7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozycja „Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej” obejmuje głównie: udziały i akcje (notowane i nienotowane), które nie zostały nabyte z przeznaczeniem do obrotu i dla których dokonano wyboru opcji wyceny do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody w celu ograniczenia fluktuacji wyniku oraz udzielone pożyczki wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, ponieważ nie zdały testu umownych przepływów pieniężnych (SPPI), gdyż w strukturze finansowania u docelowego odbiorcy środków pieniężnych na ostatnim etapie dług zmienia się na kapitał, w związku z czym zostały zakwalifikowane do tej kategorii wyceny obowiązkowo.
Udziały i akcje ujmowane są początkowo w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne, a na dzień kończący okres sprawozdawczy wyceniane są w wartości godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w pozostałych całkowitych dochodach. Kwot odniesionych w skumulowane pozostałe całkowite dochody nie przenosi się później do wyniku finansowego, natomiast skumulowane zyski/straty na danym instrumencie kapitałowym przenosi się w ramach kapitałów do zysków zatrzymanych w momencie zaprzestania ujmowania składnika instrumentu kapitałowego.
Dywidendy z takich inwestycji ujmuje się w wyniku finansowym.
Przeliczenie pozycji wyrażonych w walucie obcej dokonuje się według zasad rachunkowości opisanych w Nocie 1.2.

Wartość godziwą akcji nienotowanych i udziałów ustala się z zastosowaniem wyceny majątkowej wg skorygowanych aktywów netto. Zastosowanie tej metody wynika ze specyfiki aktywów spółek, których udziały podlegają wycenie. Do wyceny zostały wykorzystane dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, które są obserwowalne (np. ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości będących przedmiotem wyceny, rynkowe stopy procentowe obligacji Skarbu Państwa i lokat terminowych w instytucjach finansowych, stopa dyskontowa wolna od ryzyka publikowana przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Wartość godziwą akcji notowanych na giełdzie ustala się w oparciu o kurs zamknięcia notowań akcji na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Wartość godziwa pożyczki ustalana jest jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zmiany czynników ryzyka rynkowego i kredytowego w trakcie życia pożyczki.

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Akcje w spółkach notowanych na giełdzie (GPW w Warszawie oraz na TSX Venture Exchange), z tego: 516 523
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 483 496
GRUPA AZOTY S.A. 27 22
ABACUS MINING & EXPLORATION CORPORATION 1 1
Pozostałe akcje notowane na TSX Venture Exchange 5 4
Udziały/akcje w spółkach nienotowanych na giełdzie 99 95
Udzielone pożyczki 22 18
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej, z tego: 637 636
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia)
wykazane jako „inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej” 637

Wycena akcji notowanych zaliczana jest do poziomu 1 hierarchii wartości godziwej (tj. wycena według kursów tych akcji z aktywnego rynku z dnia wyceny), wycena udziałów/akcji nienotowanych jest zaliczana do poziomu 2 (tj. wycena oparta o dane o charakterze obserwowalnym, niepochodzące z aktywnego rynku).

Wycena udzielonych pożyczek zaliczona jest do poziomu 2 hierarchii wartości godziwej.

Zarówno w roku 2021, jak i 2020 nie wystąpiły dywidendy ani przeniesienia skumulowanego zysku lub straty w obrębie kapitału własnego dotyczące spółek, w których Grupa posiada akcje zaklasyfikowane jako inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej.

Z tytułu inwestycji w spółki notowane w obrocie publicznym Grupa narażona jest na ryzyko cenowe. Zmiany kursu notowań akcji tych spółek, spowodowane bieżącą sytuacją makroekonomiczną mogą istotnie wpływać na wysokość pozostałych całkowitych dochodów oraz kwotę skumulowaną ujętą w kapitale własnym.

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości akcji spółek notowanych w obrocie publicznym na zmiany cen.

Stan na
31.12.2021
Zmiana procentowa
ceny akcji
Stan na 31.12.2020 Zmiana procentowa
ceny akcji
12% -12% 14% -13%
Wartość bilansowa Pozostałe całkowite dochody Pozostałe całkowite dochody Wartość bilansowa Pozostałe całkowite dochody Pozostałe całkowite dochody
Akcje notowane w obrocie publicznym 516 63 (63) 523 71 (66)

Analiza wrażliwości dla istotnych rodzajów ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa jest narażona, prezentuje szacunkowy wpływ jaki miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka (na koniec okresu sprawozdawczego) na wynik finansowy oraz pozostałe całkowite dochody.

Potencjalne odchylenia kursów akcji na dzień kończący okres sprawozdawczy ustalono na poziomie odchylenia standardowego indeksu WIG20 za okres 3 lat kalendarzowych zakończonych w dniu sprawozdawczym.

Wyniki wyszukiwania