12.4 Pozostałe zobowiązania

mask

Zasady rachunkowości
Pozostałe zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości zamortyzowanego kosztu.

Stan na Stan na
31.12.2021 31.12.2020
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:  355  313 
Zobowiązania z tytułu umowy na dostawę metali do Franco Nevada 210 230
Zobowiązania wobec dostawców 187 169
Inne zobowiązania 78 69
Pozostałe zobowiązania – długoterminowe, z tego:  620  551 
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 3
wykazano jako „pozostałe zobowiązania” 617
Fundusze specjalne 412 385
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 147 147
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 106 99
Otrzymane dotacje do aktywów 7 6
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: 830 484
Rezerwa na zakup praw majątkowych dotyczących zużytej energii elektrycznej 98 55
Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 260 120
Inne zarachowane koszty współmierne do osiągniętych przychodów, stanowiące przyszłe zobowiązania oszacowane na podstawie zawartych umów 196 156
Inne zobowiązania finansowe 258 144
Inne zobowiązania niefinansowe 43 42
Pozostałe zobowiązania – krótkoterminowe, z tego:  1 690  1 202 
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 29
wykazano jako „pozostałe zobowiązania” 1 661
  Razem długoterminowe i krótkoterminowe   2 310  1 753 

 

Wyniki wyszukiwania