7.5.1.2 Ryzyko zmian cen metali

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Jednostka Dominująca narażona jest na ryzyko zmian cen sprzedawanych metali: miedzi, srebra, złota i ołowiu. Natomiast Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD. jest narażona na ryzyko fluktuacji cen miedzi, złota, niklu, molibdenu, platyny i palladu.

W Jednostce Dominującej oraz Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD. formuły ustalania cen zawarte w kontraktach fizycznej sprzedaży oparte są głównie na średnich miesięcznych notowaniach z Londyńskiej Giełdy Metali w przypadku miedzi i innych metali podstawowych oraz z Londyńskiego Rynku Kruszców w odniesieniu do metali szlachetnych. W ramach polityki handlowej, Jednostka Dominująca oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. ustalają bazę cenową dla kontraktów fizycznych jako średnią cen z odpowiedniego miesiąca w przyszłości.

Trwałe i bezpośrednie powiązanie strumienia wpływów ze sprzedaży z cenami metali, przy jednoczesnym braku analogicznej relacji po stronie wydatków, prowadzi do powstania ekspozycji strategicznej. Z kolei ekspozycja operacyjna wynika z możliwych niedopasowań warunków cenowych kontraktów fizycznych względem profilu funkcjonującego w Grupie, w szczególności w zakresie referencyjnych cen i okresów kwotowania.

Na rynku metali Grupa posiada tzw. pozycję długą, to znaczy nadwyżkę sprzedaży nad zakupami. Analizując ekspozycję strategiczną Grupy na ryzyko rynkowe, należy pomniejszyć wolumen sprzedaży metali o ilość zakupionych metali we wsadach obcych.

W tabeli poniżej zaprezentowano ekspozycję strategiczną Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian cen miedzi i srebra w latach 2020-2021.

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Netto Sprzedaż Zakup Netto Sprzedaż Zakup
Miedź [t] 432 910 628 011 195 101 468 623 634 042 165 419
Srebro [t] 1 222 1 251 29 1 352 1 376 24

Nominał strategii zabezpieczających cenę miedzi rozliczonych w 2021 r. stanowił około 44% (w 2020 r. 34%) zrealizowanej przez Jednostkę Dominującą całkowitej sprzedaży tego metalu (stanowiło to około 67% sprzedaży netto1 w 2021 r. i 47% w 2020 r.). Natomiast nominał strategii zabezpieczających cenę srebra rozliczonych w 2021 r. stanowił około 25% zrealizowanej przez Jednostkę Dominującą całkowitej sprzedaży tego metalu (8% w 2020 r.).

W ramach realizacji strategicznego planu zabezpieczeń Spółki przed ryzykiem rynkowym w 2021 r. wdrożono strategie zabezpieczające mewa na rynku miedzi na okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. dla łącznego nominału 87 tys. ton. Ponadto zrestrukturyzowana została pozycja zabezpieczająca na rynku miedzi. Nabyto opcje kupna na okres od marca do grudnia 2021 r. dla łącznego nominału 155 tys. ton, otwierając tym samym partycypację w ewentualnych dalszych wzrostach cen dla posiadanych struktur opcyjnych korytarz i mewa na 2021 r. W ramach restrukturyzacji podniesiony został także poziom wykonania struktur zabezpieczających przychody ze sprzedaży miedzi na okres od października do grudnia 2021 r. dla łącznego nominału 25,5 tys. ton. Zrestrukturyzowana została również pozycja na terminowym rynku srebra na okres od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. Odkupiono część nominału sprzedanych wcześniej opcji sprzedaży (11,7 mln uncji) oraz opcji kupna (5,1 mln uncji) zawartych w ramach struktur zabezpieczających mewa, a także podniesiono poziom wykonania sprzedanych opcji kupna na 2022 r. (6,6 mln uncji).

W ramach zarządzania pozycją handlową netto2 w 2021 r. zawarto tzw. dostosowawcze transakcje pochodne typu swap na rynku miedzi oraz złota z terminami zapadalności do czerwca 2022 r.

