębiu Sudbury, a obie strony dokładają wszelkich starań, aby komunikacja pozostała pełna wzajemnego szacunku. Ponadto KGHM INTERNATIONAL LTD. wspiera ludność rdzenną w Zagłębiu Sudbury poprzez zobowiązania zawarte w umowach Impact Benefit Agreements i Understanding Agreement, dzieląc się informacjami związanymi ze środowiskiem, potencjalnymi możliwościami biznesowymi i ofertami pracy z każdą grupą ludności rdzennej, z którą podpisana jest umowa, a także stale odpowiadając na wszelkie pytania i wątpliwości, wzmacniając tym samym więzi między ludnością rdzenną w regionie a KGHM INTERNATIONAL LTD.

W kopalni Franke strony układu zbiorowego pracy wynegocjowały umowę dotyczącą systemu czasu pracy poza zakresem podstawowej normy czasu pracy.

Sierra Gorda S.C.M.

W Sierra Gorda S.C.M. funkcjonują trzy związki zawodowe, zrzeszając 1282 pracowników. Relacje pomiędzy Sierra Gorda SCM i jej trzema organizacjami związkowymi są prowadzone w bardzo konstruktywnej i pozytywnej atmosferze pracy. Udanej współpracy służą m.in. cotygodniowe spotkania, dotyczące różnych tematów organizacyjnych.

W 2021 roku przeprowadzono z sukcesem wczesne procesy negocjacji zbiorowych ze wszystkimi trzema związkami. Pomyślne zakończenie negocjacji w złożonej sytuacji pandemicznej i społecznej, w obliczu rosnących cen miedzi było historycznym wydarzeniem w Sierra Gorda S.C.M., a także sytuacją rzadko spotykaną w chilijskim przemyśle wydobywczym. Sierra Gorda S.C.M. cieszy się opinią firmy prowadzącej dialog i szanującej reprezentacje związkowe.

Dobra praktyka

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – spółka z Grupy Kapitałowej KGHM z prestiżowym certyfikatem

 W 2021 roku, KGHM ZANAM został wyróżniony statuetką symbolizującą certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” – nagrodę nadaną przez NSZZ Solidarność wręczył zarządowi Spółki Prezydent RP Andrzej Duda.

Jednym z naszych naczelnych celów, w zakresie polityki kadrowej, jest utrzymywanie partnerskich relacji na linii pracownik-pracodawca Uzyskanie certyfikatu w okresie pandemii ma dla nas znaczenie szczególne. W tym trudnym okresie udało nam się utrzymać taką samą liczbę zatrudnionych pracowników. Do tego, dzięki dobrej sytuacji finansowej podnieśliśmy płace. W przyszłości planujemy kontynuowanie dotychczas realizowanych inicjatyw o charakterze propracowniczym – mówi Bernard Cichocki, Prezes KGHM ZANAM

KGHM ZANAM to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. W spółce wytwarzany jest również sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach transportowych i kopalniach odkrywkowych. Firma jest również producentem odlewów skalnych i żeliwnych. W 2020 roku, laureatem nagrody został Oddział Górniczy KGHM Polkowice-Sieroszowice.

Konkurs organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Celem jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Wyniki wyszukiwania