2.4 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział według kategorii

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty

Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych

Dane skonsolidowane
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Przychody z umów z klientami ogółem 24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803
Przychody z umów transakcji sprzedaży, dla których cena jest ustalana po dniu ujęcia sprzedaży w księgach (zasada M+) z tego: 19 838 2 690 4 369 4 751 (4 369) (4 648) 22 631
rozliczone 18 952 2 621 1 874 4 751 (1 874) (4 648) 21 676
nierozliczone 886 69 2 495 (2 495) 955
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych dotyczących budowy kopalń 403 220 (211) 412
Przychody z pozostałych umów transakcji sprzedaży 4 780 32 216 5 358 (216) (3 410) 6 760
Przychody z umów z klientami ogółem, z tego: 24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803
objęte faktoringiem wierzytelnościowym 8 575 106 (46) 8 635
nieobjęte faktoringiem wierzytelnościowym 16 043 3 125 4 585 10 223 (4 585) (8 223) 21 168
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody z umów z klientami ogółem, z tego: 29 803 23 632
przekazywane w określonym momencie 28 592 22 411
przekazywane w miarę upływu czasu 1 211 1 221

 

od 01.01.2020 do 31.12.2020
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty

Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych

Dane skonsolidowane
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Przychody z umów z klientami ogółem 19 326 2 703 2 599 7 881 (2 599) (6 278) 23 632
Przychody z umów transakcji sprzedaży, dla których cena jest ustalana po dniu ujęcia sprzedaży w księgach (zasada M+) z tego: 14 393 2 119 2 439 76 (2 439) (76) 16 512
rozliczone 13 520 1 463 887 76 (887) (76) 14 983
nierozliczone 873 656 1 552 (1 552) 1 529
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych dotyczących budowy kopalń 529 262 (249) 542
Przychody z pozostałych umów transakcji sprzedaży 4 933 55 160 7 543 (160) (5 953) 6 578
Przychody z umów z klientami ogółem, z tego: 19 326 2 703 2 599 7 881 (2 599) (6 278) 23 632
objęte faktoringiem wierzytelnościowym 7 234 25 756 (685) 7 330
nieobjęte faktoringiem wierzytelnościowym 12 092 2 678 2 599 7 125 (2 599) (5 593) 16 302
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.

Wyniki wyszukiwania