W efekcie, według stanu na 31 grudnia 2021 r. Jednostka Dominująca posiadała otwarte pozycje w instrumentach pochodnych na rynku miedzi dla 248,3 tys. ton (w tym: 243 tys. ton wynikało ze strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym, natomiast 5,3 tys. ton zawarte zostało w ramach zarządzania pozycją handlową netto) oraz dla 14,4 mln uncji trojańskich srebra.

Poniższe tabele prezentują skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Jednostkę Dominującą na rynku miedzi i srebra na 31 grudnia 2021 r., zawartych w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym (zabezpieczony nominał w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).

Zabezpieczenie ryzyka zmian cen miedzi – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.

Instrument/ struktura opcyjna Nominał
[tony]
Cena wykonania opcji Średnioważony poziom premii Efektywny poziom zabezpieczenia
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna zakup opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia zabezpieczenie ceny miedzi ograniczenie partycypacji otwarcie partycypacji
[USD/t] [USD/t] [USD/t] [USD/t] [USD/t] [USD/t]
mewa 30 000 4 600 6 300 7 500 (160) 6 140
I pół. mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 6 000 6 700 9 200 11 400 (210) 8 990
mewa 4 500 6 700 9 400 11 600 (250) 9 150
mewa 30 000 4 600 6 300 7 500 (160) 6 140
II pół. mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 6 000 6 700 9 200 11 400 (210) 8 990
mewa 4 500 6 700 9 400 11 600 (250) 9 150
SUMA 2022 144 000
mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
I pół. mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 6 000 6 700 9 200 11 400 (210) 8 990
mewa 4 500 6 700 9 400 11 600 (250 9 150
mewa 24 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
II pół. mewa 15 000 6 000 9 000 11 400 (248) 8 752
mewa 6 000 6 700 9 200 11 400 (210) 8 990
mewa 4 500 6 700 9 400 11 600 (250) 9 150
SUMA 2023 99 000

Zabezpieczenie ryzyka zmian cen srebra – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2021 r.

Instrument/struktura opcyjna Nominał
[mln uncji]
Cena wykonania opcji Średnioważony poziom premii Efektywny poziom zabezpieczenia
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia zabezpieczenie ceny srebra ograniczenie partycypacji
[USD/uncję] [USD/uncję] [USD/uncję] [USD/uncję] [USD/uncję]
2022 mewa 3,60 16,00 26,00 42,00 (0,88) 25,12
korytarz 2,40 27,00 55,00* (2,08) 24,92
korytarz 4,20 26,00 55,00 (1,89) 24,11
SUMA 2022 10,20
2023 mewa 4,20 16,00 26,00 42,00 (1,19) 24,81
SUMA 2023 4,20

Poniższe tabele prezentują skrócone zestawienie otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Jednostkę Dominującą na rynku miedzi i srebra na 31 grudnia 2020 r., zawartych w ramach strategicznego zarządzania ryzykiem rynkowym (zabezpieczony nominał w prezentowanych okresach jest rozłożony równomiernie w podziale miesięcznym).

Zabezpieczenie ryzyka zmian cen miedzi – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2020 r.

Instrument/struktura opcyjna Nominał
[tony]
Cena wykonania opcji Średnioważony poziom premii Efektywny poziom zabezpieczenia
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna zakup opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia zabezpieczenie ceny miedzi ograniczenie partycypacji otwarcie partycypacji
[USD/t] [USD/t] [USD/t] [USD/t] [USD/t] [USD/t]
Korytarz 42 000 5 200 6 600 (204) 4 996
Mewa 21 000 4 200 5 700 7 000 (130) 5 570
I pół. Mewa 30 000 4 600 6 300 7 500 (193) 6 107
Zakup opcji sprzedaży 42 750 7 000 (247) 6 753
Zakup opcji sprzedaży 17 250 6 900 (235) 6 665
Korytarz 42 000 5 200 6 600 (204) 4 996
II pół. Mewa 21 000 4 200 5 700 7 000 (130) 5 570
Mewa 30 000 4 600 6 300 7 500 (193) 6 107
SUMA 2021 246 000
2022 Mewa 60 000 4 600 6 300 7 500 (160) 6 140
Mewa 48 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
SUMA 2022 108 000
2023 mewa 48 000 5 200 6 900 8 300 (196) 6 704
SUMA 2023 48 000

Zabezpieczenie ryzyka zmian cen srebra – instrumenty pochodne otwarte na 31 grudnia 2020 r.

