10.4 Zmiana stanu kapitału obrotowego

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zasady rachunkowości

Przepływy  pieniężne  z  tytułu  odsetek  od  transakcji  faktoringu  dłużnego  prezentowane  są  w  ramach  przepływów z działalności finansowej. Kwoty faktycznych spłat wierzytelności podstawowej oddanej do faktoringu dłużnego wobec faktora prezentowane są w ramach przepływów z działalności operacyjnej i częściowo, również inwestycyjnej. Dodatkowo Jednostka Dominująca w ramach zmiany stanu kapitału obrotowego w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wykazuje w odrębnej linii „Zmianę stanu zobowiązań handlowych oddanych do faktoringu”, dla celów jasnej i przejrzystej prezentacji. 

Ważne oszacowania, założenia i osądy

Jednostka Dominująca w trakcie okresu zakończonego 31 grudnia 2019 r. wdrożyła faktoring dłużny (dalsze informacje przedstawiono w Nocie 10.3). 

Ponieważ praktyka rynkowa w zakresie prezentacji transakcji faktoringu dłużnego w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych nie jest jednolita, konieczne było dokonanie przez Zarząd osądu w tym obszarze. W przypadku tych transakcji Jednostka Dominująca musiała dokonać oceny, czy wydatki związane z płatnościami dokonanymi na rzecz faktora powinny być zaklasyfikowane do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej czy też do przepływów z działalności finansowej w ramach Sprawozdania z przepływów pieniężnych. Zgodnie z MSR7.11 jednostka powinna prezentować przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w sposób najbardziej odpowiedni dla rodzaju prowadzonej działalności, gdyż informacja ta dostarcza użytkownikom sprawozdań finansowych dane pozwalające na dokonanie oceny wpływu tychże działalności na sytuację finansową jednostki oraz na kwotę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 

W związku z powyższym w ocenie Jednostki Dominującej: 

  • prezentacja spłaty kwoty wierzytelności podstawowej w ramach faktoringu dłużnego w przepływach z działalności operacyjnej jest  zgodna  z  celem  poszczególnych  elementów transakcji  i  spójna  z  prezentacją  tych  transakcji w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W przypadku dokonania subrogacji ustawowej wierzytelności przez faktora z prawnego punktu widzenia przejmuje on prawa i obowiązki charakterystyczne dla wierzytelności handlowych. Jedynie przepływy wynikające ze spłaty kwot wierzytelności podstawowych, pochodzących z zobowiązań z tytułu zakupu, budowy środków trwałych i wartości niematerialnych prezentowane są w ramach działalności inwestycyjnej (dalsze informacje przedstawiono w Nocie 10.3), 
  • natomiast aspekt finansowy związany z transakcją faktoringu jest wskazany w prezentacji odsetek w ramach działalności finansowej. Jest to spójne z ujmowaniem tych odsetek w kosztach finansowych w Sprawozdaniu z wyniku zgodnie z przyjętą przez Jednostkę Dominującą polityką rachunkowości prezentacji kosztów odsetek od faktoringu dłużnego w działalności finansowej. 

W grudniu 2020 Komitet ds. Interpretacji Standardów (Komitet) opublikował stanowisko w sprawie prezentacji transakcji faktoringu dłużnego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów w pieniężnych. Komitet w swoim stanowisku podkreślił, że głównym problemem decyzyjnym w przypadku prezentacji transakcji faktoringu dłużnego w rachunku przepływów w pieniężnych zgodnie z MSR 7 jest ustalenie, czy przepływy pieniężne powinny być prezentowane w ramach działalności operacyjnej czy finansowej. Zdaniem Komitetu, decyzja co do kwalifikacji przepływów pieniężnych wynikających z transakcji faktoringu dłużnego może wynikać z uprzednio ustalonej kwalifikacji odnośnych zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Jeśli jednostka uzna, że zobowiązanie przekazane do faktoringu dłużnego stanowi “zobowiązanie wobec dostawców i podobne”, czyli w ten sposób zadeklaruje je jako, część kapitału obrotowego wykorzystywanego w podstawowej działalności jednostki generującej przychody, to jednostka powinna zaprezentować wypływy z tytułu zapłaty za te zobowiązania jako powstające z działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. W przeciwnym razie, przepływy te należałoby ujmować w ramach działalności finansowej. 

Konsekwentnie i spójnie z dokonaną przez Jednostkę Dominującą oceną charakteru zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu dłużnego i sposobu ich prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako “zobowiązania wobec dostawców i podobne” (informacje przedstawiono w nocie 10.3), osąd Spółki co do sposobu prezentacji przyjętego dla tych transakcji w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za 2019 rok pozostaje niezmieniony i jest zgodny z podejściem opisanym powyżej. 

Zapasy Należności od odbiorców Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania
podobne
Kapitał
obrotowy
Stan na 01.01.2021 r. (4 459) (869) 2 498 1 264 (1 566)
Stan na 31.12.2021 r. (6 487) (1 026) 3 106 95 (4 312)
Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  (2 028)  (157)  608  (1 169)  (2 746) 
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 41 20 (15) 46
Amortyzacja ujęta w wycenie zapasów 91 91
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (176) 54 (122)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu odsetek od faktoringu dłużnego 1 1
Przekwalifikowanie do rzeczowych aktywów trwałych (37) (37)
Korekty  95  20  (191)  55  (21) 
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, w tym:  (1 933)  (137)  417  (1 114)  (2 767) 
dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) oraz zobowiązań związanych z grupą zbycia 13 (26) (34) (47)

Zapasy Należności od odbiorców Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania
podobne
Kapitał
obrotowy
Stan na 01.01.2020 r. (4 741) (795) 2 344 596 (2 596) 
Stan na 31.12.2020 r. (4 459) (869) 2 498 1 264 (1 566) 
Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  282  (74)  154  668  1 030 
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie  funkcjonalnej innej niż PLN (5) (3) 2 (6) 
Amortyzacja ujęta w wycenie zapasów 64 64 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz  wartości niematerialnych 146 (16) 130 
Przekwalifikowanie do rzeczowych aktywów trwałych (46) (46) 
Korekty  13  (3)  148  (16)  142 
Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych  295  (77)  302  652  1 172 

Wyniki wyszukiwania