10.1 Zapasy

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Grupa dokonuje wyceny zapasów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie  wyższych  niż  cena  sprzedaży  pomniejszona o koszty  dokończenia  produkcji   i   doprowadzenia   sprzedaży do skutku. 

Ewentualna różnica wartości dotycząca wytworzonych wyrobów, stanowi odpis aktualizujący i jest ujmowana w koszcie wytworzenia sprzedanych produktów. 

Koszt  wytworzenia  zapasu  wyrobów  gotowych,  półfabrykatów i produkcji   w   toku   obejmuje   koszty   bezpośrednio   związane z produkcją produktu oraz odpowiednio przypisane zmienne i stałe koszty pośrednie produkcji. Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się przyjmując normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. 

Wyceny bilansowej rozchodu składnika zapasów dokonuje się według średniej ważonej ceny nabycia oraz średnioważonego rzeczywistego kosztu wytworzenia. 

Jako zapasy Grupa klasyfikuje również awaryjne części zamienne, które nie spełniają kryteriów ujmowania jako rzeczowe aktywa trwałe zgodnie z MSR 16 par. 7 oraz zgodnie z zasadami kapitalizacji istotnych części składowych przyjętych w zasadach rachunkowości Jednostki Dominującej, w których określono wartościowy próg na poziomie co najmniej 300 tys. PLN, dla których to części zamiennych przeprowadza się analizę pod kątem spełnienia kryteriów kapitalizacji z MSR 16. W związku z powyższym, jako zapas ujmowane są w szczególności awaryjne części zamienne, których wartość jest nieistotna bądź nie podlegają one wymianom w regularnych odstępach czasu, lub które, po ich zamontowaniu, w związku z awarią części zamiennej w składniku rzeczowych aktywów trwałych, nie przyczynią się do uzyskania większych korzyści ekonomicznych z dalszego użytkowania tego składnika, od tych które były założone w momencie początkowego ujęcia składnika i oddania do użytkowania. Koszty takich awaryjnych części zamiennych, jako koszty bieżącego utrzymania aktywów, ujmowane są w wyniku w momencie ich zużycia. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ilość zapasów Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. powstających w procesie ługowania, jest określana w oparciu o szacowany odzysk metalu z rudy. Natura procesu wypłukiwania miedzi z rudy ogranicza precyzyjne monitorowanie poziomu zapasów powstających w wyniku tego procesu. W kolejnych okresach sprawozdawczych, dokonuje się korekty szacowanego w danym okresie sprawozdawczym odzysku miedzi z ługowanej rudy  do  poziomu produkcji  osiągniętej w kolejnym okresie. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość zapasów ustalona prowizorycznie  wyniosła  99  mln  PLN (na 31 grudnia 2020 r. 77 mln PLN). 

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Materiały 1 562 1 251
Półprodukty i produkty w toku 3 494 2 482
Produkty gotowe 1 195 580
Towary 236 146
Nota 10.4 Razem wartość zapasów, z tego: 6 487 4 459
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 150
wykazane jako „zapasy” 6 337
Nota 4.4 Odpisy aktualizujące wartość zapasów w okresie obrotowym od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( 47) ( 129)
Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów * 88 29
Terminy realizacji zapasów Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
O okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 216 269
O okresie do 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego 6 271 4 190
* W tym 67 mln PLN dotyczy odwrócenia odpisu w KGHM INTERNATIONAL LTD. z uwagi na ustąpienie przesłanek powodujących odpis zapasu w poprzednich okresach, tj. zmianę szacunków (wzrost) ilości szacowanej produkcji miedzi z hałdy ługowania.

Na wartość zapasów z terminem realizacji powyżej 12 miesięcy składają się głównie zapasy awaryjne materiałów i części zamiennych dla utrzymania ciągłości produkcji, a także pakiety części zamiennych w ramach zobowiązań kontraktowych w Jednostce Dominującej i w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz produkt gotowy ren o wartości na 31 grudnia 2021 r. 30 mln PLN (na 31 grudnia 2020 r. 66 mln PLN). Ze względu na załamanie się rynku renu po roku 2011 drastycznie spadł popyt na ten produkt ze strony największych odbiorców i okres, w którym zapas renu w Jednostce Dominującej zostanie zbyty uległ wydłużeniu, przy zachowaniu swoich właściwości użytkowych. Zgodnie z planami sprzedaży renu, zapas powinien sukcesywnie zmniejszać się w kolejnych latach. 

Wyniki wyszukiwania