Misja i wizja organizacji

mask

Wierzymy, że miedź i inne minerały, jakie dostarczamy naszym klientom na wszystkich kontynentach są i będą niezbędne dla rozwoju całego szeregu branż i sektorów w przewidywalnej przyszłości. Z tego powodu naszą misją jest „By zawsze mieć miedź” zaś wizją „Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”.

Zasada prowadzenia naszego biznesu w zgodzie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz bycie liderem w tym zakresie, wiążą się z wieloma czynnikami. Warto zwrócić wśród nich uwagę na wielkość i wielowątkowość działalności biznesowej oraz długoletnie funkcjonowanie Grupy. To wiąże się z kolei z jej wielką, świadomą odpowiedzialnością za racjonalne, zrównoważone korzystanie z zasobów, a także za duży posiadany przez Grupę wpływ na otoczenie, głównie w jego częściach społecznej oraz środowiskowej.

By zawsze mieć miedź

Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. – odważne projekty w obliczu wyzwań globalnej gospodarki

Do końca 2021 roku Spółka realizowała zatwierdzoną 19 grudnia 2018 roku „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023”. Strategia opierała się na czterech kierunkach rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł), tzw. 4E, wynikających z globalnych trendów rynkowych. Wskazane kierunki znalazły swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych sześciu obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane i zwymiarowane cele główne – co ilustruje poniższy schemat:

Obszary strategiczne oraz cele główne Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023

Dotychczasowa realizacja Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023 pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności a także poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową. W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i aktualizacji przyjętych założeń strategicznych. Zasadność przeprowadzenia przeglądu i redefinicji zbiegła się również z nadzwyczajną sytuacją rynkową w związku z epidemią koronawirusa.

14 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd „Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”. Jest to aktualnie obowiązująca Strategia Spółki, uwzględniająca otoczenie makroekonomiczne i sytuację geopolityczną, wpływające na branżę wydobywczą. W zaplanowanych działaniach szczególne miejsce zajmuje zielona transformacja poprzez energetykę odnawialną i nowoczesne technologie. Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM w dalszym ciągu podtrzymuje odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

14.01.2022
Zatwierdzenie „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”

Misja i wizja Spółki pozostają tym samym bez zmian, zaś cele Strategii są ambitne, ale realne do osiągnięcia. Odzwierciedlając zmiany w otoczeniu, wzbogacone zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju o dodatkowy, piąty element – Energię. Pokazano to na poniższym schemacie:

Misja, wizja i kierunki rozwoju Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia „5E” posiada teraz 5 filarów (Działalność podstawowa, Nowa działalność, Działalność wspierająca, Zdrowie, Prospołeczność), bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju, przedstawionych na poniższym rysunku.

5 filarów bazujących na 5 kierunkach rozwoju w Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu, którymi są:

 • zawansowane technologie i B+R tworzące inteligentny ciąg produkcyjny,
 • optymalizacja produkcji górniczej w kraju i za granicą zapewniająca długoterminową ciągłość działania,
 • lider rozwoju niskoemisyjnych zdolności wydobywczych nowych złóż metali i minerałów w Polsce,
 • rozwój hutnictwa z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Cel główny Cele na 2030 rok:
Umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa
 1. Krajowa produkcja miedzi – około 600 tys. t miedzi elektrolitycznej (w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu).
 2. Zagraniczna produkcja miedzi – Zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.
 3. Produkcja srebra – Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce producentów srebra na świecie (ok. 1200 t srebra rocznie).
 4. Rentowność – 10,2% (średni poziom ROCE (return on capital employed, wskaźnik rentowności kapitału stałego) z ostatnich 3 lat).
 5. Konkurencyjność kosztowa – 3. decyl.
 • Jeden z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski.
 • Ekspansja wzdłuż łańcucha wartości poprzez rozwój produkcji nowych produktów z miedzi i innych metali (w tym nawiązywanie współpracy z partnerami w Polsce i za granicą).

Cel główny Cele na 2030 rok:
Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł
 1. Wyprodukowana energia – min. 50% konsumpcji.
 2. Redukcja szacowanej emisji CO2e wynikającej ze zużycia energii elektrycznej – 1,0 mln t CO2e.
 3. Dywersyfikacja oferty handlowej w zakresie metali (wzrost udziału nowych półproduktów z miedzi i wysokoprzetworzonych produktów z miedzi (drutu Cu-OFE, granulatu Cu-OFE) i innych metali w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej) – 10%.
 • Znaczący dostawca rozwiązań Smart Mining w obszarze produktów i usług sprzedawanych  w Polsce i globalnie.
 • Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na jej wzrost wartości.

Cel główny Cele na 2030 rok:
Zredefiniowanie sposobu wykorzystania posiadanych aktywów wspierających działalność podstawową
 1. Recykling złomów – około 350 tys. t złomów miedzi.
 2. Przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych Spółek GK – zakładając 2020 r. jako rok bazowy = 100%: wzrost do 2030 r. o 147% do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam S.A., Nitroerg S.A., PeBeKa S.A. oraz 163% do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services Ltd.
 • Rozwój działalności prozdrowotnej i uzdrowiskowej, jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia obywateli.

Cel główny Cele na 2030 rok:
Rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych, jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa
 • LTIFR – Dążenie do 0 wypadków.
 • TRIR – Dążenie do 0 wypadków.
 • Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie, realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – około 7 mln PLN.
 • Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Cel główny Cele na 2030 rok:
Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa
 • Wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa.
 • Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich – 30.
 • Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie około 48 mln PLN.

W Strategii Grupy Kapitałowej do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji CO2 przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentem komplementarnym wobec Strategii – i wyznaczonymi w niej celami klimatycznymi na lata 2030 oraz 2050.