Instrument/struktura opcyjna Nominał Cena wykonania opcji Średnioważony poziom premii Efektywny poziom zabezpieczenia
sprzedaż opcji sprzedaży zakup opcji sprzedaży sprzedaż opcji kupna
ograniczenie zabezpieczenia zabezpieczenie ceny srebra ograniczenie partycypacji
[mln uncji] [USD/uncję] [USD/uncję] [USD/uncję] [USD/uncję] [USD/uncję]
2021 Mewa 2,40 16,00 27,00 43,00 (1,42) 25,58
Mewa 7,80 16,00 26,00 42,00 (1,04) 24,96
SUMA 2021 10,20
2022 Mewa 2,40 16,00 27,00 43,00 (1,42) 25,58
Mewa 7,80 16,00 26,00 42,00 (1,04) 24,96
SUMA 2022 10,20
2023 mewa 4,20 16,00 26,00 42,00 (1,19) 24,81
SUMA 2023 4,20

W 2021 r. oraz w 2020 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. ani żadna ze spółek wydobywczych nie wdrożyły transakcji terminowych na rynku metali.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. ryzyko zmian cen metali dotyczyło także instrumentów pochodnych wbudowanych w kontraktach zakupu wsadów obcych, zawartych przez Jednostkę Dominującą.

Analiza wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmian cen miedzi, srebra i złota w latach 2020-2021

Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2021 Zmiana ceny MIEDZI
[USD/t]
Zmiana ceny SREBRA
[USD/uncję]
Zmiana cen ZŁOTA [USD/uncję]
11 614 (+19%) 7 495 (-23%) 30,52 (+31%) 16,55 (-29%) 2 122 (+17%) 1 523 (-16%)
Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2021 wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy wynik finansowy
Pochodne instrumenty finansowe (Cu) (1 096) (1 096) (74) (1 770) 173 1 701
Pochodne instrumenty finansowe (Ag) 224 224 9 (192) (39) 334
Pochodne instrumenty finansowe (Au) (20) 20
Wbudowane instrumenty pochodne (Cu, Ag, Au) (21) (21) (129) 165 (1) 1 (11) 11
Wpływ na wynik finansowy (203) 338 8 (38) (31) 31
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (1 770) 1 701 (192) 334

Wartość narażona na ryzyko Wartość bilansowa 31.12.2021 Zmiana ceny MIEDZI
[USD/t]
Zmiana ceny SREBRA
[USD/uncję]
Zmiana cen ZŁOTA [USD/uncję]
Aktywa i zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2020 9 204 (+19%) 6 033 (-22%) 34,37 (+30%) 18,44 (-30%) 2 216 (+17%) 1 576 (-17%)
wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy wynik finansowy
Pochodne instrumenty finansowe (Cu) (844) (844) (25) (985) (172) 2 040
Pochodne instrumenty finansowe (Ag) 231 231 39 (456) (106) 475
Pochodne instrumenty finansowe (Au) (3) 3
Wbudowane instrumenty pochodne (Cu, Ag, Au) (84) (84) (75) 76 (2) 2 (18) 18
Wpływ na wynik finansowy (100) (96) 37 (104) (21) 21
Wpływ na pozostałe całkowite dochody (985) 2 040 (456) 475

Do wyznaczenia zakresu potencjalnych zmian cen metali dla celów analizy wrażliwości towarowych czynników ryzyka (miedź, srebro, złoto) wykorzystano powracający do średniej model Schwartza (geometryczny proces Ornsteina-Uhlenbecka).

Wyniki wyszukiwania