Podejście do raportowania

mask

IX Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź obejmuje wyniki niefinansowe i finansowe dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy KGHM Polska Miedź za 2021 rok (okres raportowania 1.01-31.12.2021 r.)[102-50]. Zgodnie z naszym zobowiązaniem corocznej publikacji raportu zintegrowanego [102-52] prezentujemy wpływy naszej firmy w zakresie kwestii środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Poprzedni raport zintegrowany za 2020 rok został opublikowany w roku 2021 [102-51] [102-54] Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016 – uwzględniającego aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników z 2018, 2020 oraz z 2021 roku, z użyciem wytycznych dla prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, przedstawionych w normie ISO 26000 (Guidance on social responsibility), wydanej przez International Organization for Standarization oraz z uwzględnieniem specyfiki branży metals and mining.

Nie dokonywano w nim żadnych korekt [102-48] i znaczących zmian sprawozdawczych [102-49], przy czym, w niniejszym Raporcie emisje gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 zostały ustalone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z uwzględnieniem zapisów GHG Protocol. Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

W Raporcie zastosowano także elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych, Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz założenia programu rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku, pod nazwą Europejski Zielony Ład oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym Rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”) dokonano ujawnienia czy i w jakim stopniu działalność biznesowa przedsiębiorstwa jest zgodna z założeniami Taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo.

Ujawnienia zgodnie z taksonomią Unii Europejskiej dla Zrownoważonych środowiskowo działalności za rok 2021

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”), zobowiązuje przedsiębiorstwa do ujawnienia czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami Taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (tj. za rok 2021) obowiązkowe ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą procentowego udziału działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii w całkowitym:

 • obrocie,
 • nakładach inwestycyjnych (CapEx),
 • i wydatkach operacyjnych (OpEx),

a także powiązanych informacji jakościowych (objaśniających) – określonych zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178*.

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178** działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki w ujawnieniach za rok 2021 oznacza działalność gospodarczą opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139.***

W ramach weryfikacji kwalifikowalności, przeprowadzono ocenę względem dwóch pierwszych celów, dla których zostały opublikowane techniczne kryteria kwalifikacji:

 • Łagodzenia zmian klimatu, zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139,
 • Adaptacji do zmian klimatu, zawartych w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Dla zachowania spójności z innymi częściami Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, publikowanego na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy o Rachunkowości, kluczowe wskaźniki wyników sporządzone zostały zarówno na poziomie skonsolidowanym z perspektywy Grupy Kapitałowej KGHM, jak również na poziomie jednostkowym z perspektywy Jednostki Dominującej – KGHM Polska Miedź S.A.

Celem sporządzenia ujawnień za rok 2021, we wszystkich spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzono dokładną analizę prowadzonych działalności, w wyniku której zidentyfikowano działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii, tj. takie, które są zgodne z opisem działalności wykazanych w Załączniku I lub Załączniku II  do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. Wykazane w poniższych ujawnieniach dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno przychody (obroty) z prowadzonych działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne, jak również zakupy od działalności kwalifikujących się. Podstawę uznania danej działalności za kwalifikującą się stanowiło porównanie danej działalności faktycznej z opisem działalności wyszczególnionym w ramach Załącznika I lub Załącznika II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Podstawę do kalkulacji wskaźników obrotów, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych stanowiły definicje określone w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Do kalkulacji wskaźników dla Grupy uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, bazujące na metodach wykorzystywanych w ramach sprawozdania finansowego.

Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności zostały przypisane tylko do jednej działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii. Żadna część przychodów, CapEx i OpEx nie została policzona podwójnie. Gdy dana działalność, z której w 2021 roku generowane były przychody (obrót) uznana została za kwalifikującą się do systematyki, wówczas również CapEx i OpEx związany z tą działalnością został do niej przypisany i nie był już oceniany pod kątem kwalifikowalności do innych działalności. Pozostałe wartości CapEx i OpEx (tj. niezwiązane z działalnością generującą obrót podlegającą kwalifikacji) były poddawane ocenie pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów od działalności kwalifikujących się. Poszczególne wydatki CapEx i OpEx były przypisywane tylko do jednej działalności, tj. w sytuacjach, gdy możliwe było ich przypisanie do więcej niż jednej działalności, wybrano jedną, najlepiej im odpowiadającą. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej sprawowała nadzór nad procesem dokonywania ujawnień, weryfikując także dane finansowe przypisywane poszczególnym działalnościom z perspektywy uniknięcia podwójnego liczenia.