Informacje na temat Strategii KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się na stronie Spółki w zakładce Strategia Biznesowa.

W 2021 roku kontynuowano dotychczasową politykę w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Realizowane były również dalsze działania zmierzające do centralizacji i uspójnienia części funkcji biznesowych w ramach Grupy Kapitałowej (przeniesienie części funkcji z KGHM International do Centrali KGHM). W obszarze spółek krajowych polityka rozwoju była ukierunkowana na współdziałanie podmiotów Grupy Kapitałowej oraz eliminację nakładających się na siebie zakresów kompetencji w ramach działalności poszczególnych podmiotów.

W zakresie implementacji Strategii, w obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM, prowadzono działania związane z wypracowaniem ujednoliconych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, a także standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania podmiotów zagranicznych.

W przypadku spółek krajowych podstawowym celem zamierzeń rozwojowych było zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy w ramach głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. oraz integracja Grupy Kapitałowej KGHM wokół idei zrównoważonego rozwoju, w tym wdrażanie inicjatyw rozwojowych związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ), w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

W obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM przeprowadzono szereg działań reorganizacyjnych, ukierunkowanych na integrację KGHM International w Kanadzie z działalnością Spółki w Polsce oraz z przeniesieniem części biznesowych funkcji KGHM International do Polski. W 2021 roku działania te były kontynuowane, głównie w zakresie wypracowania spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Ponadto, wykonano wewnętrzne działania mające na celu realizację scenariuszy rozwoju poszczególnych aktywów zagranicznych, znajdujących się w portfolio Spółki.

Chociaż aktualnie Spółka posiada Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 (przyjętą w styczniu 2022 roku), to w 2021 roku realizowała działania w ramach Strategii na lata 2019 – 2023. Nawiązując do przyjętych w Strategii 2019 – 2023 kierunków rozwoju, działania inwestycyjne, badawczo-rozwojowe koncentrują się na projektach prowadzących do poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego. Polityka inwestycyjna KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na realizacji pięcioletniego planu inwestycyjnego Spółki, umożliwiającego wykonanie długookresowego planu produkcji.

W roku 2021 Spółka uruchamiała oraz kontynuowała realizację kluczowych inwestycji w obszarze górnictwa i hutnictwa, w tym:

 • program Udostępnienia Złoża (Głogów Głęboki – Przemysłowy oraz wyrobiska udostępniające i przygotowawcze),
 • rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (Kwatera Południowa oraz Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów),
 • projekty inwestycyjne wspomagające odwodnienie kopalń,
 • projekty inwestycyjne dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs),
 • projekty optymalizujące wykorzystanie zdolności produkcyjnych Huty Miedzi Legnica (wykorzystanie istniejącej infrastruktury i jej rozbudowa w kierunku zwiększonego przetopu złomów),
 • projekty inwestycyjne dotyczące modernizacji wydziałów elektrorafinacji w hutach.

Spółka kontynuowała także inne działania w dziedzinie badań i rozwoju, m.in.: realizowała przedsięwzięcie CuBR (łącznie uruchomionych zostało 25 projektów badawczo-rozwojowych), utrzymywała realizację Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM, kontynuowała prace związane z testami maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym. W 2021 roku kontynuowano również realizację dofinansowanych projektów badawczych oraz przygotowywano wnioski o dofinansowanie w ramach Programów Horyzont Europa, KIC Raw Materials (Konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Ponadto w zakresie rozwoju krajowej bazy zasobowej Spółka kontynuowała prace eksploracyjne w ramach posiadanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż.

W kierunki przyjętych zamierzeń wpisuje się także realizacja działań w obszarze Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Dodatkowo Spółka ustawicznie realizuje prace w zakresie nowych inteligentnych technologii i systemów zarządzania produkcją, opartych o komunikację online pomiędzy elementami procesu produkcyjnego i zaawansowaną analizę danych, zgodnie z założeniami Programu Strategicznego KGHM 4.0.

Spółka intensyfikuje również działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej poprzez inwestycje we własne moce wytwórcze, szczególnie niskoemisyjne i zeroemisyjne. KGHM aspiruje do bycia liderem transformacji energetycznej, dlatego też planuje projekty związane z fotowoltaiką, energetyką wiatrową na lądzie i morzu, wykorzystaniem wodoru czy technologiami małych reaktorów jądrowych – tzw. SMR. Ambicją Spółki w ramach nowej Strategii jest dywersyfikacja dostaw energii oraz jej autoprodukcja m.in. z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kluczowe osiągnięcia w zakresie realizowanych zadań strategicznych w poszczególnych obszarach Strategii uzyskane w 2021 roku zostały opisane w “Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2021 roku”, który jest dostępny na stronie Spółki.

Dobra praktyka

KGHM uczestnikiem porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

We wrześniu 2021 roku, ministrowie, przedstawiciele biznesu i samorządów dla czystej energii – w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisali porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. KGHM jest jednym z sygnatariuszy prestiżowego dokumentu.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczył Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych.

– Morska energetyka wiatrowa w naszym kraju otwiera przed nami wiele możliwości. KGHM chce być liderem transformacji energetycznej i już planuje projekty związane właśnie energetyką wiatrową, wykorzystaniem wodoru czy technologiami SMR. Porozumienie daje nam dodatkowy impuls do działania i zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział Andrzej Kensbok.

Porozumienie zakłada, że sygnatariusze dokumentu będą ściśle współpracować w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Uznają tę technologię za ekonomicznie konkurencyjną, która stanowić będzie kluczowy element transformacji gospodarczej Polski. Nowe inwestycje w ramach umowy stworzą miejsca pracy, będą wspierać krajowych i lokalnych przedsiębiorców z branży produkcyjnej czy usługowej.

Wyniki wyszukiwania