SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze 21 564 20 576
Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze 2 316 2 024
Nota 9.1 Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze 23 880 22 600
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2 593 2 857
Pozostałe aktywa niematerialne 250 141
Nota 9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne 2 843 2 998
Nota 6.2 Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 7 867 6 069
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe 595 789
Nota 7.3 Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 637 636
Nota 7.4 Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 496 601
Instrumenty finansowe razem 1 728 2 026
Nota 5.1.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185 193
Nota 12.3 Pozostałe aktywa niefinansowe 161 161
Aktywa trwałe 36 664 34 047
Nota 10.1 Zapasy 6 337 4 459
Nota 10.2 Należności od odbiorców, w tym: 1 009 834
należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 614 478
Nota 5.3 Należności z tytułu podatków 364 295
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe 254 210
Nota 6.2 Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 447
Nota 12.3 Pozostałe aktywa finansowe 172 210
Nota 12.3 Pozostałe aktywa niefinansowe 162 142
Nota 8.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 884 2 522
Nota 9.8 Aktywa przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) 734 61
Aktywa obrotowe 11 363 8 733
RAZEM AKTYWA 48 027 42 780
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Nota 8.2.1 Kapitał akcyjny 2 000 2 000
Nota 8.2.2 Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych, w tym: (1 705) (1 430)
Nota 9.8 skumulowane straty z tytułu wyceny do wartości godziwej odnoszące się do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (21)
Nota 8.2.2 Zakumulowane pozostałe całkowite dochody inne niż z tytułu wyceny instrumentów finansowych 2 219 1 728
Nota 8.2.2 Zyski zatrzymane 24 532 18 694
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 27 046 20 992
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących 92 89
Kapitał własny 27 138 21 081
Nota 8.4.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 409 6 928
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe 1 134 1 006
Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 306 3 016
Nota 9.4 Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych 1 242 1 849
Nota 5.1.1 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 643 442
Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania 617 551
Zobowiązania długoterminowe 11 351 13 792
Nota 8.4.1 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 455 407
Nota 7.1 Pochodne instrumenty finansowe 889 688
Nota 10.3 Zobowiązania wobec dostawców i podobne 2 974 3 593
Nota 11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 437 1 313
Nota 5.3 Zobowiązania z tytułu podatków 1 453 537
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 207 162
Nota 12.4 Pozostałe zobowiązania 1 661 1 202
Nota 9.8 Zobowiązania związane z grupą zbycia 462 5
Zobowiązania krótkoterminowe 9 538 7 907
Zobowiązanie długo i krótkoterminowe 20 889 21 699
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 48 027 42 780

 

Wyniki wyszukiwania