Grupa Kapitałowa KGHM prowadzi swoją działalność również poza terenem Unii Europejskiej. Działalności te poddano ocenie kwalifikowalności w analogiczny sposób, jak w przypadku wszystkich działalności prowadzonych na terenie UE.

* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6.7.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji  (“Akt delegowany dot. art. 8 Taksonomii”)

** Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6.7.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji  (“Akt delegowany dot. art. 8 Taksonomii”)

*** Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4.6.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Akt delegowany ustanawiający techniczne kryteria kwalifikacji”)

Komentarz do wyników

Miedź i inne surowce zapewniane przez KGHM są niezbędne dla powodzenia transformacji energetycznej oraz osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Szacuje się, że roczny obrót europejskiego przemysłu metali nieżelaznych wynosi EUR 120 mld, który generowany jest w ponad 900 zakładach produkujących i przetwarzających metale bazowe, szlachetne i specjalistyczne, zatrudniając ponad pół miliona pracowników. Szersze informacje zostały przedstawione w sekcji „Znaczenie miedzi dla transformacji energetycznej” niniejszego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Miedź i inne surowce zapewniane przez KGHM są niezbędne dla powodzenia transformacji energetycznej oraz osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Szacuje się, że roczny obrót europejskiego przemysłu metali nieżelaznych wynosi EUR 120 mld, który generowany jest w ponad 900 zakładach produkujących i przetwarzających metale bazowe, szlachetne i specjalistyczne, zatrudniając ponad pół miliona pracowników. Szersze informacje zostały przedstawione w sekcji „Znaczenie miedzi dla transformacji energetycznej” niniejszego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Co więcej, zobowiązania środowiskowe stanowią kluczowy filar „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040” opublikowanej w styczniu 2022 roku, opisanej w rozdziale „Strategia KGHM Polska Miedź S.A. a zrównoważony rozwój i działania dla klimatu” niniejszego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy również w globalnym projekcie CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję dwutlenku węgla i zmiany klimatu. W 2021 roku Spółka po raz kolejny wzięła udział w inicjatywie CDP i przekazała szerszy zakres informacji, m.in. emisje Zakresu 3. Informacje na temat ankiety CDP Climate znajdują się w sekcji ESG w zakładce Inwestorzy na internetowej stronie korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

Jednakże, zakres Załączników I oraz II Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 nie pokrywa produkcji miedzi. Skutkuje to brakiem możliwości całościowej kwalifikacji do systematyki Taksonomii za rok 2021 podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową KGHM – która, jak omówiono wyżej, jako rodzaj działalności bezpośrednio warunkuje powodzenie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej.

Jako rezultat, kluczowe wskaźniki wyników Grupy Kapitałowej KGHM w ograniczonym zakresie korespondują z działalnościami kwalifikującymi się do taksonomii względem pierwszych dwóch celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Należy mieć jednak na względzie, iż lista działalności kwalifikujących się do taksonomii będzie poszerzać się wraz z opublikowaniem przez Komisję Europejską technicznych kryteriów kwalifikacji dla kolejnych czterech pozostałych celów środowiskowych: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Jednocześnie deklarujemy, że wspólnie z innymi przedstawicielami sektora będziemy podejmowali działania wspierające uwzględnienie produkcji miedzi w ramach rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE – co odzwierciedli stan rzeczywisty roli sektora w transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonym, w szczególności zestawiając z innymi sektorami produkcji metali już uwzględnionymi w Taksonomii UE.

Ujawnienia skonsolidowane Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W poniższych tabelach oraz w opisach zamieszczonych pod nimi przedstawiono ujawnienia taksonomiczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 opracowane zgodnie z metodologią omówioną w początkowej części niniejszego rozdziału Sprawozdania.

Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021*:

Działalność gospodarcza (1) Kod (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Udział obrotu (%) (4)
mln PLN %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki  – 514 1,7%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5 335 1,1%
Pozostałe 179 0,6%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 29 289 98,3%
RAZEM (A + B) 29 803 100,0%
*Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

Dla wymienionych w tabeli działalności całość przypisanego obrotu kwalifikującego się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami.

Do obliczeń wskaźników w mianowniku wykorzystano wartość obrotów zgodną z wartością podaną w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Części 2 „Segmenty działalności i informacje na temat przychodów”.

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (CapEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021*:

Działalność gospodarcza (1) Kod (2) CapEx (wartość bezwzględna) (3) Udział CapEx (%) (4)
mln PLN %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki* 406 10,2%
Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych 3.6 24 0,6%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 26 0,7%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 115 2,9%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1 52 1,3%
Transport kolejowy towarów 6.2 102 2,6%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3 22 0,6%
 Pozostałe 65 1,5%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 3 575 89,8%
RAZEM (A + B) 3 981 100,0%
* Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

Wartości ujęte jako CapEx dotyczą wyłącznie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne tj. nakłady z tytułu zakupu, wytworzenia we własnym zakresie, aktywowania kosztów zdejmowania nadkładu, przyjęcia aktywów z tytułu nowych umów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowych umów leasingowych (w 2021 roku brak zwiększeń związanych z nabyciem jednostek zależnych).

Mianownik CapEx stanowią pozycje ujęte i opisane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 r. w Części 9 „Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania”, w nocie 9.1 „Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” oraz w nocie 9.2 „Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne”.

Udział procentowy wydatków operacyjnych (OpEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021*:

Działalność gospodarcza (1) Kod (2) OpEx (wartość bezwzględna) (3) Udział OpEx (%) (4)
mln PLN %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki* 135 9,1%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 7 0,5%
Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego 4.25 8 0,5%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1 10 0,7%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła 5.5 8 0,5%
Transport kolejowy towarów 6.2 38 2,6%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 6.14 19 1,3%
Renowacja istniejących budynków 7.2 19 1,3%
Pozostałe 26 1,7%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 1 351 90,9%
RAZEM (A + B) 1 486 100,0%
*Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

We wskaźniku OpEx uwzględniono wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj.: koszty ponoszone w celu wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OpEx uwzględniono również ewentualne koszty z kategorii badań i rozwoju oraz leasingi krótkoterminowe wyłączone z CapEx.

3.1 Wytwarzanie technologii energii odnawialnej
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

3.5 Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)

3.6 Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

3.7 Produkcja cementu
Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

4.25 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane OpEx

5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej  – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx

5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

6.2 Transport kolejowy towarów
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

6.3 Transport pasażerski miejski i podmiejski, drogowy transport pasażerski
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane OpEx

6.5 Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

6.6 Usługi transportu drogowego towarów
Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

7.1 Budowa nowych budynków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)

7.2 Renowacja istniejących budynków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

7.5 Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)

8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

1: Zastosowano zaokrąglenia na poziomie wyników dla poszczególnych działalności, przy zachowaniu precyzyjnych wyników podsumy dla pozycji „A. Działalność kwalifikująca się do systematyki” oraz „B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki”.

Ujawnienia jednostkowe KGHM Polska Miedź S.A.

W poniższych tabelach oraz w opisach zamieszczonych pod nimi przedstawiono ujawnienia taksonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 opracowane zgodnie z metodologią omówioną w początkowej części niniejszego rozdziału Sprawozdania.

Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021*:

Działalność gospodarcza (1) Kod (2) Obrót (wartość bezwzględna) (3) Udział obrotu (%) (4)
mln PLN %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki  – 63 0,3%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 24 555 99,7%
RAZEM (A + B) 24 618 100,0%
* Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

Dla wymienionych w tabeli działalności całość przypisanego obrotu kwalifikującego się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami.

Do obliczeń wskaźników w mianowniku wykorzystano wartość obrotów zgodną z wartością podaną w Sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 r. w Części 2 „Segmenty działalności i informacje na temat przychodów”.

Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (CapEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021*:

Działalność gospodarcza (1) Kod (2) CapEx (wartość bezwzględna) (3) Udział CapEx (%) (4)
mln PLN %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki* 196 7,8%
Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych 3.6 24 1,0%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 18 0,7%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych 4.15 109 4,3%
Renowacja istniejących budynków 7.2 15 0,6%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3 21 0,8%
 Pozostałe 9 0,4%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 2 324 92,2%
RAZEM (A + B) 2 520 100,0%
* Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

Wartości ujęte jako CapEx dotyczą wyłącznie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne tj. nakłady z tytułu zakupu, wytworzenia we własnym zakresie, przyjęcia aktywów z tytułu nowych umów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowych umów leasingowych.

Mianownik CapEx stanowią pozycje ujęte i opisane w Sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 r. w Części 9, w nocie 9.1 „Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” oraz w nocie 9.2 „Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne”.

Udział procentowy wydatków operacyjnych (OpEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021*:

Działalność gospodarcza (1) Kod (2) OpEx (wartość bezwzględna) (3) Udział OpEx (%) (4)
mln PLN %
A. Działalność kwalifikująca się do systematyki* 77 8,3%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 4.9 8 0,9%
Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego 4.25 8 0,9%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody 5.1 8 0,9%
Transport kolejowy towarów 6.2 7 0,8%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 6.14 15 1,6%
Renowacja istniejących budynków 7.2 17 1,8%
Pozostałe 14 1,4%
B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki 853 91,7%
RAZEM (A + B) 930 100,0%
*Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

We wskaźniku OpEx uwzględniono wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj.: koszty ponoszone w celu wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OpEx uwzględniono również ewentualne koszty z kategorii badań i rozwoju oraz nieskapitalizowane koszty leasingu krótkoterminowego.

3.1 Wytwarzanie technologii energii odnawialnej
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)

3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu
Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

3.5 Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)

3.6 Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

3.7 Produkcja cementu
Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

4.25 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane OpEx

5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła
Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej – wykazano obrót.

5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne
Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

6.2 Transport kolejowy towarów
Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

6.5 Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

7.1 Budowa nowych budynków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)

7.2 Renowacja istniejących budynków
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

1: Zastosowano zaokrąglenia na poziomie wyników dla poszczególnych działalności, przy zachowaniu precyzyjnych wyników podsumy dla pozycji „A. Działalność kwalifikująca się do systematyki” oraz „B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki”.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki KGHM Polska Miedź S.A. zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju za lata 2020-2021

W poniższej tabeli przedstawiono wartości kluczowych niefinansowych wskaźników KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2020-2021:

Wartości kluczowych wskaźników niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2020-2021

Obszar społeczeństwo 2021 2020
Utrzymanie pozycji w WIG-ESG (wcześniej RESPECT Index) TAK TAK
Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series TAK TAK
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego TAK TAK
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami TAK TAK
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka] 36,1 mln PLN 36,8 mln PLN
Efektywność zasobowa    
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t] 2 540 2 509
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t] 31/160 30/155
Utrzymanie uzysków hutniczych Cu [%] 98,33 98,30
Bezpieczeństwo    
LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) 5,6 7,3

Wartości wybranych wskaźników GRI standards obrazujące działania w sferze podstaw etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

 • 205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone: 2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników 0 0 7 0
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji 1 1 0 0
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie 0 0 0 0
Łącznie 1 1 7 0

Wartości wybranych wskaźników GRI standards obrazujące działania w sferze zagadnień pracowniczych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby) na dzień 31.12 danego roku
2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Suma 33 965 18601 33 526 18 529
 • 401-1

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

 

 

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Liczba nowozatrudnionych pracowników Procent nowozatrudnionych pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Przyjęcia: 2021 33 965 18 601 3 550 96 10,45% 0,52%
2020 33 526 18 529 2 898 1 022 8,64 % 5,52 %
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) Procent odejść pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Odejścia: 2021 33 965 18 601 3 176 80 9,35% 0,43%
2020 33 526 18 529 3 183 1 031 9,49 % 5,56 %
 • 403-9

Liczba wypadków związanych z pracą, wg płci

 

 

2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 51 321 1 164 64 361 3 210
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 3 0 2 0 3 0 3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 2 11 0 4 0 4 0 3
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 49 307 1 158 64 354 3 204
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 372 165 425 213
 • 404 -1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

2021 2020
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych 670 087 461 098 395 309 326 817
Liczba pracowników 33 965 18 601 33 526 18 529
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 19,73 24,79 11,80 17,60

Wartości wybranych wskaźników obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. I KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

Wartości wybranych wskaźników za rok 2021, obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych:

 • 203-1

Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

Lp. DZIEDZINA Darowizny
Kwota przyznana

PLN

Liczba projektów/liczba osób fizycznych
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI 19 676 423,56 312
1. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 5 648 459,77 70
2. NAUKA I EDUKACJA 2 442 618,60 43
3. SPORT I REKREACJA 2 273 347,00 65
4. KULTURA I TRADYCJE 9 311 998,19 134
DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 993 101,10 116
1. OCHRONA ZDROWIA 983 101,10 115
2. POMOC SPOŁECZNA 10 000,00 1
ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN 20 669 524,66 PLN

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie

http://www.fundacjakghm.pl/

Wartości wybranych wskaźników GRI standards obrazujące działania w sferze zagadnień ochrony środowiska w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

 • 302-1

Zużycie energii w roku 2021 w KGHM Polska Miedź S.A. [GJ]

Rok 2021
KGHM Polska Miedź S.A.
Zużyte paliwo nieodnawialne 7 811 422
Zużyte paliwo odnawialne 0
Energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie i pary kupowana na konsumpcję 10 403 786
Energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie, ogrzewanie, chłodzenie i para, które nie są skonsumowane 3 883 984
Sprzedaż energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i pary 2 952 244

 

Całkowite zużycie energii w organizacji 19 146 948

Zużycie energii przez Organizację

Rok 2021
Grupa Kapitałowa KGHM S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Zużycie energii elektrycznej [kWH] 3 584 717 074 3 014 585 000
Zużycie energii cieplnej, chłodniczej i pary [GJ] 4 175 066 3 435 264
 • 303-3

WODA w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

WODA w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Pobór wody [303-3]

Rok 2021* Rok 2020
   
Pobór wody według źródeł [m3] Wody powierzchniowe (ogółem) 10 421 313 9 273 960
Wody gruntowe (ogółem) 25 987 286 31 055 637
Woda morska (ogółem) 0 * 30 714 866
Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem) 30 851 894 31 034 027
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 170 262 2 465
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 30 681 632 31 031 562
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 462 936 304 596
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 456 485 98 145
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 6 451 207 329
Całkowity pobór wody [m3] Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 67 721 429 102 383 087
Zrzut ścieków [303-4]
Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3] Wody powierzchniowe 27 815 093 24 829 044
Grunt i gleba 0 0
Morza 0 0
Woda przekazana do osób trzecich 9 530 140 8 856 278
Całkowity zrzut ścieków (wody) [m3] Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 37 345 232 33 685 322
Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody [m3]

Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)

9 614 815 8 913 666

Inna woda (>1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)

27 730 418 24 771 656
Zużycie wody [303-5]
Zużycie wody [m3] Całkowite zużycie wody 4 548 449 8 553 469
(*) - dane za rok 2021 nie obejmują działalności kopalni Sierra Gorda

WODA w KGHM Polska Miedź S.A.

Pobór wody [303-3]

Rok 2021* Rok 2020

Pobór wody według źródeł [m3]

Wody powierzchniowe (ogółem) 0 0
Wody gruntowe (ogółem) 176 815 158 149
Woda morska (ogółem) 0 0
Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem) 29 599 160 31 031 562
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0 0
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 29 599 160 31 031 562
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 12 117 706 11 049 080
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 12 117 706 11 049 080
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0 0

Całkowity pobór wody [m3]

Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 41 893 681 42 238 791

Zrzut wody [303-4]

Rok 2021* Rok 2020

Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3]

Wody powierzchniowe 27 815 093 24 829 044
Grunt i gleba 0 0
Morza 0 0
Woda przekazana do osób trzecich 9 530 140 8 856 278

Całkowity zrzut ścieków (wody) [m3]

Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 37 345 232 33 685 322

Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody [m3]

Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 9 614 815 8 913 666
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 27 730 418 24 771 656

Zużycie wody [303-5]

Rok 2021* Rok 2020

Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m3]

Całkowite zużycie wody

4 548 449

8 553 469

 • 304-1

Lokalizacje organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

Rok 2021 Rok 2020
KGHM Polska Miedź S.A.

Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

15 15
 • 305-1

Emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. [Mg eCO2]

Rok 2020 Rok 2021 r/r

r/r%

Zakres 1 1 413 129 1 457 899 +44 770

+3,17%

Zakres 2 1 617 217 1 651 717 +34 500

+2,17%

Łączne emisje
(Zakres 1 + 2)
3 030 346 3 109 616 +79 270

+2,62%

 • 305-2

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2021 [Mg eCO2]

KGHM Polska Miedź S.A.

Spółki krajowe

Spółki zagraniczne

Grupa Kapitałowa

ŁĄCZNE EMISJE (Zakres 1 + 2)

3 109 616

851 264 1 222 799 5 183 679

ZAKRES 1 – Emisje bezpośrednie

1 457 899

612 224 478 189 2 548 312

ZAKRES 2 – Emisje pośrednie

1 651 717

239 040 744 610 2 635 367

W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem ciepła:

0

4 917 0 4 917

W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem energii elektrycznej:

1 651 717

234 123 744 610 2 630 450

Bezpośrednia emisja eCO2 pochodzenia biomasowego:

2 984

31 064 0 34 048

* emisje gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 zostały ustalone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z uwzględnieniem zapisów GHG Protocol.

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

Ustalenie wielkości emisji gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM na potrzeby niniejszego Sprawozdania jest niemożliwe, z uwagi na brak wskaźników dla Zakresu 2 emisji, które dla raportowanego roku pojawiają się dopiero pod koniec marca oraz trwającą weryfikacją emisji w ramach systemu ETS.

 • 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

2021 2020
1 Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia Odpady wytworzone Odpady kierowane do odzysku Odpady kierowane do unieszkodliwienia
Grupa „01″ – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 28 197 740 18 046 553 10 151 187 27 948 802 17 887 232 10 061 570
Grupa „10″ – odpady z procesów termicznych 1 269 166 1 213 693 27 504 1 230 983 1 175 548 55 435
pozostałe odpady 140 730 182 380 60 192 142 253 108 272 33 981
Suma 29 607 636 19 442 626 10 238 883 29 322 038 19 171 052 10 150 986
2021 2020
2 Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) Odpady inne niż
niebezpieczne
(wszystkie formy odzysku)
Odpady niebezpieczne
(wszystkie formy odzysku)
Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)
Na miejscu 93 582 18 198 142 18 646 18 834 517
Poza miejscem 71 379 1 079 523 35 259 282 630
Suma 164 961 19 277 665 53 905 19 117 147
2021 2020
3 Odpady kierowane do unieszkodliwiania w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t) KGHM Polska Miedź S.A.
Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) Odpady inne niż
niebezpieczne
(składowanie odpadów)
Odpady niebezpieczne
(składowanie odpadów)
Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)
Na miejscu 28 119 10 166 132 82 756 10 052 545
Poza miejscem 40 580 4 052 15 218 467
Suma 68 699 10 170 184 97 974 10 053 012

 

 • 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

2021 2020
Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska Grupa Kapitałowa
KGHM S.A.
KGHM
Polska Miedź S.A.
Grupa Kapitałowa
KGHM S.A.
KGHM
Polska Miedź S.A.
Całkowita wartość kar pieniężnych 670 087 461 098 395 309 326 817
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony
środowiska [PLN]
0 0 448 117,00 0,00

Wyniki wyszukiwania